Định giá Phục hồi sau thảm họa linh hoạt của AWS

Mức định giá của AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) đơn giản, có thể dự báo được, dựa trên mức sử dụng. Với AWS Elastic Disaster Recovery, bạn chỉ phải thanh toán cho các máy chủ mà bạn chủ động sao chép sang AWS. Chi phí bạn thanh toán dựa trên mức phí cố định tính theo giờ. Không cần phải quản lý tài nguyên, không tốn phí trả trước và không áp dụng mức phí tối thiểu. Việc này giúp bạn dễ dàng sử dụng giải pháp khôi phục của chúng tôi một cách linh hoạt bằng cách thanh toán theo giờ thay vì cam kết hợp đồng dài hạn hoặc cam kết sử dụng một số máy chủ định sẵn.

Mức định giá bao gồm việc sao chép dữ liệu liên tục, khởi chạy thử nghiệm, khởi chạy khôi phục và khôi phục về một thời điểm.

Phụ phí

Việc sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery để sao chép các máy chủ nguồn của bạn sang AWS sẽ tiêu tốn thêm tài nguyên trên tài khoản AWS của bạn, chủ yếu là công tác lưu trữ (Amazon EBS) và điện toán (Amazon EC2). Những tài nguyên này được sử dụng khi sao chép dữ liệu liên tục và khi bạn khởi chạy các phiên bản thử nghiệm hoặc khôi phục. Phí của từng dịch vụ được tính cho tài khoản AWS của bạn theo gói định giá.

Nếu bạn đang sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery cho các khối lượng công việc sản xuất, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng AWS Business Support hoặc Enterprise Support.

Chi tiết định giá

Máy chủ nguồn Chi phí (mỗi máy chủ mỗi giờ)
Mức giá tính theo giờ ứng với mỗi máy chủ nguồn 0,028 USD

Công cụ tính giá AWS

Tính toán chi phí của kiến trúc và AWS Elastic Disaster Recovery chỉ với một ước tính duy nhất.

Ví dụ định giá

Ví dụ định giá số 1: AWS Elastic Disaster Recovery hàng tháng sao chép 100 máy chủ tại chỗ

Giả sử bạn sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) để sao chép 100 máy chủ tại chỗ, những máy chủ này đang chạy các ứng dụng trọng yếu cho công tác kinh doanh trong trung bình một tháng (730 giờ). Giả sử các máy chủ này có tổng 200 ổ đĩa, tương đương tổng 30 TB, đồng thời tỷ lệ thay đổi trung bình kết hợp trên những ổ đĩa này là 3,3% mỗi ngày.

Chi phí hàng tháng của bạn sẽ bao gồm phí cho AWS DRS cũng như các tài nguyên AWS bổ sung mà AWS DRS sử dụng để duy trì việc sao chép liên tục và tạo điều kiện khởi chạy thử nghiệm hoặc khôi phục theo mô tả bên dưới.

AWS Elastic Disaster Recovery
AWS DRS được tính phí theo giờ theo mỗi máy chủ sao chép. Chi phí không đổi, bất kể số lượng ổ đĩa, dung lượng lưu trữ, số lần khởi chạy thử nghiệm hoặc khôi phục hay Khu vực mà bạn đang sao chép sang.

Tổng phí AWS DRS hàng tháng: 100 máy chủ * 0,028 USD mỗi máy chủ mỗi giờ * 730 giờ = 2.044,00 USD

Ổ đĩa EBS
Đối với mỗi ổ đĩa của bạn tại nguồn, AWS DRS tạo một ổ đĩa EBS có dung lượng bằng nhau, được gọi là “staging disk” (ổ đĩa trung gian) để sao chép liên tục. Giả sử 50% dung lượng lưu trữ của bạn yêu cầu các ổ đĩa EBS gp3 có hiệu suất cao hơn, đồng thời phần trăm dung lượng lưu trữ còn lại có thể sử dụng các ổ đĩa EBS sc1 có chi phí thấp.

Tổng chi phí của ổ đĩa EBS hàng tháng: 1.425,00 USD

Tổng chi phí này bao gồm:
gp3: 0,08 (GB mỗi tháng) * 15 TB = 1.200,00 USD
sc1: 0,015 (GB mỗi tháng) * 15 TB = 225,00 USD

Mức định giá trong ví dụ này được lấy theo Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo trang Định giá EBS để biết thông tin định giá ổ đĩa EBS cập nhật mới nhất.

Ảnh chụp nhanh EBS
AWS DRS sử dụng một ảnh chụp nhanh cơ sở cho mỗi ổ đĩa nguồn, ảnh chụp nhanh này có dung lượng tương đương với ổ đĩa đó. Ngoài ra, AWS DRS lưu trữ ảnh chụp nhanh tăng theo gia số để khôi phục về một thời điểm. Số ngày bạn lựa chọn cho khoảng thời gian lưu giữ ảnh chụp nhanh của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến số ảnh chụp nhanh EBS tăng theo gia số đã lưu vào tài khoản AWS của bạn.

Tổng chi phí sau đây giả sử chính sách mặc định lưu giữ trong 7 ngày.

Tổng chi phí của ảnh chụp nhanh EBS hàng tháng: 0,05 USD (GB mỗi tháng) * [30 TB (cơ sở) + [30 TB * 3,3% (tỷ lệ thay đổi hàng ngày) * 7 ngày]] = 1.846,50 USD

Mức định giá trong ví dụ này được lấy theo Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo trang Định giá EBS để biết thông tin định giá ảnh chụp nhanh EBS cập nhật mới nhất.

