AWS Toolkit for Eclipse là một phần bổ trợ nguồn mở cho Eclipse Java IDE giúp các nhà phát triển phát triển, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng Java dễ dàng hơn bằng Amazon Web Services. Với AWS Toolkit for Eclipse, bạn sẽ có thể bắt đầu nhanh hơn và đạt năng suất cao hơn khi xây dựng các ứng dụng AWS.

Tải xuống từ Github

1. Mở Help (Trợ giúp) → Install New Software… (Cài đặt phần mềm mới...).

2. Nhập https://aws.amazon.com/eclipse vào hộp văn bản ghi nhãn “Work with” (Làm việc với) ở đầu hộp thoại.

3. Chọn "AWS Core Management Tools" (Các công cụ quản lý cốt lõi của AWS) và các mục tùy chọn khác từ danh sách bên dưới.

4. Nhấp vào “Next” (Tiếp theo). Eclipse sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt còn lại.

Lưu ý: Bộ công cụ yêu cầu Eclipse 4.4 (Luna) trở lên


Để giúp thuận tiện, AWS Toolkit for Eclipse bao gồm AWS SDK cho Java, do đó bạn có thể bắt đầu xây dựng các ứng dụng Java trên các dịch vụ cơ sở hạ tầng của AWS bằng Eclipse, trong đó có Amazon S3, Amazon EC2 và Amazon DynamoDB.

Bắt đầu
Dễ dàng tạo dự án Java mới với thư viện Java của AWS bằng cách sử dụng một trong các mẫu dự án đi kèm hoặc thêm thư viện vào dự án hiện có.

 

Phát triển
Sử dụng Eclipse Java IDE để xây dựng và gỡ lỗi các ứng dụng.

 

Cập nhật
Tự động tải xuống các phiên bản SDK mới thông qua trang cập nhật của Eclipse.


Dễ dàng truy cập và quản trị cơ sở hạ tầng AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon EC2 và nhiều dịch vụ khác trong khi phát triển ứng dụng của bạn. AWS Explorer sẽ cung cấp giao diện đồ họa giúp việc tạo, chỉnh sửa và xóa tài nguyên trở nên dễ dàng.


Cấu hình
Tạo, xem và xóa đối tượng Amazon S3, mục và thuộc tính của Amazon DynamoDB, tin nhắn của Amazon SQS và nhiều tài nguyên khác.

Chỉnh sửa
Thêm, chỉnh sửa và xóa tài nguyên để giúp dựng và kiểm thử ứng dụng của bạn mà không phải rời khỏi IDE.

Truy vấn
Viết truy vấn Chọn của bạn trong Amazon DynamoDB và chỉnh sửa kết quả.


Sử dụng AWS Toolkit for Eclipse để phát triển, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng web Java lên AWS Elastic Beanstalk.

Phát triển
Tạo các ứng dụng web Java mới bằng mẫu ứng dụng web, bao gồm một ứng dụng dựa trên ứng dụng web Java mẫu trên Travel Log. Sử dụng Eclipse Java IDE để dựng và chạy cục bộ ứng dụng của bạn trước khi triển khai lên AWS Elastic Beanstalk.

Triển khai
Dễ dàng triển khai các phiên bản ứng dụng mới lên AWS Elastic Beanstalk, sau đó sử dụng tính năng Quản lý Amazon EC2 trên Eclipse hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS để quản lý ứng dụng.

Gỡ lỗi
Gỡ lỗi từ xa cho ứng dụng đang chạy trong môi trường Beanstalk. Bộ công cụ này giúp bạn chọn phiên bản EC2, tự động cấu hình các nhóm bảo mật và cài đặt JVM, sau đó bắt đầu phiên gỡ lỗi từ xa.


Khám phá tất cả các tính năng trong Hướng dẫn sử dụng »

Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng Java »

Khám phá thêm về sử dụng Java với AWS trong Trung tâm nhà phát triển Java »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »