Định giá Amazon Rekognition Image

Amazon Rekognition Image giúp dễ dàng thêm tính năng phân tích hình ảnh vào ứng dụng của bạn bằng công nghệ deep learning đã được kiểm chứng, có quy mô linh hoạt cao mà không cần có chuyên môn về công nghệ máy học để sử dụng. Với Amazon Rekognition Image, bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn sử dụng. Không cần cam kết trả trước hay chịu mức phí tối thiểu. Amazon Rekognition Image có hai loại chi phí: chi phí phân tích hình ảnh và chi phí lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt.

Phân tích hình ảnh: Amazon Rekognition Image sẽ tính phí cho mỗi lần bạn phân tích một hình ảnh bằng API của chúng tôi. Việc chạy nhiều API trên một hình ảnh được tính là xử lý nhiều hình ảnh. Mức sử dụng được tính phí dựa trên mô hình định giá theo bậc tương ứng với lượng hình ảnh được xử lý mỗi tháng. API của Amazon Rekognition Image được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có mức định giá khác nhau.

Nhóm 1: API CompareFaces, IndexFaces, SearchFacebyImage, SearchFaces.
Nhóm 2: API DetectFaces, DetectModerationLabels, DetectLabels, DetectText, RecognizeCelebrities, DetectProtectiveEquipment.

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt: Để có thể tìm kiếm khuôn mặt, bạn sẽ cần lưu trữ một kho đối tượng siêu dữ liệu về khuôn mặt mà dựa theo đó, Amazon Rekognition có thể tìm ra các kết quả khớp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Image miễn phí. Thời gian sử dụng của bậc miễn phí kéo dài 12 tháng.

Phân tích hình ảnh: Trong thời gian sử dụng bậc miễn phí, bạn có thể phân tích 5.000 hình ảnh mỗi tháng miễn phí trong các API của Nhóm 1 và Nhóm 2.

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt: Trong thời gian sử dụng bậc miễn phí, bạn có thể lưu trữ miễn phí 1.000 đối tượng siêu dữ liệu về khuôn mặt mỗi tháng.

Bảng định giá

Phân tích hình ảnh

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt       

0,00001 USD/siêu dữ liệu về khuôn mặt*

*Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng

Ví dụ về định giá

Ví dụ định giá 1 – Nhận diện nhãn cơ bản

Giả sử rằng ứng dụng của bạn phân tích 2,5 triệu hình ảnh trong một tháng yêu cầu phải phát hiện nhãn. Bạn sử dụng các API DetectLabels của Amazon Rekognition để phân tích 2,5 triệu hình ảnh này.

Tổng số hình ảnh được xử lý bằng các API của Nhóm 2 (DetectLabels) là 2,5 triệu.

Chi phí xử lý 2,5 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 2

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD

1,5 triệu hình ảnh tiếp theo

0,0008 USD mỗi hình ảnh

1.500.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 1.200 USD

    Tổng cộng: 2.200 USD
Ví dụ định giá 2 – Nhiều API và nhận diện khuôn mặt

Giả sử rằng ứng dụng của bạn phân tích 3 triệu hình ảnh bằng API DetectLabels. Sau đó, cũng trong tháng này, bạn tạo một tuyển tập gồm 1 triệu khuôn mặt bằng API IndexFaces và thực hiện 3 triệu lượt tìm kiếm trong tuyển tập khuôn mặt bằng API SearchFacesbyImage.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API Nhóm 1 (IndexFaces, SearchFacesbyImage) là 4 triệu.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API Nhóm 2 (DetectLabels) là 3 triệu.

Chi phí xử lý 4 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 1

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

3 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

3.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 2.400 USD

Chi phí lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt = 1 triệu đối tượng siêu dữ liệu về khuôn mặt x 0,00001 USD/khuôn mặt mỗi tháng = 10 USD.

Chi phí xử lý 3 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 2 

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

3 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

2.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 1.600 USD

    Tổng cộng: 2.600 USD

Tổng chi phí = 3.400 USD + 10 USD + 2.600 USD = 6.010 USD.

