Bắt đầu với AWS

Xây dựng ứng dụng web phi máy chủ

bằng AWS Lambda, Amazon API Gateway, AWS Amplify, Amazon DynamoDB và Amazon Cognito

Xây dựng ứng dụng web phi máy chủ

Giới thiệu: Xây dựng ứng dụng web phi máy chủ

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước để tạo một ứng dụng web phi máy chủ đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ nhóm Wild Rydes

Tổng quan

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một ứng dụng web phi máy chủ đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ nhóm Wild Rydes. Ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng giao diện người dùng dựa trên HTML để chỉ ra vị trí họ muốn được đón và sẽ giao tiếp trên phần backend với dịch vụ web RESTful để gửi yêu cầu và gửi một con kỳ lân gần đó. Ứng dụng cũng sẽ cung cấp các phương tiện để người dùng đăng ký dịch vụ và đăng nhập trước khi yêu cầu chuyến đi.

Kiến trúc ứng dụng

Kiến trúc ứng dụng này dùng AWS Lambda, Cổng API Amazon, Amazon DynamoDB, Amazon CognitoAWS Amplify Console. Bảng điều khiển Amplify cung cấp tính năng triển khai liên tục và lưu trữ các tài nguyên của trang web tĩnh, bao gồm HTML, CSS, JavaScript và các tệp hình ảnh mà trình duyệt của người dùng sẽ tải. JavaScript được thực thi trong trình duyệt sẽ gửi và nhận dữ liệu từ API backend công khai được xây dựng bằng Lambda và API Gateway. Amazon Cognito cung cấp các chức năng xác thực và quản lý người dùng để bảo mật API backend. Amazon DynamoDB cung cấp một lớp bền vững, nơi dữ liệu có thể được lưu trữ bằng hàm Lambda của API.

Lưu trữ web tĩnh

AWS Amplify lưu trữ các tài nguyên web tĩnh, bao gồm các tệp HTML, CSS, JavaScript và hình ảnh mà trình duyệt của người dùng sẽ tải.

Quản lý người dùng

Amazon Cognito cung cấp các chức năng xác thực và quản lý người dùng để bảo mật API backend.

Backend phi máy chủ

Amazon DynamoDB cung cấp một lớp bền vững, nơi dữ liệu có thể được lưu trữ theo chức năng Lambda của API.

API RESTful

JavaScript được thực thi trong trình duyệt sẽ gửi và nhận dữ liệu từ API backend công khai được xây dựng bằng Lambda và API Gateway.

 Trải nghiệm AWS

Mới bắt đầu

 Thời gian để hoàn thành

2 giờ

 Chi phí để hoàn thành

Các dịch vụ được sử dụng trong kiến trúc này đủ điều kiện cho Bậc miễn phí của AWS. Nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng của Bậc miễn phí, hoàn thành hướng dẫn này sẽ giúp bạn chỉ phải trả chưa đến 0.25 USD*.

 Điều kiện tiên quyết của hướng dẫn

Các công nghệ cần dùng:


*Ước tính này giả định bạn tuân theo các cấu hình được đề xuất trong toàn bộ hướng dẫn và chấm dứt sử dụng mọi tài nguyên trong vòng 24 giờ.
**Các tài khoản đã được tạo trong vòng 24 giờ qua có thể chưa có quyền truy cập vào các nguồn lực cần thiết cho hướng dẫn này.

Mô-đun

Hội thảo này được chia làm 5 mô-đun. Mỗi mô-đun trình bày một kịch bản mà theo đó chúng ta tiến hành xây dựng, cũng như hướng dẫn từng bước để giúp bạn triển khai kiến trúc và xác minh sản phẩm vừa tạo ra. 

  1. Lưu trữ trang web tĩnh (15 phút): Cấu hình AWS Amplify để lưu trữ các tài nguyên tĩnh cho ứng dụng web của mình, thông qua tính năng triển khai liên tục được tích hợp sẵn
  2. Quản lý người dùng (30 phút): Tạo thư mục người dùng riêng Amazon Cognito để quản lý tài khoản của người dùng
  3. Xây dựng backend phi máy chủ (30 phút): Xây dựng quy trình backend nhằm xử lý các yêu cầu cho ứng dụng web của bạn
  4. Triển khai API RESTful (15 phút): Sử dụng Cổng API Amazon để hiển thị hàm Lambda bạn xây dựng ở mô-đun trước dưới dạng một API RESTful
  5. Chấm dứt tài nguyên (10 phút):  Chấm dứt tất cả tài nguyên bạn đã tạo trong suốt hướng dẫn này

Lưu trữ trang web tĩnh