Hãy đi theo các lộ trình được đề xuất này để giúp bạn thăng tiến trên con đường học tập


icon_cloud-practitioner

Tìm hiểu các kiến thức nền tảng và phương pháp thực tiễn tốt nhất của nền tảng đám mây

Xem lộ trình dành cho người thao tác với đám mây »

icon_architect

Tìm hiểu cách thiết kế các hệ thống có khả năng sử dụng cao

Xem lộ trình dành cho Kiến trúc sư »

icon_developer

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng dành cho đám mây

Xem lộ trình dành cho Nhà phát triển »

icon_operations

Tìm hiểu cách tự động hóa ứng dụng, mạng và hệ thống

Xem lộ trình dành cho Người vận hành »

icon_advanced-networking

Thiết kế và triển khai các kiến trúc AWS
và kiến trúc CNTT lai trên quy mô lớn

Xem lộ trình dành cho chuyên ngành Kết nối mạng nâng cao »

icon_big-data

Thiết kế và triển khai các dịch vụ AWS
để khai thác giá trị từ dữ liệu

Xem lộ trình dành cho chuyên ngành Dữ liệu lớn »

icon_security

Tìm hiểu quy trình và phương pháp thực tiễn tốt nhất
để bảo mật nền tảng AWS

Xem lộ trình dành cho chuyên ngành Bảo mật »

icon_apn-business

Nắm bắt kiến thức cơ bản về các dịch vụ của AWS
và các đề xuất giá trị kinh doanh cốt lõi

Xem lộ trình dành cho Chuyên viên kinh doanh AWS »

icon_apn-tech

Nắm kiến thức kĩ thuật cơ bản
về điện toán Đám mây AWS

Xem lộ trình dành cho Chuyên viên kỹ thuật AWS »

icon_apn-proserv

Phát triển và mở rộng
năng lực dịch vụ chuyên nghiệp

Xem lộ trình dành cho Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS »

icon_storage

Tăng trình độ từ nắm bắt kiến thức nền tảng đến khả năng phân tích chuyên sâu về kỹ thuật
để nâng cao trong chuyên môn về dịch vụ lưu trữ trên AWS

Xem lộ trình dành cho giải pháp Lưu trữ »

icon_media-services

Tìm hiểu cách kiến tạo những trải nghiệm phương tiện truyền thông chất lượng chuyên nghiệp
bằng việc sử dụng dịch vụ AWS Elemental

Xem đường dẫn Dịch vụ phương tiện truyền thông AWS »

icon_machine-learning1

Tìm hiểu chi tiết chương trình giảng dạy giống như chương trình được sử dụng để đào tạo các lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu của Amazon

Xem lộ trình Machine Learning »

Bắt đầu tại aws.training