Giá Gói đăng ký nhóm AWS Skill Builder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Gói đăng ký nhóm AWS Skill Builder là một dịch vụ theo suất, trong đó người dùng có suất hiện hoạt có thể truy cập tất cả tài nguyên đào tạo có sẵn của gói đăng ký. Tại mỗi thời điểm, chỉ có thể chỉ định một suất cho duy nhất một người dùng. Bạn có thể mua suất rồi phân phối các suất đó cho nhân viên.

Gói đăng ký nhóm là gói đăng ký theo năm dành cho các tổ chức muốn mua tối thiểu 50 suất. Các mức giá sau áp dụng cho khách hàng trên toàn thế giới. Có chiết khấu theo số lượng dựa vào số suất mà bạn mua.  

Số suất đăng ký  Giá theo năm cho mỗi suất (USD) 
100 suất đầu tiên (suất 1-100) 449 USD 
900 suất tiếp theo (suất 101-1.000)  299 USD 
Trên 1.000 suất (từ suất 1.001 trở đi)  149 USD 

Lưu ý: Các mức giá này chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm thuế GTGT và thuế thương vụ hiện hành. Để biết thêm thông tin về việc quản lý suất đăng ký và thanh toán, vui lòng truy cập vào phần Câu hỏi thường gặp.

Ví dụ về giá 1

Nếu bạn mua 200 suất đăng ký:

  • Đối với 100 suất đầu tiên: 100 x 449 USD = 44.900 USD
  • Đối với 100 suất tiếp theo: 100 x $299 = 29.900 USD
  • Tổng giá: 74.800 USD

Ví dụ về giá 2

Bạn có thể thêm suất đăng ký bổ sung cho giao dịch mua Gói đăng ký nhóm hiện có. Suất bổ sung sẽ có ngày kết thúc gói đăng ký giống suất ban đầu và giá sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng.

Hãy xem xét một trường hợp như sau: bạn đã mua 200 suất vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 rồi 6 tháng sau mua thêm 500 suất bổ sung.

  • Các suất bổ sung sẽ có ngày kết thúc giống các suất bạn mua ban đầu (trong trường hợp này là ngày 14 tháng 6 năm 2023).
  • Bạn sẽ thanh toán 74.800 USD khi mua 200 suất đầu tiên (xem chi tiết trong ví dụ 1 ở trên).
  • 500 suất tiếp theo sẽ có giá theo năm là 299 USD vì nằm trong bậc (suất 101-1.000) như mô tả trong bảng trên. Giá sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng cho 6 tháng. Như vậy, bạn sẽ thanh toán (500 x 299 USD) / (12/(12 - 6)) = 74.750 USD khi mua thêm các suất bổ sung đó.
  • Tổng chi phí sẽ là (74.800 USD + 74.750 USD) = 149.550 USD.