Ví dụ định giá 3 – Nhiều API

Giả sử rằng ứng dụng của bạn tạo một tuyển tập gồm 10 triệu khuôn mặt. Sau đó, cũng trong tháng này, bạn thực hiện 55 triệu lệnh tìm kiếm trong tuyển tập khuôn mặt mà bạn đã tạo và xóa tuyển tập sau 15 ngày. Sau đó, bạn phân tích 40 triệu hình ảnh để phát hiện nhãn và trích xuất văn bản từ hình ảnh.

Trong tình huống này, đầu tiên bạn chạy 10 triệu lệnh gọi API IndexFaces để tạo tuyển tập khuôn mặt và 55 triệu lệnh gọi API SearchFaces để thực hiện tìm kiếm khuôn mặt. Tiếp đó, bạn chạy 40 triệu lệnh gọi API DetectLabels để phát hiện nhãn và 40 triệu lệnh gọi API DetectText để trích xuất văn bản.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API trong Nhóm 1 (IndexFaces, SearchFaces) là 65 triệu.

Tổng số hình ảnh được xử lý với API trong Nhóm 2 (DetectLabels, DetectText) là 80 triệu.

Chi phí xử lý 65 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 1 

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

4 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

4.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 3.200 USD

30 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0006 USD mỗi hình ảnh

30.000.000 hình ảnh X 0,0006 USD/hình ảnh = 18.000 USD

30 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0004 USD mỗi hình ảnh

30.000.000 hình ảnh X 0,0004 USD/hình ảnh = 12.000 USD

    Tổng cộng: 34.200 USD

Chi phí lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt = 10 triệu đối tượng siêu dữ liệu về khuôn mặt x 0,00001 USD/khuôn mặt mỗi tháng x 0,5 tháng = 50 USD.

Chi phí xử lý 80 triệu hình ảnh bằng các API của Nhóm 2 

Loại chi phí

Định giá

Chi phí sử dụng

1 triệu hình ảnh đầu tiên

0,0010 USD mỗi hình ảnh

1.000.000 hình ảnh X 0,0010 USD/hình ảnh = 1.000 USD.

4 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0008 USD mỗi hình ảnh

4.000.000 hình ảnh X 0,0008 USD/hình ảnh = 3.200 USD

30 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,0006 USD mỗi hình ảnh

30.000.000 hình ảnh X 0,0006 USD/hình ảnh = 18.000 USD

45 triệu hình ảnh tiếp theo 

0,00025 USD mỗi hình ảnh

45.000.000 hình ảnh X 0,00025 USD/hình ảnh = 11.250 USD

    Tổng cộng: 33.450 USD

Tổng chi phí = 34.200 USD + 50 USD + 33.450 USD = 67.700 USD.

Giá của Amazon Rekognition Video

Amazon Rekognition Video có hai loại chi phí.

Phân tích video: Amazon Rekognition Video tính phí khi bạn tiến hành phân tích video bằng các API của chúng tôi. Khi chạy nhiều lệnh gọi API trên cùng một phần video, bạn sẽ bị tính phí riêng cho từng API. Amazon Rekognition có thể phân tích các video được lưu trữ trong Amazon S3 hoặc phát trực tiếp video từ Kinesis Video Streams.

Lưu trữ siêu dữ liệu về khuôn mặt:Để có thể tìm kiếm khuôn mặt, bạn sẽ cần lưu trữ một kho siêu dữ liệu khuôn mặt mà dựa theo đó, Amazon Rekognition có thể tìm ra các kết quả khớp. Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng.

Bảng giá

Phân tích video lưu trữ

Phân tích phương tiện truyền thông

Phân tích video phát trực tiếp

Lưu trữ siêu dữ liệu khuôn mặt       

0,00001 USD/siêu dữ liệu khuôn mặt mỗi tháng**

**Phí lưu trữ được áp dụng hàng tháng và tính theo tỷ lệ nếu không tròn một tháng

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Video miễn phí. Bạn có thể sử dụng Bậc miễn phí trong vòng 12 tháng và có 1.000 phút phân tích video miễn phí mỗi tháng. Bậc miễn phí Amazon Rekognition Video bao gồm Phát hiện nhãn, Kiểm duyệt nội dung, Nhận diện khuôn mặt, Tìm kiếm khuôn mặt, Nhận dạng người nổi tiếng, Phát hiện văn bản và Lộ trình cá nhân.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1 về giá – Phân tích video lưu trữ

Giả sử rằng mỗi tháng ứng dụng của bạn phân tích 100.000 phút video được lưu trữ trong Amazon S3 thông qua Phát hiện nhãn và Phát hiện ảnh chụp và 50.000 phút thông qua Kiểm duyệt nội dung, trong Khu vực AWS us-east-1.

