Dịch vụ quy trình đơn giản của Amazon (Amazon SWF) giúp các nhà phát triển xây dựng, chạy và điều chỉnh quy mô các tác vụ nền có các bước thực hiện song song hoặc theo trình tự. Bạn có thể xem Amazon SWF là trình theo dõi trạng thái và trình điều phối tác vụ được quản lý toàn phần trên Đám mây.

Nếu các bước trong ứng dụng của bạn phải mất hơn 500 mili-giây mới hoàn thành, nếu bạn cần theo dõi tình trạng xử lý và nếu bạn cần phục hồi hay thử lại một tác vụ không thành công, thì Amazon SWF có thể giúp bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ luồng quy trình trực quan, cần ít mã để điều phối các dịch vụ AWS, tự động hóa quy trình kinh doanh hay phát triển các ứng dụng phi máy chủ, hãy tìm hiểu thêm về AWS Step Functions.Hãy truy cập trang bắt đầu để nhận mã mẫu cho các mẫu luồng quy trình song song, theo trình tự, phân nhánh và nhiều mẫu quy trình công việc khác.

Bắt đầu ngay

10.000 tác vụ hoạt động miễn phí

Amazon SWF sẽ giúp bạn phân tách giữa luồng kiểm soát logic theo bước của tác vụ nền với đơn vị thực tế của công việc có chứa logic hoạt động kinh doanh duy nhất của bạn. Việc này giúp bạn quản lý, duy trì và thay đổi quy mô riêng biệt "bộ máy trạng thái" của ứng dụng của bạn từ logic hoạt động kinh doanh cốt lõi làm nên sự khác biệt. Khi yêu cầu kinh doanh của bạn thay đổi, bạn có thể dễ dàng thay đổi logic ứng dụng mà không phải lo lắng về bộ máy trạng thái ngầm, gửi tác vụ và kiểm soát luồng.

Amazon SWF chạy trong các trung tâm dữ liệu có độ sẵn sàng cao của Amazon, giúp công cụ xử lý tác vụ và theo dõi có trạng thái sẵn sàng sử dụng ngay khi ứng dụng cần. Amazon SWF lưu trữ các tác vụ với số lượng nhiều hơn mức cần thiết, gửi các tác vụ này đến thành phần ứng dụng một cách đáng tin cậy, theo dõi tiến độ và duy trì trạng thái mới nhất.

Amazon SWF thay thế sự phức tạp của các giải pháp luồng quy trình được viết mã riêng và phần mềm tự động hóa quy trình bằng dịch vụ web luồng quy trình trên đám mây được quản lý đầy đủ. Khả năng này giúp các nhà phát triển không còn phải quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng tự động hóa quy trình để có thể tập trung năng lượng vào việc xây dựng các tính năng độc đáo cho ứng dụng của mình.

Amazon SWF thay đổi quy mô theo mức sử dụng ứng dụng của bạn một cách trơn tru. Bạn sẽ không phải thực hiện bất kỳ thao tác quản trị thủ công nào đối với dịch vụ luồng quy trình trên đám mây khi thêm luồng quy trình vào ứng dụng của bạn hay tăng độ phức tạp của luồng quy trình.

Amazon SWF cho phép bạn ghi các thành phần và logic điều phối cho ứng dụng của bạn theo bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và chạy trên đám mây hoặc tại chỗ.

Mã hóa video bằng Amazon S3Amazon EC2. Trong trường hợp sử dụng này, các video dung lượng lớn được tải lên Amazon S3 theo khúc dữ liệu. Việc tải lên khúc dữ liệu cần được theo dõi. Sau khi hoàn tất tải lên, khúc dữ liệu được mã hóa bằng cách tải xuống phiên bản Amazon EC2. Khúc dữ liệu đã mã hóa sẽ được lưu tại địa điểm Amazon S3 khác. Sau khi tất cả khúc dữ liệu đã được mã hóa theo cách này, chúng sẽ được kết hợp lại thành tệp mã hóa hoàn chỉnh được lưu lại toàn bộ vào Amazon S3. Lỗi có thể xảy ra trong quá trình này do một hoặc nhiều khúc dữ liệu gặp lỗi mã hóa. Các lỗi đó cần được phát hiện và xử lý thông qua dịch vụ quản lý luồng quy trình trên đám mây của Amazon SWF.

Di chuyển các thành phần từ trung tâm dữ liệu lên đám mây. Các hoạt động tối quan trọng của doanh nghiệp được lưu trữ trên trung tâm dữ liệu riêng nhưng cần được di chuyển toàn bộ lên đám mây mà không gây ra gián đoạn. Ứng dụng trên nền tảng Amazon SWF có thể kết hợp nhiều trình xử lý giúp đóng gói các thành phần chạy trong trung tâm dữ liệu với các trình xử lý chạy trên đám mây. Để chuyển đổi các trình xử lý của trung tâm dữ liệu một cách trơn tru, các trình xử lý mới cùng loại được triển khai trên đám mây trước. Các trình xử lý trong trung tâm dữ liệu tiếp tục chạy như bình thường, cùng với các trình xử lý trên đám mây mới. Các trình xử lý trên đám mây được chạy thử và xác thực bằng cách định tuyến một phần tải qua các trình xử lý đó. Trong quá trình chạy thử này, ứng dụng sẽ không bị gián đoạn do các trình xử lý trong trung tâm dữ liệu vẫn tiếp tục chạy. Sau khi chạy thử thành công, các trình xử lý trong trung tâm dữ liệu từ từ dừng hoạt động, còn các trình xử lý trên đám mây được tăng quy mô để chuyển hoàn toàn sang ứng dụng quản lý luồng quy trình trên đám mây. Quá trình xử lý luồng quy trình trên đám mây này có thể được lặp lại cho toàn bộ các trình xử lý khác trong trung tâm dữ liệu để ứng dụng được di chuyển hoàn toàn lên đám mây. Nếu vì lý do kinh doanh mà bắt buộc phải tiếp tục thực hiện một số bước xử lý nhất định trong trung tâm dữ liệu riêng, thì các trình xử lý này có thể tiếp tục chạy trong trung tâm dữ liệu riêng và vẫn tham gia vào ứng dụng.

Xử lý danh mục sản phẩm lớn bằng cách sử dụng Amazon Mechanical Turk. Trong quá trình xác thực dữ liệu trong các danh mục lớn, các sản phẩm trong danh mục được xử lý theo lô. Nhiều lô khác nhau có thể được xử lý cùng lúc. Đối với mỗi lô, dữ liệu sản phẩm được trích xuất từ máy chủ trong trung tâm dữ liệu rồi chuyển thành tệp CSV (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) mà Giao diện người dùng bên yêu cầu (RUI) của Amazon Mechanical Turk yêu cầu. Tệp CSV được tải lên để tạo và chạy các HIT (Tác vụ sử dụng trí tuệ con người). Khi các HIT hoàn thành, tệp CSV kết quả sẽ được chuyển ngược lại để đưa dữ liệu về định dạng gốc. Sau đó, kết quả được đánh giá và các trình xử lý của Amazon Mechanical Turk được trả phí cho các kết quả được chấp nhận. Lỗi được loại bỏ và tái xử lý trong khi các kết quả HIT được chấp nhận sẽ được sử dụng để cập nhật danh mục. Khi các lô được xử lý, hệ thống cần theo dõi chất lượng của trình xử lý của Amazon Mechanical Turk và điều chỉnh mức thanh toán tương ứng. Các trường hợp HIT không thành công được tạo lô lại và gửi lại qua hệ thống một lần nữa.