Các phiên bản EC2
AWS DRS sử dụng các phiên bản EC2 làm Máy chủ sao chép để tạo điều kiện sao chép dữ liệu liên tục. Theo mặc định, đây là những phiên bản EC2 t3.small có chi phí thấp. Mỗi Máy chủ sao chép có thể xử lý việc sao chép ổ đĩa từ nhiều máy chủ nguồn, tối đa 15 ổ đĩa trung gian. Đối với một số máy chủ nguồn có tỷ lệ ghi cao, bạn có thể chọn sử dụng các loại phiên bản hiệu năng cao hơn làm Máy chủ sao chép. AWS DRS tự động khởi chạy hoặc chấm dứt các Máy chủ sao chép nếu cần.

Giả sử cần có 17 Máy chủ sao chép để sao chép 200 ổ đĩa nguồn của bạn. Trong số này, 14 máy chủ là phiên bản t3.small còn 3 máy chủ là phiên bản m5.2xlarge.

Tổng chi phí EC2 hàng tháng: [14 (phiên bản t3.small) * 0,0208 USD (mỗi giờ)] + [3 (phiên bản m5.2xlarge) * 0,384 USD (mỗi giờ)] = 1,5056 USD * 730 (giờ trung bình tháng) = 1.053,54 USD

Mức định giá trong ví dụ này được lấy theo các Phiên bản theo nhu cầu sao chép sang Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vui lòng tham khảo trang Định giá EC2 để biết thông tin định giá EC2 cập nhật mới nhất.

Tổng chi phí hàng tháng = 6.389,03 USD

Ví dụ định giá số 2: Khởi chạy các phiên bản khôi phục trên AWS để chạy thử nghiệm DR trong 8 giờ

Giả sử bạn đang sao chép 100 máy chủ giống như trong Ví dụ 1, đồng thời bạn chạy thử nghiệm DR, trong đó bạn khởi chạy các phiên bản khôi phục cho tất cả 100 máy chủ sao chép của mình. Giả sử các máy chủ của bạn liên tục được khởi chạy trên AWS trong 8 giờ. Chi phí cho các máy chủ được cung cấp toàn phần của bạn chỉ phát sinh khi chạy thử nghiệm và khôi phục.

Ổ đĩa EBS
Giả sử bạn có tổng dung lượng lưu trữ EBS là 30 TB.  Khi bạn khởi chạy các phiên bản khôi phục để thử nghiệm DR, giả sử 90% (27 TB) dung lượng lưu trữ nằm trên các loại ổ đĩa EBS gp3 còn 10% dung lượng lưu trữ nằm trên các loại ổ đĩa EBS io2 với 1.000 IPOS.

Tổng chi phí EBS để chạy thử nghiệm DR trong 8 giờ: 28,49 USD

Tổng chi phí này bao gồm:
gp3: 0,08 (GB mỗi tháng) * 27 TB / 730 (giờ mỗi tháng) * 8 giờ = 23,67 USD
io2: 0,125 (GB mỗi tháng) * 3 TB / 730 (giờ mỗi tháng) * 8 giờ = 4,10 USD
IOPS (io2): 0,065 USD (IOPS mỗi tháng) * 1.000 IOPS * 28.800 giây / (3.600 giây/giờ * 730 giờ mỗi tháng) = 0,71 USD

Các phiên bản EC2
Trong số 100 phiên bản mà bạn khởi chạy để thử nghiệm, giả sử 60 phiên bản được cấu hình để khởi chạy là các phiên bản EC2 t3.small có chi phí thấp, 30 phiên bản là m5.large tầm trung và 10 phiên bản là m5.4xlarge.

Tổng chi phí EC2 để chạy thử nghiệm DR trong 8 giờ: 94,46 USD

Tổng chi phí này bao gồm:
t3.small: 60 phiên bản * 0,0208 USD mỗi giờ * 8 giờ = 9,98 USD
m5.large: 30 phiên bản * 0,0960 USD mỗi giờ * 8 giờ = 23,04 USD
m5.4xlarge: 10 phiên bản * 0,7680 USD mỗi giờ * 8 giờ = 61,44 USD

Tổng chi phí để chạy thử nghiệm DR trong 8 giờ cho 100 máy chủ = 122,94 USD

Ví dụ này không bao gồm các chi phí:

  • Máy chủ chuyển đổi. Đối với mỗi phiên bản khôi phục được khởi chạy, AWS DRS cũng khởi chạy một phiên bản Máy chủ chuyển đổi EC2 trong vài phút. Chi phí của mỗi Máy chủ chuyển đổi thường không đến 0,05 USD cho mỗi phiên bản khôi phục được khởi chạy.
  • Chi phí truyền dữ liệu. Lượng dữ liệu được truyền trong thử nghiệm DR và dữ liệu được truyền đến vị trí nào (trong Khu vực, thông qua Internet, v.v.) có thể khác biệt rất lớn. Những chi phí này thường không đáng kể so với các chi phí được mô tả trong ví dụ này. Tìm hiểu thêm về chi phí truyền dữ liệu

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Bắt đầu sử dụng AWS Elastic Disaster Recovery

Bắt đầu sao chép máy chủ của bạn sang AWS.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn 
Check out more details
So sánh với CloudEndure Disaster Recovery

Khám phá các tài nguyên và thông tin về những dịch vụ AWS DR.

Tìm hiểu thêm 
Truy cập hướng dẫn bắt đầu sử dụng

Làm theo các bước để thiết lập, thử nghiệm và vận hành AWS DRS.

Khám phá tài liệu kỹ thuật