Lưu trữ dữ liệu và dịch vụ Chuỗi cung ứng AWS

Hồ dữ liệu của Chuỗi cung ứng AWS kết hợp mô hình dữ liệu chính tắc (CDM) có thể mở rộng và các tính năng quản trị dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu. Hồ dữ liệu sử dụng các mô hình máy học (ML) để hiểu, trích xuất và chuyển đổi các dữ liệu khác nhau thành một mô hình dữ liệu hợp nhất. Ngoài ra, hồ dữ liệu có thể tải nhập dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện tại của bạn và các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng khác. Bạn phải trả phí 0,28 USD cho mỗi giờ phiên bản của bạn đang chạy, trong đó bao gồm nhập dữ liệu và 10 GB dung lượng lưu trữ đầu tiên. Để có thêm dung lượng lưu trữ ngoài 10 GB tặng kèm, bạn cần trả 0,25 USD hàng tháng cho mỗi GB được lưu trữ.

Mức sử dụng dữ liệu Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS

Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS sẽ phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng của bạn trong hồ dữ liệu để cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích giúp nâng cao khả năng phục hồi trước những biến động về nhu cầu cũng như những sự kiện đứt gãy chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẽ tính phí dựa trên số tổ hợp vị trí SKU được dùng để đưa ra thông tin chuyên sâu. Một tổ hợp vị trí SKU được xác định là tổ hợp của số lượng SKU sản phẩm nhân với số lượng vị trí thực tế (chẳng hạn như cửa hàng, kho, trung tâm hoàn thiện đơn hàng). Ví dụ: một SKU sản phẩm có tại 3 vị trí kho sẽ tương đương với tổ hợp gồm 3 vị trí SKU sản phẩm. Phí được tính theo bậc, dao động từ 0,13 USD đến 0,40 USD cho mỗi tổ hợp vị trí SKU.

Mức sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch nhu cầu chuỗi cung ứng AWS

Lập kế hoạch nhu cầu chuỗi cung ứng AWS sẽ dự đoán nhu cầu thông qua công nghệ máy học. Chúng tôi sẽ tính phí dựa trên số tổ hợp vị trí SKU được dùng để đưa ra dự đoán về nhu cầu. Phí được tính theo bậc, dao động từ 0,10 USD đến 0,30 USD cho mỗi tổ hợp vị trí SKU.

Mức sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch cung ứng của chuỗi cung ứng AWS

Lập kế hoạch cung ứng sử dụng dự báo nhu cầu được tạo bởi Lập kế hoạch nhu cầu Chuỗi cung ứng AWS (hoặc các công cụ lập kế hoạch nhu cầu khác), cùng với dữ liệu về sản phẩm, cơ sở, hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) và hàng tồn kho để tạo kế hoạch chuyển giao, sản xuất và mua hàng. Khách hàng có thể chia sẻ các kế hoạch cung ứng này với nhiều bậc đối tác thương mại bên ngoài bằng cách sử dụng Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS. Tổ hợp vị trí SKU thành phần (CSLC) được định nghĩa là tổ hợp của số SKU thành phần (sản phẩm, thành phần hoặc nguyên liệu thô) theo số vị trí thực (chẳng hạn như cửa hàng, kho hàng và trung tâm thực hiện). Giá sẽ được tính theo bậc từ 0,30 USD đến 0,10 USD cho 1.000.000 CSLC đầu tiên. Nếu sử dụng nhiều hơn 1.000.000 CSLC, vui lòng gọi để biết mức giá.

Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS

Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS giúp hợp lý hóa quá trình giao tiếp giữa khách hàng và nhiều bậc nhà cung cấp, cải thiện khả năng đáp ứng chính xác hơn các kế hoạch cung ứng, cũng như quản lý thay đổi về nhu cầu hoặc cung ứng trong thời gian thực thi. Khách hàng về Lập kế hoạch cung ứng và Thông tin chuyên sâu có thể sử dụng Khả năng hiển thị bậc N để xuất bản dự báo và xác nhận đơn đặt hàng với nhiều bậc nhà cung cấp, cải thiện độ chính xác của việc lập kế hoạch và thực hiện các quy trình. Khả năng hiển thị bậc N được bao gồm trong giá của Lập kế hoạch cung ứng và Thông tin chuyên sâu.

Sử dụng dữ liệu Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS

Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS mang đến một phương pháp an toàn và hiệu quả để các chuyên gia phát triển bền vững có thể lấy tài liệu và tập dữ liệu từ mạng lưới nhà cung cấp của họ. Bạn phải trả phí cho mỗi yêu cầu dữ liệu được gửi mỗi tháng. Bản phải trả phí theo bậc từ 3,00 USD đến 6,00 USD cho mỗi yêu cầu cho 10.000 yêu cầu dữ liệu đầu tiên. Nếu sử dụng nhiều hơn 10.000 yêu cầu dữ liệu mỗi tháng, vui lòng liên hệ để biết mức giá.

Dùng thử miễn phí Chuỗi cung ứng AWS

Bạn có thể làm quen với Chuỗi cung ứng AWS bằng cách dùng thử miễn phí. Trong 30 ngày đầu tiên của lần đầu triển khai Chuỗi cung ứng AWS, bạn sẽ có:

  • 1.000 tổ hợp vị trí SKU để sử dụng cho các tính năng Lập kế hoạch nhu cầu và Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS
  • 1.000 tổ hợp vị trí SKU thành phần để sử dụng cho Lập kế hoạch cung ứng và Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS. 
  • 25 yêu cầu dữ liệu cho Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS miễn phí.
  • 10 GB dung lượng kho lưu trữ dữ liệu
     
Ví dụ: Nếu đăng ký dùng thử miễn phí vào ngày 1 tháng 1, bạn có thể lưu trữ tối đa 10 GB trong hồ dữ liệu của Chuỗi cung ứng AWS và nhận thông tin chuyên sâu hoặc kế hoạch nhu cầu cho tối đa 1.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm cho đến khi 30 ngày dùng thử miễn phí của bạn kết thúc. 

*Trong phạm vi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ AWS nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3), liên quan đến việc bạn sử dụng Chuỗi cung ứng AWS, bạn sẽ phải trả phí sử dụng các dịch vụ AWS khác đó theo điều khoản định giá áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ đó. 

Ví dụ định giá

Ví dụ 1

Một khách hàng sử dụng giải pháp Chuỗi cung ứng AWS ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cần cải thiện khả năng bao quát mạng lưới chuỗi cung ứng của mình. Khách hàng này tải 50 GB dữ liệu về chuỗi cung ứng lên Chuỗi cung ứng AWS. Ngoài ra, họ sử dụng Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS để tạo chế độ xem hàng tồn kho dự kiến và thông tin chuyên sâu dựa trên công nghệ máy học cho 25.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm của mình. Dựa trên mức sử dụng, hóa đơn cho việc sử dụng Chuỗi cung ứng AWS hàng tháng sẽ như sau:

Lưu trữ dữ liệu

Số giờ lưu trữ dữ liệu: 30 ngày x 24 giờ x 0,28 USD = 201,60 USD/tháng
Dung lượng lưu trữ dữ liệu bổ sung: 40 GB dung lượng lưu trữ dữ liệu bổ sung (do dung lượng lưu trữ dữ liệu bao gồm 10 GB miễn phí) với mức giá 0,25 USD mỗi GB, mỗi tháng = 40 GB x 0,25 USD = 10 USD/tháng

Tổng phí lưu trữ dữ liệu = phí cho số giờ lưu trữ dữ liệu (201,6 USD) + phí lưu trữ bổ sung (10 USD) = 211,60 USD

*Đây có thể không phải là tổng phí lưu trữ dữ liệu tuyệt đối nếu khách hàng cần chi trả cho cả Amazon S3.

Mức sử dụng dữ liệu Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS

Số tổ hợp vị trí SKU sản phẩm: 25.000
Bậc 1: 25.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm x 0,40 USD (giá bậc 1) = 10.000 USD

Tổng phí hàng tháng: tổng phí lưu trữ dữ liệu hàng tháng (211,6 USD) + tổng phí sử dụng dữ liệu Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS (10.000 USD) = 10.211,60 USD

