Đăng nhập và thiết lập

Làm theo hướng dẫn từng bước trong bảng điều khiển hoặc AWS Copilot trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Amazon ECS để chạy ứng dụng nằm trong bộ chứa đầu tiên của bạn.

Khái niệm cốt lõi

Hướng dẫn từng bước

7 BƯỚC

Chạy một ứng dụng mẫu hỗ trợ Docker trên một cụm Amazon ECS trên nền cân bằng tải, kiểm thử ứng dụng và xóa tài nguyên của bạn.

Bắt đầu ngay bây giờ »
5 BƯỚC

Triển khai một ứng dụng đơn khối lên một bộ chứa Docker, sau đó tách riêng ứng dụng thành những vi dịch vụ mà không mất thời gian ngừng hoạt động nào cả.

Bắt đầu ngay bây giờ »

Kiến trúc tham khảo

Vi dịch vụ


Sử dụng Amazon ECS để triển khai các vi dịch vụ bằng các tích hợp AWS gốc, được quản lý.

Microservices-Containers

(nhấp vào để mở rộng)

Xử lý hàng loạt


Amazon ECS giúp bạn chạy nhiều khối lượng công việc với các bộ đặt lịch được quản lý hoặc của khách hàng trên Phiên bản theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Batch-Containers

(nhấp vào để mở rộng)

Triển khai CICD tự động


Bạn có thể triển khai mã lên các bộ chứa đang chạy trên Amazon ECS bằng cách sử dụng Công cụ dành cho nhà phát triển của AWS.

CICD-Containers

(nhấp vào để mở rộng)

Khám phá thêm các tài nguyên về Amazon ECS

Truy cập trang tài nguyên

Tài nguyên khác

Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi