Nút theo nhu cầu

Nút theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán theo giờ phiên bản mà không cần cam kết dài hạn hay thanh toán phí trả trước. Với dịch vụ này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều. Loại nút ảnh hưởng đến điện toán, dung lượng lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ và thông lượng mạng có sẵn cho cụm MemoryDB của bạn.

Phân bậc dữ liệu

Các nút có phân bậc dữ liệu sử dụng ổ đĩa thể rắn (SSD) để tự động tối ưu hóa chi phí của các cụm MemoryDB của bạn bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng nhất từ bộ nhớ sang SSD. Dữ liệu được lưu trữ trên SSD có độ trễ cao hơn một chút và thông lượng thấp hơn so với dữ liệu được lưu trong bộ nhớ. Các nút có phân bậc dữ liệu, có sẵn cho MemoryDB dành cho Redis, phù hợp cho các khối lượng công việc truy cập thường xuyên lên đến 20% dữ liệu của chúng và phù hợp cho các ứng dụng có thể chịu được độ trễ bổ sung khi lần đầu cần truy cập vào một mục ít được truy cập. Các nút Amazon MemoryDB R6gd có cả bộ nhớ và ổ đĩa thể rắn có tổng dung lượng lưu trữ cao hơn gần gấp 5 lần và có thể giúp khách hàng tiết kiệm hơn 60% chi phí lưu trữ khi chạy ở mức sử dụng tối đa so với các nút MemoryDB R6g chỉ có bộ nhớ. Tham khảo Ví dụ định giá 3 bên dưới để xem so sánh về cách phân bậc dữ liệu có thể giảm chi phí của bạn.

Nút đặt trước

Các nút đặt trước cung cấp mức chiết khấu đáng kể, giúp giảm mức giá sử dụng theo giờ hiện tại dành cho (các) nút bạn đặt trước trong thời hạn một năm hoặc ba năm. Với nút đặt trước, bạn có thể chọn:

  • Thanh toán các khoản phí thấp theo giờ mà không cần thanh toán trước (Không trả trước)
  • Thanh toán trả trước một phần, một lần với mức phí theo giờ thấp hơn (Trả trước một phần)
  • Thanh toán trước toàn bộ chi phí để được hưởng mức phí theo giờ thấp hơn nữa (Trả trước toàn bộ)

Các nút đặt trước MemoryDB đem lại tính linh hoạt về kích thước trong một hệ thống nút và Khu vực AWS. Điều này có nghĩa là mức giá chiết khấu cho nút đặt trước sẽ tự động áp dụng cho tất cả các kích thước trong cùng một hệ thống nút. Khi mua nút đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực AWS, loại nút, kỳ hạn thanh toán và số lượng. Bạn chỉ có thể sử dụng nút đặt trước ở Khu vực AWS đã chỉ định.

Mức định giá nút đặt trước cũng có sẵn cho các nút cụm sử dụng phân bậc dữ liệu.

* Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của nút đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại nút MemoryDB bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực hàng tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ hoặc bằng số giây trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng trong toàn bộ kỳ hạn của nút đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) trong toàn bộ kỳ hạn của nút đặt trước.


** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền mà nút đặt trước sẽ tiết kiệm được so với mức định giá theo nhu cầu. Khi mua nút đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ kỳ hạn của nút đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy nút đó hay không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của nút. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ kỳ hạn của nút đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong kỳ hạn của nút đặt trước.

Dữ liệu được ghi

Bạn chỉ trả tiền cho khối lượng dữ liệu (tính bằng GB) bạn ghi vào cụm MemoryDB của mình. Dữ liệu này bao gồm khóa Redis, giá trị và khối lượng lệnh. Không có chi phí liên quan cho lượt đọc.

Dữ liệu được ghi

0,20 USD/GB
(giá như nhau ở tất cả các khu vực)

Dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh

Dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh cho cụm MemoryDB là dung lượng lưu trữ liên quan đến các ảnh chụp nhanh tự động và do người dùng khởi tạo mà bạn chụp. Ảnh chụp nhanh là một bản sao của toàn bộ cụm tại thời điểm ảnh chụp nhanh được chụp. Bạn sẽ không phải trả thêm phí cho dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh lên đến 100% tổng dung lượng lưu trữ của cụm MemoryDB cho một khu vực. Không tính thêm phí cho dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh nếu thời gian lưu giữ ảnh chụp nhanh của bạn là 1 ngày. Dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh bổ sung được tính theo mức giá lưu trữ trong bảng dưới đây:

Ví dụ về định giá

Ví dụ định giá 1

Bạn đang xây dựng một ứng dụng yêu cầu cơ sở dữ liệu cung cấp truy cập dữ liệu nhanh để mang lại trải nghiệm người dùng nhanh chóng, theo thời gian thực cho một công ty kho vận trong khu vực. Ứng dụng có tổng kích thước tập dữ liệu là 25 GB. Trung bình, 3% dữ liệu được cập nhật mỗi giờ. Bạn sử dụng kiến trúc MemoryDB với một phân mảnh bao gồm một nút chính và một nút bản sao cho mỗi phân mảnh để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng. Bạn chọn loại nút db.r6g.xlarge vì nó có đủ bộ nhớ để chứa toàn bộ tập dữ liệu làm việc. Bạn cũng lựa chọn triển khai khối lượng công việc ở Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Ngoài ra, bạn đặt thời gian lưu giữ ảnh chụp nhanh là 2 ngày, cho phép bạn lưu trữ ảnh chụp nhanh miễn phí trong ngày đầu tiên và tính phí lưu trữ ảnh chụp nhanh cho ngày tiếp theo.

Tổng mức phí của bạn được tính như sau:
Phí cho nút theo nhu cầu
(1 Chính + 1 Bản sao) * 1 = Tổng 2 nút
Định giá theo giờ cho db.r6g.xlarge = 0,617 USD/giờ
2 nút * 0,617 USD = 1,234 USD/giờ
Phí cho dữ liệu được ghi
Dữ liệu được ghi = 25 GB * 3% (cập nhật thông lượng mỗi giờ) = 0,75 GB/giờ
Định giá dữ liệu được ghi = 0,20 USD/GB
0,750 GB/giờ * 0,20 USD/GB = 0,150 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh
Ngày 1: Miễn phí lưu trữ ảnh chụp nhanh
Ngày 2: Không gian lưu trữ ảnh chụp nhanh cho 25 GB = 25 GB * 0,021 USD mỗi GB-tháng = 0,525 USD/tháng
0,525 USD/730 giờ trong tháng = 0,001 USD/giờ
Tổng phí
Phí nút = 1,234 USD/giờ
Phí dữ liệu được ghi = 0,150 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh = 0,001 USD/giờ
Tổng = 1,234 USD + 0,150 USD + 0,001 USD = 1,385 USD/giờ

Ví dụ định giá 2

Bạn làm việc tại một công ty truyền thông và giải trí và nhóm của bạn đã xây dựng một ứng dụng yêu cầu độ trễ rất thấp và thông lượng cao. Để đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng này, bạn sử dụng Amazon MemoryDB dành cho Redis làm cơ sở dữ liệu chính. Ứng dụng này cần đọc nhiều và có tổng kích thước tập dữ liệu là 50 GB bao gồm 100 đối tượng byte (bao gồm khóa Redis, giá trị và khối lượng lệnh). Ứng dụng này có 80% đọc và 20% ghi, cùng khoảng 50.000 giao dịch mỗi giây. Bạn chọn hai phân mảnh của loại nút db.r6g.xlarge để có đủ bộ nhớ chứa toàn bộ tập dữ liệu trong cụm (50GB) và chọn một bản sao cho mỗi phân mảnh để hỗ trợ việc đọc ứng dụng và đảm bảo độ sẵn sàng cao. Bạn cũng chọn triển khai khối lượng công việc trên hai vùng sẵn sàng (AZ) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) để đảm bảo độ sẵn sàng cao. Ngoài ra, bạn đặt thời gian lưu giữ ảnh chụp nhanh là 2 ngày, cho phép bạn lưu trữ ảnh chụp nhanh miễn phí trong ngày đầu tiên và tính phí lưu trữ ảnh chụp nhanh cho ngày tiếp theo. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Phí cho nút theo nhu cầu
(1 Chính + 1 Bản sao) *2 = Tổng 4 nút
Định giá theo giờ cho db.r6g.xlarge = 0,617 USD/giờ
4 nút * 0,617 USD = 2,468 USD/giờ
Phí cho dữ liệu được ghi
MemoryDB chỉ tính phí cho các lần ghi. Vì vậy, đối với 50.000 giao dịch mỗi giây trong đó có 20% ghi và 80% đọc, bạn chỉ cần trả cho 20% của 50.000 (10.000 giao dịch mỗi giây).
Do đó, tính ra sẽ là 10.000 giao dịch mỗi giây * 100 byte * 60 * 60 = 3,6 GB/giờ
Định giá dữ liệu được ghi = 0,20 USD/GB
3,6 GB * 0,20 USD/GB = 0,720 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh
Ngày 1: Miễn phí lưu trữ ảnh chụp nhanh
Ngày 2: Không gian lưu trữ ảnh chụp nhanh cho 50 GB = 50 GB * 0,021 USD mỗi GB-tháng = 1,050 USD/tháng
1,05 USD / 730 giờ trong tháng = 0,001 USD/giờ
Tổng phí
Phí nút = 2,468 USD/giờ
Phí dữ liệu được ghi = 0,720 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh = 0,001 USD/giờ
Tổng = 2,468 USD + 0,720 USD + 0,001 USD = 3,189 USD/giờ