Ví dụ 2

Một khách hàng sử dụng giải pháp Chuỗi cung ứng AWS ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) cần cải thiện khả năng bao quát mạng lưới chuỗi cung ứng của mình. Khách hàng này tải 900 GB dữ liệu về chuỗi cung ứng lên Chuỗi cung ứng AWS. Ngoài ra, họ sử dụng Chuỗi cung ứng AWS để tạo chế độ xem hàng tồn kho dự kiến và thông tin chuyên sâu dựa trên công nghệ máy học cho 1.000.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm của mình. Họ cũng sử dụng Lập kế hoạch nhu cầu chuỗi cung ứng AWS để tạo chế độ xem hàng tồn kho dự kiến cho 200.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm. Họ sử dụng Lập kế hoạch cung ứng và Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS để tạo kế hoạch cung ứng cho 500.000 tổ hợp vị trí SKU thành phần và Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS để gửi và nhận 5.000 yêu cầu dữ liệu mỗi tháng. Dựa trên mức sử dụng, hóa đơn cho việc sử dụng Chuỗi cung ứng AWS hàng tháng sẽ như sau:

Lưu trữ dữ liệu

Số giờ lưu trữ dữ liệu: 30 ngày x 24 giờ x 0,28 USD = 201,60 USD/tháng
Dung lượng lưu trữ dữ liệu bổ sung: 890 GB dung lượng lưu trữ dữ liệu bổ sung (do dung lượng lưu trữ dữ liệu bao gồm 10 GB miễn phí) với mức giá 0,25 USD hàng tháng cho mỗi GB = 890 GB x 0,25 USD = 222,50 USD/tháng

Tổng phí lưu trữ dữ liệu = phí cho số giờ lưu trữ dữ liệu (201,60 USD) + phí lưu trữ dữ liệu bổ sung (222,50 USD) = 424,10 USD

*Đây có thể không phải là tổng phí lưu trữ dữ liệu tuyệt đối nếu khách hàng cần chi trả cho cả Amazon S3.

Mức sử dụng dữ liệu Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS
Số tổ hợp vị trí SKU sản phẩm: 1.000.000
Bậc 1: 100.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm x 0,40 USD (giá bậc 1) = 40.000 USD
Bậc 2: 900.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm x 0,13 USD (giá bậc 2) = 117.000 USD

Tổng phí sử dụng dữ liệu Thông tin chuyên sâu chuỗi cung ứng AWS = phí cho Bậc 1 (40.000 USD) + phí cho Bậc 2 (117.000 USD) = 157.000 USD

Mức sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch nhu cầu chuỗi cung ứng AWS
Số tổ hợp vị trí SKU sản phẩm: 200.000
Bậc 1: 100.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm x 0,30 USD (giá bậc 1) = 30.000 USD
Bậc 2: 100.000 tổ hợp vị trí SKU sản phẩm x 0,10 USD (giá bậc 2) = 10.000 USD

Tổng phí sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch nhu cầu chuỗi cung ứng AWS = phí cho Bậc 1 (30.000 USD) + phí cho Bậc 2 (10.000 USD) = 40.000 USD

Sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch cung ứng và Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS
Số tổ hợp vị trí SKU thành phần: 500.000
Bậc 1: 100.000 tổ hợp vị trí SKU thành phần x 0,30 USD (giá Bậc 1) = 30.000 USD
Bậc 2: 400.000 tổ hợp vị trí SKU thành phần x 0,10 USD (giá Bậc 2) = 40.000 USD

Tổng mức sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch cung ứng và Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS =
Bậc 1 (30.000 USD) + Bậc 2 (40.000 USD) = 50.000 USD

Sử dụng dữ liệu Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS
Yêu cầu dữ liệu mỗi tháng: 5.000
Bậc 1: 1.000 Yêu cầu dữ liệu x 6,00 USD (giá Bậc 1) = 6.000 USD
Bậc 2: 4.000 Yêu cầu dữ liệu x 3,00 USD (giá Bậc 2) = 12.000 USD

Tổng mức sử dụng dữ liệu Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS =
Bậc 1 (6.000 USD) + Bậc 2 (12.000 USD) = 18.000 USD

Tổng giá hàng tháng:
tổng kho lưu trữ dữ liệu (424,10 USD) + Tổng mức sử dụng dữ liệu Thông tin chuyên sâu Chuỗi cung ứng AWS (157.000 USD) + Tổng mức sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch nhu cầu chuỗi cung ứng AWS (40.000 USD) + Tổng mức sử dụng dữ liệu Lập kế hoạch cung ứng và Khả năng hiển thị bậc N của Chuỗi cung ứng AWS (50.000 USD) + Tổng mức sử dụng dữ liệu Tính bền vững của Chuỗi cung ứng AWS (18.000 USD) = 265.424,10 USD

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng