Proxy

Amazon RDS Proxy được tính giá dựa trên dung lượng của các phiên bản cơ sở. Đối với các phiên bản được cung cấp trên Amazon Aurora, RDS for MariaDB, RDS for MySQL và RDS for PostgreSQL, RDS Proxy được tính giá theo vCPU/giờ. Đối với Aurora Serverless v2, RDS Proxy được tính giá theo Đơn vị dung lượng Aurora (ACU)/giờ mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng.

Thời gian không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số một giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh các thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa.

Điểm cuối

Khi tạo RDS Proxy, bạn không phải chịu phí bổ sung đối với điểm cuối mặc định mà bạn nhận được. Bạn có cũng có thể thêm các điểm cuối chỉ đọc hoặc chỉ ghi trên proxy, mỗi điểm cuối đều được cài đặt VPC riêng. Thao tác thêm một điểm cuối RDS Proxy sẽ cung cấp một điểm cuối giao diện AWS PrivateLink nên bạn phải chịu phí bổ sung theo mô tả trên trang giá PrivateLink.

Ví dụ định giá

  • * Không áp dụng có nghĩa là không cung cấp giá dịch vụ ở khu vực đó.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS Proxy trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập