Với AWS IoT 1-Click, bạn dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước. Vào tháng bất kỳ cho trước, bạn sẽ phải trả phí dựa trên số thiết bị đã bật mà bạn sử dụng với AWS IoT 1-Click. Bạn có thể bật/tắt các thiết bị bất cứ lúc nào bằng bảng điều khiển quản lý AWS, ứng dụng di động AWS IoT 1-Click hoặc qua API. Bạn sẽ chỉ phải trả cho những ngày mà các thiết bị ở trạng thái bật. Các thiết bị AWS IoT 1-Click có giấy phép được cấp sẵn và được đăng ký một khu vực AWS nhất định. Giá dịch vụ AWS IoT 1-Click không phụ thuộc vào khu vực AWS mà các thiết bị được đăng ký. Tại thời điểm này, tất cả các thiết bị đều được đăng ký Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon).

Tóm tắt về giá cả

AWS IoT 1-Click có cấu trúc giá theo bậc, dựa trên số thiết bị đã bật trong tài khoản của bạn.

Phụ phí

Bạn sẽ phải trả phụ phí cho các chức năng Lambda mà bạn kích hoạt với các thiết bị AWS IoT 1-Click. Ngoài phí AWS Lambda, bạn có thể phải trả phí sử dụng các dịch vụ AWS khác như SES (để gửi email) và SNS (để gửi SMS).

Để biết chi tiết về một dịch vụ cụ thể, hãy xem phần giá cả ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan.

Giá cả: Ví dụ 1

Giả sử bạn có 1.000 thiết bị trên AWS IoT 1-Click, trong tài khoản của mình và mọi thiết bị đã bật vào ngày 1 tháng 11.

Thiết bị từ 1 đến 500 được bật cho đến cuối tháng. Các thiết bị này sẽ bị tính phí cho cả tháng.

Thiết bị từ 501 đến 1.000 được tắt vào ngày 16 tháng 11. Các thiết bị này sẽ bị tính phí 15 ngày.

Phí AWS IoT 1-Click hàng tháng
Số thiết bị AWS IoT 1-Click đã bật * giá chia tỷ lệ hàng tháng trên mỗi thiết bị đã bật = Phí AWS IoT 1-Click hàng tháng

Thiết bị 1 đến 500 = 500 * 0,25 = 125,00 USD (Phí cả tháng của 500 thiết bị)

Thiết bị 501 đến 1.000 = 500 * (0,25/2) = 62,50 USD (Phí nửa tháng của 500 thiết bị)

Tổng phí AWS IoT 1-Click cho 1.000 thiết bị = 125,00 USD + 62,50 USD = 187,50 USD

Giá cả: Ví dụ 2

Giả sử bạn có 15.005 thiết bị trên AWS IoT 1-Click, trong tài khoản của mình. Tất cả các thiết bị được bật vào ngày 1 tháng 11 và vẫn bật cho đến cuối tháng.

Phí AWS IoT 1-Click hàng tháng
Số thiết bị AWS IoT 1-Click đã bật * Giá theo bậc hàng tháng trên mỗi thiết bị = Phí AWS IoT 1-Click hàng tháng

Thiết bị 1 đến 14.999 = 14.999 * 0,25 = 3.749,75 USD (Giá cho 14.999 thiết bị đầu tiên)

Thiết bị 15.000 đến 15.005 = 6 * 0,20 = 1,20 USD (Giá cho 6 thiết bị còn lại)

Tổng phí AWS IoT 1-Click cho 15.000 thiết bị = 3.749,75 USD + 1,20 USD = 3.750,95 USD

Khám phá thêm về AWS IoT 1-Click

Dùng thử AWS IoT 1-Click
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Dùng thử AWS IoT 1-Click
Bạn có câu hỏi khác?
Liên hệ với chúng tôi