• Công bố Khu vực AWS Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka) mới mở rộng

    Ngày đăng: Mar 1, 2021
    Amazon Web Services (AWS) công bố rằng Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka) sắp sửa trở thành Khu vực AWS tiêu chuẩn. Osaka từ đầu vốn là Khu vực địa phương, nay đã được mở rộng. Số lượng Vùng sẵn sàng (AZ) tại Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka) sẽ tăng từ 1 lên 3, danh mục dịch vụ được mở rộng và sẽ có thêm các lựa chọn giá mới.