Ví dụ định giá 3

Bạn làm việc trong một công ty tài chính và nhóm của bạn đã xây dựng một ứng dụng với MemoryDB làm cơ sở dữ liệu chính để đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng. Ứng dụng này có tính chất tạm thời, chủ yếu truy cập dữ liệu được tạo trong tháng trước, nhưng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong 12 tháng cho các mục đích tuân thủ. Ứng dụng có tổng kích thước tập dữ liệu là 840 GB. Trung bình, 1% dữ liệu được cập nhật mỗi giờ. Bạn sử dụng cụm MemoryDB với hai phân mảnh bao gồm một nút chính và một nút bản sao cho mỗi phân mảnh để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng. Vì ứng dụng của bạn sử dụng dữ liệu được cập nhật gần đây nhất, bạn chọn loại nút db.r6gd.4xlarge có phân bậc dữ liệu. Bạn cũng chọn triển khai khối lượng công việc trên ba vùng sẵn sàng (AZ) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) để đảm bảo độ sẵn sàng cao. Ngoài ra, bạn đặt thời gian lưu giữ ảnh chụp nhanh là 2 ngày, cho phép bạn lưu trữ ảnh chụp nhanh đầu tiên miễn phí và tính phí lưu trữ ảnh chụp nhanh cho ảnh chụp nhanh thứ hai. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Phí cho nút theo nhu cầu
Kích thước tập dữ liệu: 840 GB
Dung lượng bộ nhớ có thể sử dụng của db.r6gd.4xlarge: 105,81 GiB/nút = 113,64 GB/nút, trừ đi 19% bộ nhớ cho việc không sử dụng dữ liệu:
113,64 * 0,81 = 92,05 GB/nút
Dung lượng ổ đĩa thể rắn (SSD) của db.r6gd.4xlarge: 398,14 GiB = 427,6 GB
Tổng dung lượng mỗi nút: 92,05 + 427,6 = 519,65 GB/nút
Các phân mảnh cần thiết cho tập dữ liệu: 840 GB ÷ 519,65 GB/nút = 2
Mỗi phân mảnh: (1 nút Chính + 1 nút Bản sao)
(1 Chính + 1 Bản sao) * 2 phân mảnh = Tổng 4 nút
Định giá theo giờ cho db.r6gd.4xlarge = 3,695 USD/giờ
Tổng phí mỗi giờ: 4 nút * 3,695 USD/giờ = 14,78 USD

Phí cho dữ liệu được ghi
Dữ liệu được ghi = 840 GB * 1% (cập nhật thông lượng mỗi giờ) = 8,4 GB/giờ
Định giá dữ liệu được ghi = 0,20 USD/GB
8,4 GB/giờ * 0,20 USD/GB = 1,68 USD/giờ

Phí dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh
Ngày 1: Miễn phí lưu trữ ảnh chụp nhanh
Ngày 2: Không gian lưu trữ ảnh chụp nhanh cho 840 GB = 840 * 0,021 USD mỗi GB-tháng = 17,64 USD/tháng
17,64 USD/730 giờ trong tháng = 0,0242 USD/giờ

Tổng phí
Phí nút = 14,78 USD/giờ
Phí dữ liệu được ghi = 1,68 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ ảnh chụp nhanh = 0,0242 USD/giờ
Tổng = 14,78 USD + 1,68 USD + 0,0242 USD = 16,484 USD/giờ

Các phân mảnh cần thiết nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 840 GB ÷ 113,64 GB/nút cho db.r6g.4xlarge =8
Giá theo nhu cầu cho db.r6g.4xlarge: 2,463 USD/giờ
Mỗi phân mảnh: (1 nút Chính + 1 nút Bản sao)
(1 Chính + 1 Bản sao) * 8 phân mảnh = Tổng 16 nút
Phí mỗi giờ nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 16 nút * 2,463 USD/giờ = 39,41 USD
Tiết kiệm so với chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: (39,41 USD – 14,78 USD) / 39,41 USD = 62%

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu
Xem các tài nguyên về cách bắt đầu

Khám phá tài nguyên MemoryDB trên trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu có hướng dẫn
Tìm hiểu có hướng dẫn

Tìm hiểu cách thiết lập cụm MemoryDB đầu tiên của bạn.

Bắt đầu 
 Bắt đầu dựng với MemoryDB
Bắt đầu dựng với MemoryDB

Xem hướng dẫn sử dụng MemoryDB để bắt đầu.

Đọc tài liệu