Các phiên bản Amazon GameLift

Bảng sau trình bày giá Dùng ngay và giá Theo nhu cầu mỗi giờ cho từng khu vực và từng loại phiên bản (cập nhật mỗi 5 phút).

Với các loại phiên bản spot của Amazon GameLift, bạn trả tiền theo giá Spot, có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu của từng phiên bản-giờ cho phiên bản đang chạy. Nếu giá Spot thay đổi sau khi bạn khởi chạy phiên bản, giá mới sẽ được tính theo mức sử dụng phiên bản cho giờ sau đó. Giá phiên bản Dùng ngay do Amazon Web Services ấn định và điều chỉnh dần dựa trên xu hướng cung cầu dài hạn đối với dung lượng phiên bản Dùng ngay, nhưng không vượt quá giá phiên bản Theo nhu cầu. Trong bảng điều khiển Amazon GameLift, bạn có thể xem dữ liệu tiết kiệm được và mức giá cũ trong vòng ba tháng cho mọi loại phiên bản và khu vực.

Giá phiên bản: Linux | Windows

Linux

Giá phiên bản dùng ngay

Giá Theo nhu cầu

Giá Linux tính theo số giờ sử dụng phiên bản đối với mỗi phiên bản kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi phiên bản bị chấm dứt hoặc dừng. Mặc dù giá của Linux được niêm yết theo giờ, chi phí được tính đến từng giây. Mỗi phiên bản sẽ tính phí 1 phút tối thiểu.

*“Giá hàng tháng khi có tự động thay đổi quy mô” được tính bằng mức sử dụng trung bình tháng là 365 giờ mỗi phiên bản, dựa trên mô hình nhu cầu người chơi điển hình đối với các trò chơi nhiều người chơi.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Windows

Giá phiên bản dùng ngay

Giá Theo nhu cầu

Giá Windows tính theo số giờ sử dụng phiên bản đối với mỗi phiên bản kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi phiên bản bị chấm dứt hoặc dừng. Mỗi phiên bản-giờ chưa sử dụng hết sẽ được tính là trọn một giờ.

*“Giá hàng tháng khi có tự động thay đổi quy mô” được tính bằng mức sử dụng trung bình tháng là 365 giờ mỗi phiên bản, dựa trên mô hình nhu cầu người chơi điển hình đối với các trò chơi nhiều người chơi.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

GameLift FleetIQ

Bảng sau trình bày mức phí theo giờ của FleetIQ tính theo giá phiên bản dD̀ng ngay và Theo nhu cầu của từng khu vực và từng loại phiên bản (cập nhật mỗi 5 phút).

Với bản cập nhật GameLift FleetIQ, bạn có thể triển khai các phiên bản vào tài khoản rồi quản lý thông qua lớp quản lý máy chủ của riêng bạn. Khi dùng GameLift FleetIQ theo cách này, bạn sẽ thấy phí riêng đối với các dịch vụ AWS như EC2, EBS và CloudWatch, cũng như phí GameLift FleetIQ trong phần GameLift của hóa đơn. Mức giá theo giờ của GameLift FleetIQ sẽ khác nhau tùy theo Hệ điều hành, Loại phiên bản, Theo nhu cầu vs. Dùng ngay và Khu vực.

Đối với loại phiên bản Dùng ngay dưới sự quản lý của GameLift FleetIQ, bạn sẽ trả mức giá FleetIQ tính theo giá phiên bản Dùng ngay áp dụng tại thời điểm bắt đầu mỗi giờ phiên bản của phiên bản đang chạy. Nếu giá dùng ngay thay đổi sau khi bạn khởi chạy phiên bản, giá mới sẽ được tính theo lượng sử dụng phiên bản cho giờ sau đó. Giá phiên bản Dùng ngay do Amazon Web Services ấn định và điều chỉnh dần dựa trên xu hướng cung cầu dài hạn đối với dung lượng phiên bản Dùng ngay, nhưng không vượt quá giá phiên bản Theo nhu cầu.

Giá phiên bản: Linux | Windows

Linux

Giá phiên bản dùng ngay

Giá Theo nhu cầu

Giá Linux tính theo số giờ sử dụng phiên bản đối với mỗi phiên bản kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi phiên bản bị chấm dứt hoặc dừng. Mặc dù giá của Linux được niêm yết theo giờ, chi phí được tính đến từng giây. Mỗi phiên bản sẽ tính phí 1 phút tối thiểu.