Tính năng

Định giá

Chi phí sử dụng

Phát hiện nhãn

0.10 USD/phút

100.000 phút/tháng x 0.10 USD/phút = 10.000 USD/tháng (liên tục)

Phát hiện ảnh chụp

0.05 USD/phút

100.000 phút/tháng x 0.05 USD/phút = 5.000 USD/tháng (liên tục)

Kiểm duyệt nội dung

0.10 USD/phút

50.000 phút/tháng x 0.10 USD/phút = 5.000 USD/tháng (liên tục)

Ví dụ 2 về giá – Phân tích video phát trực tiếp

Giả sử rằng mỗi tháng ứng dụng của bạn phân tích 50.000 phút video được phát trực tiếp thông qua Kinesis Video Streams để tìm kiếm khuôn mặt, trong Khu vực AWS us-west-2.

Tính năng

Định giá

Chi phí sử dụng

Tìm kiếm khuôn mặt

0.12 USD/phút

50.000 phút/tháng x 0.12 USD/phút = 6.000 USD/tháng (liên tục)

Giá của Amazon Rekognition Custom Labels

Với Amazon Rekognition Custom Labels, bạn có thể xác định các vật thể và cảnh trong hình ảnh theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình. Rekognition Custom Labels có hai loại chi phí sử dụng.

Giờ đào tạo
Có chi phí cho mỗi giờ đào tạo cần để xây dựng mô hình tùy chỉnh với Amazon Rekognition Custom Labels. Amazon Rekognition Custom Labels có thể chạy song song nhiều tài nguyên điện toán để đào tạo mô hình của bạn nhanh hơn. Điều này có nghĩa là số giờ được lập hóa đơn có thể nhiều hơn số giờ thực tế đã tốn để đào tạo mô hình. Số giờ đào tạo cần thiết để đào tạo mô hình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như số lượng hình ảnh và số nhãn trong tập đào tạo và các loại thuật toán machine learning được sử dụng để đào tạo mô hình của bạn. Chúng tôi thường thấy rằng 90% mô hình cần dưới 24 giờ đào tạo. Các mô hình mất hơn 72 giờ đào tạo sẽ được tự động chấm dứt. Bạn sẽ không bị tính phí nếu việc đào tạo được tự động chấm dứt.

Ví dụ: Giả sử hoạt động đào tạo của bạn bắt đầu lúc 4 giờ chiều và kết thúc lúc 8 rưỡi tối, đồng thời, Amazon Rekognition Custom Labels sử dụng song song hai tài nguyên để đào tạo mô hình của bạn nhanh hơn. Tổng số giờ đào tạo được lập hóa đơn sẽ là 9 giờ (4,5 giờ đào tạo x 2 tài nguyên).

Giờ suy luận
Có chi phí cho mỗi giờ mô hình tùy chỉnh được đào tạo của bạn nằm ở trạng thái sẵn sàng xử lý hình ảnh. Số hình ảnh bạn có thể xử lý trong một giờ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như kích thước hình ảnh được xử lý và mức độ phức tạp của mô hình tùy chỉnh. Amazon Rekognition Custom Labels có thể chạy song song nhiều tài nguyên điện toán để xử lý hình ảnh của bạn nhanh hơn. Điều này có nghĩa là số giờ được lập hóa đơn có thể nhiều hơn số giờ chạy mô hình tùy chỉnh được đào tạo của bạn trong thực tế.

Ví dụ: Giả sử bạn bắt đầu suy luận với mô hình tùy chỉnh lúc 2 giờ chiều và kết thúc lúc 5 giờ chiều, đồng thời, bạn chọn cung cấp song song hai tài nguyên để xử lý hình ảnh của mình. Tổng số giờ suy luận được lập hóa đơn sẽ là 6 giờ (3 giờ sử dụng x 2 tài nguyên).

