Cách thức hoạt động

Amazon ElastiCache là dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Redis và Memcached phi máy chủ, mang lại hiệu năng tối ưu hóa chi phí, theo thời gian thực cho các ứng dụng hiện đại. ElastiCache điều chỉnh quy mô đến hàng trăm triệu thao tác mỗi giây với thời gian phản hồi tính bằng micrô giây, đồng thời đem lại độ bảo mật và độ tin cậy cấp doanh nghiệp.

Sơ đồ cho thấy các tính năng và lợi ích chính của ElastiCache. Có ba mục được hiển thị từ trái sang phải. Biểu tượng trên cùng trong mục đầu tiên có tiêu đề “Khối lượng công việc theo thời gian thực” và có nội dung “Tăng tốc hiệu năng ứng dụng và cơ sở dữ liệu”. Mũi tên chỉ sang mục thứ hai. Biểu tượng thứ hai trong mục đầu tiên có tiêu đề “Kho dữ liệu tạm thời” và liệt kê bốn dấu đầu dòng. Bốn dấu đầu dòng này là: “Kho lưu trữ phiên”, “Bảng xếp hạng trò chơi”, “Phát trực tuyến nội dung đa phương tiện” và “Kho dữ liệu phân tích”. Mũi tên chỉ sang mục thứ hai. Mục thứ hai có biểu tượng dịch vụ ElastiCache với tiêu đề “Amazon ElastiCache” và có nội dung “Dịch vụ lưu bộ nhớ đệm được xây dựng để mang lại hiệu năng theo thời gian thực cho các ứng dụng hiện đại”. Nằm trong hộp phía bên phải là tiêu đề “Lợi ích dịch vụ chính” và sáu hộp nhỏ hơn, mỗi hộp nêu bật một lợi ích dịch vụ chính. Những lợi ích này là: “Tối ưu hóa chi phí”, “Tốc độ tính bằng micrô giây”, “Được quản lý toàn phần”, “Độ sẵn sàng cao”, “Bảo mật và tuân thủ” và “Khả năng tương thích nguồn mở (Redis và Memcached)”. Mũi tên chỉ sang mục thứ ba. Mục thứ ba có tiêu đề “Tích hợp với các dịch vụ AWS khác” và hiển thị bốn hộp nhỏ hơn, mỗi hộp nêu bật một dịch vụ AWS. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, các dịch vụ được liệt kê là: “Amazon CloudWatch,” “Amazon SNS,” “Amazon KMS,” “Amazon S3,” “Amazon Redshift,” “Amazon RDS,” “Amazon DynamoDB” và “Amazon Neptune”.

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ dữ liệu của bạn vào bộ nhớ đệm và giảm tải I/O cơ sở dữ liệu để giảm gánh nặng vận hành, giảm chi phí và cải thiện hiệu suất của cả cơ sở dữ liệu và ứng dụng.

Lưu trữ dữ liệu thường xuyên được sử dụng trong bộ nhớ để có thời gian phản hồi tính bằng micrô giây và thông lượng cao nhằm hỗ trợ hàng trăm triệu thao tác mỗi giây.

Lưu trữ dữ liệu về phiên tạm thời để nhanh chóng tùy chỉnh các ứng dụng trò chơi, ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến cho phù hợp với cá nhân, với thời gian phản hồi tính bằng micrô giây.

Đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng với cấu trúc dữ liệu tích hợp ElastiCache.