*“Giá hàng tháng khi có tự động thay đổi quy mô” được tính bằng mức sử dụng trung bình tháng là 365 giờ mỗi phiên bản, dựa trên mô hình nhu cầu người chơi điển hình đối với các trò chơi nhiều người chơi.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Windows

Giá phiên bản dùng ngay

Giá Theo nhu cầu

Giá Windows tính theo số giờ sử dụng phiên bản đối với mỗi phiên bản kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi phiên bản bị chấm dứt hoặc dừng. Mỗi phiên bản-giờ chưa sử dụng hết sẽ được tính là trọn một giờ.

*“Giá hàng tháng khi có tự động thay đổi quy mô” được tính bằng mức sử dụng trung bình tháng là 365 giờ mỗi phiên bản, dựa trên mô hình nhu cầu người chơi điển hình đối với các trò chơi nhiều người chơi.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu từ phiên bản Amazon GameLift RA Internet

Bạn phải trả phí truyền dữ liệu cho lưu lượng giữa các máy chủ trò chơi và máy khách trò chơi của bạn. Miễn phí truyền dữ liệu trong nước. Để biết mức phí truyền dữ liệu ra nước ngoài đến các khu vực và dịch vụ AWS khác, hãy truy cập vào trang về Phí dịch vụ truyền dữ liệu

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Liên hệ với chúng tôi để biết giá truyền dữ liệu cao hơn mức 500 TB/tháng.

Ví dụ về giá

Tự động thay đổi quy mô

Ví dụ này sử dụng mô hình nhu cầu người chơi hàng giờ điển hình cho các trò chơi nhiều người chơi để minh họa giá của Amazon GameLift. Trong ví dụ này, chúng tôi giả sử trò chơi của bạn ra mắt tại Nhật Bản và thu hút 10.000 người chơi. Như minh họa bên dưới, số lượng người chơi đồng thời tuân theo một mô hình sử dụng điển hình.

AmazonGameLift_Pricing_V8

Trong ví dụ này, trò chơi của bạn có số lượng người chơi ít nhất vào buổi sáng (800 người chơi lúc 7:00 SA), tăng đột biến vào buổi trưa (4.350 người chơi lúc 1:00 CH) và giờ cao điểm hàng ngày rơi vào buổi tối (6.480 người chơi lúc 10:00 CH).

Amazon GameLift cung cấp các loại phiên bản với khả năng điện toán, bộ nhớ và kết nối mạng khác nhau. Chúng tôi giả sử bạn quyết định lưu trữ máy chủ trò chơi bằng các phiên bản c4.xlarge chạy Linux. Bạn đã định hình hiệu năng máy chủ trò chơi của mình và thấy rằng mỗi phiên bản c4.xlarge có thể chạy 4 trò chơi với tối đa 10 người chơi cùng lúc.

Trong suốt một ngày, khi nhu cầu người chơi của bạn thay đổi, bạn sẽ cần nhiều hoặc ít dung lượng hơn. Ví dụ: Từ 7:00 SA đến 8:00 SA, bạn sẽ cần 20 phiên bản để đáp ứng nhu cầu của người chơi (800 người chơi đồng thời/10 người chơi mỗi trò chơi/4 trò chơi cho mỗi phiên bản = 20 phiên bản). Dưới đây là mức sử dụng phiên bản của bạn trong thời gian 24 giờ.

GameLift_Pricing_Chart_v5

Trong ví dụ này, bạn quyết định cấu hình Amazon GameLift để tự động tăng/giảm số lượng phiên bản dựa trên nhu cầu người chơi hiện tại của bạn. Vào lúc 7:00 SA, bạn sử dụng 20 phiên bản hiện hoạt, trong khi vào 10:00 CH, bạn sử dụng 162 phiên bản hiện hoạt. Amazon GameLift chỉ tính phí trên dung lượng bạn sử dụng. Do đó, bạn chỉ bị tính phí 20 giờ chạy phiên bản từ 7:00 SA đến 8:00 SA và 162 giờ chạy phiên bản từ 10:00 CH đến 11:00 CH. Tổng tất cả các phiên bản chạy mỗi giờ trong toàn bộ thời gian 24 giờ là 1.944 giờ chạy phiên bản.

Giá phiên bản dùng ngay

Nếu bạn chọn sử dụng các phiên bản theo nhu cầu, bạn sẽ phải trả 0,311 USD mỗi giờ. Đây là giá theo nhu cầu cho một phiên bản Amazon GameLift c4.xlarge chạy Linux ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo). Tổng mức sử dụng hàng ngày 1.944 giờ với chi phí 0,311 USD mỗi giờ có giá 605 USD mỗi ngày, hay 18.150 USD trong một tháng 30 ngày.

Thay vào đó, nếu bạn chọn sử dụng các phiên bản Spot, mức giá cho các phiên bản của bạn sẽ dao động trong suốt cả ngày - nhưng nguyên tắc cơ bản là các phiên bản Spot chạy Linux rẻ hơn trung bình 70% so với các phiên bản theo nhu cầu cùng loại. Nếu bạn tiết kiệm được 70%, chi phí của bạn sẽ là 181 USD mỗi ngày hay 5.430 USD trong một tháng 30 ngày.

Chi phí tiết kiệm được hàng tháng

Nếu Amazon GameLift không cung cấp tính năng tự động thay đổi quy mô, thay vào đó lại yêu cầu bạn phải trả tiền cho các máy chủ chạy liên tục cả tháng, thì chi phí phiên bản của bạn sẽ là 1.209 USD mỗi ngày (0,311 USD * 162 phiên bản * 24 giờ) hay 36.270 USD trong một tháng 30 ngày. Với tính năng tự động thay đổi quy mô, các phiên bản theo nhu cầu sẽ giúp bạn tiết kiệm 18.120 USD mỗi tháng, giảm 50% đối với các máy chủ chạy liên tục trong tháng và các phiên bản Dùng ngay sẽ giúp bạn tiết kiệm 30.840 USD mỗi tháng, giảm 85% đối với các máy chủ chạy liên tục trong tháng.

Chi phí máy chủ chạy liên tục 36.270 USD  
Chi phí khi sử dụng tính năng tự động thay đổi quy mô và giá theo nhu cầu 18.150 USD Tiết kiệm 50% chi phí đối với các máy chủ chạy liên tục
Chi phí khi sử dụng tính năng tự động thay đổi quy mô và giá Spot (ước tính) 5.430 USD Tiết kiệm 85% chi phí đối với các máy chủ chạy liên tục

Truyền dữ liệu

Chúng tôi giả định rằng tổng lượng dữ liệu truyền hàng tháng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) của AWS từ tất cả các máy chủ trò chơi đến máy khách trò chơi của bạn là 49,82 terabyte mỗi tháng. Dựa trên mức phí Truyền dữ liệu tiêu chuẩn tại khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), chi phí cho 49,82 terabyte dữ liệu được truyền là 6.776 USD/tháng.

Chi phí máy chủ chạy liên tục 36.270 USD  
Chi phí khi sử dụng tính năng tự động thay đổi quy mô và giá theo nhu cầu 18.150 USD Tiết kiệm 50% chi phí đối với các máy chủ chạy liên tục
Chi phí khi sử dụng tính năng tự động thay đổi quy mô và giá Spot (ước tính) 5.430 USD Tiết kiệm 85% chi phí đối với các máy chủ chạy liên tục

Dùng thử Amazon GameLift miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon GameLift. Khi đăng ký, khách hàng AWS mới sẽ nhận được các lợi ích hàng tháng như sau trong một năm:

  • 125 giờ sử dụng phiên bản c5.large của Amazon GameLift theo nhu cầu, cộng với 50 GB dung lượng lưu trữ đa dụng (SSD) trong EBS
  • 15 GB băng thông gửi đi mỗi tháng trên tất cả các dịch vụ AWS
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm tất cả tài nguyên cần thiết để bắt đầu sử dụng GameLift.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng bằng Amazon GameLift trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 

Hãy tiến lên cấp độ mới.

Cho dù bạn là nhóm gồm một hay một nghìn người, thì chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về nhu cầu phát triển trò chơi của bạn.