Nếu muốn xử lý hình ảnh theo lô (ví dụ: mỗi ngày hoặc mỗi tuần một lần hoặc theo giờ đã lên lịch trong ngày) thì bạn nên cung cấp mô hình tùy chỉnh ở thời gian đã lên lịch, xử lý toàn bộ hình ảnh rồi ngừng cung cấp tài nguyên của mình. Nếu không ngừng cung cấp tài nguyên thì bạn sẽ tiếp tục bị tính phí ngay cả khi không xử lý hình ảnh nào.

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Rekognition Custom Labels miễn phí. Bạn có thể sử dụng Bậc miễn phí trong vòng 3 tháng, bao gồm 10 giờ đào tạo miễn phí và 4 giờ suy luận miễn phí mỗi tháng.

Bảng giá

Ví dụ về giá

Ví dụ 1 về giá – Gắn nhãn hình ảnh cho một trang web

Giả sử bạn có một trang web về dịch vụ kỳ nghỉ trực tuyến và muốn giúp khách hàng dễ tìm kiếm các cơ sở kinh doanh của mình hơn. Bạn đã xác định một số nhãn phù hợp (Bàn chơi bi-da, Phòng ăn, Hướng biển, v.v.) và muốn đào tạo mô hình tùy chỉnh để tìm những tính năng này trong hình ảnh. Giả sử hoạt động đào tạo mô hình tùy chỉnh kéo dài 10,2 giờ. Đồng thời, giả sử bạn cần 0,5 giờ suy luận mỗi ngày để xử lý toàn bộ hình ảnh mà trang web của bạn nhận được.

Loại chi phí

Giá cả

Chi phí sử dụng

10,2 giờ đào tạo

1 USD/giờ

10,2 giờ x 1 USD/giờ = 10,20 USD (một lần)

0,5 giờ suy luận/ngày

4 USD/giờ

 

0,5 giờ/ngày x 4 USD/giờ = 2,00 USD/ngày (liên tục)

Ví dụ 2 về giá cả – Xác định các bộ phận trong một cơ sở sản xuất

Giả sử bạn là một nhà sản xuất và muốn xác định các bộ phận máy cụ thể khi chúng đi qua dây chuyền lắp ráp. Bạn chụp lại hình ảnh các bộ phận máy khác nhau trong suốt một ngày làm việc. Giả sử hoạt động đào tạo mô hình tùy chỉnh kéo dài 11 giờ.

Vì bạn có một luồng dữ liệu hình ảnh ổn định trong cả ngày nên mô hình của bạn cần chạy liên tục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tổng cộng là 8 giờ mỗi ngày.

Loại chi phí

Giá cả

Chi phí sử dụng

11 giờ đào tạo

1 USD/giờ

11 giờ x 1 USD/giờ = 11,00 USD (một lần)

8 giờ suy luận/ngày

4 USD/giờ

 

8 giờ/ngày x 4 USD/giờ = 32,00 USD/ngày (liên tục)

Ví dụ 3 về giá cả – Phân tích người có tầm ảnh hưởng

Giả sử bạn là một hãng tiếp thị qua mạng xã hội đang theo dõi hàng trăm nghìn người có tầm ảnh hưởng để xác định nhanh và chính xác những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất cho khách hàng của mình. Bạn xử lý 450.000 hình ảnh về người có tầm ảnh hưởng mỗi ngày từ nhiều kênh mạng xã hội và chạy chúng qua mô hình Custom Labels. Giả sử rằng việc xử lý 440.000 hình ảnh mỗi ngày yêu cầu khoảng 44 giờ suy luận mỗi ngày. Đồng thời giả sử hoạt động đào tạo mô hình của bạn kéo dài 9 giờ.

Với quy mô 440.000 hình ảnh mỗi ngày, bạn sẽ cần chạy song song ít nhất hai tài nguyên suy luận để có thể đáp ứng nhu cầu.

Loại chi phí

Giá cả

Chi phí sử dụng

9 giờ đào tạo

1 USD/giờ

9 giờ x 1 USD/giờ = 9,00 USD (một lần)

44 giờ suy luận/ngày

4 USD/giờ

44 giờ/ngày x 4 USD/giờ = 180,00 USD/ngày (liên tục)

Bắt đầu với Amazon Rekognition  

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Rekognition
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi