Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng chỉ với vài thao tác nhấp.

Đặt cấu hình cho luồng của bạn

Đặt tên luồng và chọn nhằm thêm mô tả trực quan để bắt đầu.

 

b Step 2 - select source and destination
 Nhấp vào để phóng to
b Step 2 - select source and destination

Kết nối nguồn và đích dữ liệu

Chọn từ các nguồn và đích ứng dụng được tích hợp, rồi nhập thông tin xác thực của bạn.

 

a Get started
 Nhấp vào để phóng to
a Get started

Chọn bộ kích hoạt luồng dữ liệu

Luồng theo nhu cầu sẽ chạy một lần ngay lập tức, luồng được lên lịch chạy ở một khoảng thời gian cụ thể và luồng dựa trên sự kiện chạy khi diễn ra các sự kiện kinh doanh như tạo cơ hội bán hàng hoặc thay đổi trạng thái trong phiếu hỗ trợ.

c Step 3 - Select Flow Trigger
 Nhấp vào để phóng to
c Step 3 - Select Flow Trigger

Ánh xạ trường nguồn đến đích

Đặt cấu hình ánh xạ trường trong AppFlow hoặc cho các bộ dữ liệu có nhiều trường, tải tệp csv lên với ánh xạ trường hàng loạt. Ngoài ra, bạn có thể thêm các thao tác chuyển đổi trường dữ liệu như che chắn thông tin tài chính nhạy cảm hoặc kết hợp tên và họ.

d Step 4 - Map Data fields
 Nhấp vào để phóng to
d Step 4 - Map Data fields

Thêm bộ lọc và thao tác xác thực dữ liệu

Thêm các bộ lọc dữ liệu tùy chọn chẳng hạn như chỉ gồm trường dữ liệu mới hoặc chọn lọc trong luồng và các thao tác xác thực, chẳng hạn như đảm bảo các trường số sẽ chứa số.

 

e Step 5 - Set filters and validations
 Nhấp vào để phóng to
e Step 5 - Set filters and validations

Hoàn thành!

Nhấp vào Tạo luồng và dữ liệu của bạn sẽ bắt đầu truyền dựa trên bộ kích hoạt bạn đã đặt. Bạn có thể xem lại và khắc phục sự cố luồng dữ liệu bất kỳ lúc nào bằng cách xem lại bảng điều khiển.

 

f - finish
 Nhấp vào để phóng to
f - finish
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon Appflow.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập