Phát triển và triển khai ứng dụng bằng AWS SDK cho Java. SDK giúp việc gọi dịch vụ AWS bằng cách sử dụng API có đặc tính rõ ràng trở nên dễ dàng. 

Cách thức hoạt động

AWS SDK cho Java giúp đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển Java. AWS SDK cho Java hỗ trợ các vấn đề cần cân nhắc về vòng đời API như quản lý thông tin xác thực, thử lại, chuyển đổi dữ liệu và tuần tự hóa. AWS SDK cho Java cũng hỗ trợ mức trừu tượng cấp cao hơn cho quy trình phát triển đơn giản hóa. Truy cập GitHub để xem các thư viện Java nguồn mở tập trung vào AWS.

Tính năng chính

I/O không chặn

AWS SDK cho Java 2.x sử dụng kiến trúc SDK không chặn mới được xây dựng trên Netty để hỗ trợ I/O không chặn thực sự. Chỉ số này có các ứng dụng khách không đồng bộ thực sự triển khai tính đồng bộ cao trên một vài luồng.

Phân trang tự động

Nhiều hoạt động của AWS trả về kết quả được phân trang khi đối tượng phản hồi quá lớn nên không thể trả về trong một phản hồi. SDK AWS dành cho Java 2.x sử dụng phương pháp phân trang tự động giúp nhiều lệnh gọi dịch vụ tự động nhận trang kết quả tiếp theo cho bạn.

Lớp HTTP có thể gắn kết và Hỗ trợ HTTP/2

Giao diện lập trình mới tận dụng liền mạch các tính năng của HTTP/2 và cung cấp những cách thức mới để tạo ứng dụng.

Hướng dẫn

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển mô tả các tính năng của phiên bản AWS SDK cho Java mới nhất và cách sử dụng.
HTMLPDF | KindleGitHub

Hướng dẫn tham khảo Java API

Hướng dẫn tham khảo Java API mô tả các hoạt động của API cho phiên bản AWS SDK cho Java mới nhất. Hướng dẫn tham khảo này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Ví dụ về mã SDK

Ví dụ về mã SDK chứa các ví dụ về mã Java và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực đối với các dịch vụ AWS nhằm thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn di chuyển AWS SDK cho Java 2.x

Hướng dẫn di chuyển AWS SDK cho Java 2.x mô tả cách di chuyển từ phiên bản 1.11.x sang 2.x của SDK cho Java.
HTML | PDF

Tài nguyên khác

Trung tâm nhà phát triển AWS Java

Tìm thêm tài nguyên và hướng dẫn khác cho việc dựng ứng dụng Java trên AWS.

Blog nhà phát triển AWS

Đọc blog dành cho Nhà phát triển AWS để biết tin tức và thông báo mới nhất về Java.

AWS Java GitHub Repos

Truy cập GitHub để xem AWS SDK và repos thư viện cấp cao.

Bạn có muốn chạy khối lượng công việc Java trên AWS không? Có một đại diện AWS cùng bạn theo dõi dự án CNTT của bạn.