Video và bản minh họa

Giới thiệu về Amazon AppFlow (3:33)
Sao chép dữ liệu từ Salesforce sang Amazon S3 bằng AppFlow (5:09)
Truyền dữ liệu từ Salesforce Marketing Cloud bằng Amazon AppFlow (14:45)
Cách truyền dữ liệu từ Google Analytics sang Amazon S3 bằng cách sử dụng Amazon AppFlow (7:55)
Cách chèn các bản ghi Salesforce mới với dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng Amazon AppFlow (7:20)
Cách truyền dữ liệu từ Slack sang Amazon S3 bằng cách sử dụng Amazon AppFlow (9:06)
Cách truyền dữ liệu từ Zendesk Support sang Amazon S3 bằng Amazon AppFlow (9:47)
Cách truyền dữ liệu từ ServiceNow sang Amazon S3 bằng Amazon AppFlow (7:06)
Cách dùng máy học để làm phong phú dữ liệu Salesforce bằng Amazon AppFlow (30:07)
Cách chạy Phân tích cảm tính cho dữ liệu Slack bằng Amazon AppFlow với Amazon Comprehend (10:05)
Giới thiệu về Marketo Connector trong Amazon AppFlow (7:20)
Giới thiệu AppFlow: Tính năng và trường hợp sử dụng (27:23)

6 bước sử dụng AppFlow

1 - Cấu hình luồng của bạn

Đặt tên luồng và chọn nhằm thêm mô tả trực quan để bắt đầu.

 

2 - Kết nối nguồn dữ liệu và đích

Chọn từ các nguồn và đích ứng dụng được tích hợp, rồi nhập thông tin xác thực của bạn.

 

3 - Chọn bộ kích hoạt luồng dữ liệu

Luồng theo nhu cầu sẽ chạy một lần ngay lập tức, luồng được lên lịch chạy ở một khoảng thời gian cụ thể và luồng dựa trên sự kiện chạy khi diễn ra các sự kiện kinh doanh như tạo cơ hội bán hàng hoặc thay đổi trạng thái trong phiếu hỗ trợ.

4 - Ánh xạ trường nguồn đến đích

Đặt cấu hình ánh xạ trường trong AppFlow hoặc cho các bộ dữ liệu có nhiều trường, tải tệp csv lên với ánh xạ trường hàng loạt. Ngoài ra, bạn có thể thêm các thao tác chuyển đổi trường dữ liệu như che chắn thông tin tài chính nhạy cảm hoặc kết hợp tên và họ.

5 - Thêm bộ lọc và thao tác xác thực dữ liệu

Thêm các bộ lọc dữ liệu tùy chọn chẳng hạn như chỉ gồm trường dữ liệu mới hoặc chọn lọc trong luồng và các thao tác xác thực, chẳng hạn như đảm bảo các trường số sẽ chứa số.

 

6 - Hoàn thành!

Nhấp vào Tạo luồng và dữ liệu của bạn sẽ bắt đầu truyền dựa trên bộ kích hoạt bạn đã đặt. Bạn có thể xem lại và khắc phục sự cố luồng dữ liệu bất kỳ lúc nào bằng cách xem lại bảng điều khiển.

 

Blog

  • ngày

Hiện tại không có blog nào về Amazon AppFlow, vui lòng truy cập vào Blog AWS để xem tất cả nội dung blog.

1

Thông tin mới

  • ngày
1
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập