Amazon Elastic File System

Kho lưu trữ tệp có quy mô linh hoạt và tin cậy cho Đám mây AWS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cung cấp kho lưu trữ tệp đơn giản, có quy mô và co giãn linh hoạt để sử dụng với các tài nguyên tại chỗ và dịch vụ của Đám mây AWS. Amazon EFS rất dễ sử dụng và cung cấp giao diện đơn giản cho phép bạn tạo và cấu hình các hệ thống tệp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Amazon EFS được xây dựng để thay đổi quy mô linh hoạt theo nhu cầu mà không làm gián đoạn các ứng dụng, tự động tăng và giảm khi bạn thêm và xóa tệp, do vậy ứng dụng của bạn có kho lưu trữ thích hợp khi cần. Hệ thống này được thiết kế nhằm cấp quyền truy cập song song hàng loạt cho hàng nghìn phiên bản Amazon EC2, cho phép các ứng dụng của bạn đạt được tổng thông lượng và IOPS mức cao khi một hệ thống tập tin phát triển, mà vẫn có độ trễ luôn thấp. Là một dịch vụ theo khu vực, Amazon EFS được thiết kế để có độ khả dụng và tính ổn định cao, sao lưu dữ liệu thành nhiều bản tại nhiều Vùng sẵn sàng.

Với những tính năng này, Amazon EFS hoàn toàn phù hợp để hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng đa dạng, bao gồm phân phối web và quản lý nội dung, ứng dụng doanh nghiệp, luồng công việc xử lý nội dung đa phương tiện và giải trí, địa chỉ thư mục gốc, sao lưu cơ sở dữ liệu, công cụ nhà phát triển, lưu trữ bộ chứa và những khối lượng công việc phân tích dữ liệu lớn.

Tổng quan về Amazon EFS

Cách thức hoạt động

Khi được gắn trên các phiên bản Amazon EC2, hệ thống tệp Amazon EFS sẽ cung cấp một giao diện hệ thống tệp tiêu chuẩn và ngữ nghĩa học truy cập hệ thống tệp, cho phép bạn tích hợp thông suốt Amazon EFS với các ứng dụng và công cụ hiện tại của mình. Nhiều phiên bản Amazon EC2 có thể truy cập hệ thống tệp Amazon EFS cùng lúc, cho phép Amazon EFS cung cấp nguồn dữ liệu chung cho các khối lượng công việc và ứng dụng chạy trên nhiều phiên bản Amazon EC2.

Bạn có thể gắn hệ thống tệp Amazon EFS trên các máy chủ trung tâm dữ liệu tại chỗ khi được kết nối đến Amazon VPC của bạn. Bạn có thể gắn hệ thống tệp EFS trên máy chủ tại chỗ để di chuyển các tập dữ liệu sang EFS, cho phép các tình huống tăng vượt mức trên đám mây hoặc sao lưu dữ liệu tại chỗ của bạn vào EFS.

Amazon EFS là dịch vụ lưu trữ tệp trên đám mây được quản lý toàn phần, cho phép lưu trữ tệp chia sẻ, có thể thay đổi quy mô trên Đám mây AWS. Tìm hiểu thêm về lưu trữ tệp trên đám mây và các lợi ích của dịch vụ này so với các giải pháp lưu trữ trên đám mây khác.

Tùy chọn lưu trữ trên đám mây cung cấp cách thức đơn giản và linh hoạt để lưu trữ, truy cập cũng như chia sẻ dữ liệu qua Internet. Bây giờ, chúng tôi sẽ so sánh Amazon EFS với các dịch vụ lưu trữ khác của Đám mây AWS để giúp bạn hiểu khi nào nên chọn Amazon EFS.

Lợi ích

ĐƠN GIẢN

Amazon EFS có giao diện dịch vụ web đơn giản, cho phép bạn tạo và cấu hình các hệ thống tệp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Dịch vụ này giúp bạn quản lý tất cả cơ sở hạ tầng lưu trữ tệp, đơn giản hóa việc triển khai, vá lỗi và duy trì việc triển khai hệ thống tệp phức tạp.

LƯU TRỮ TỆP CHIA SẺ

Nhiều phiên bản Amazon EC2 và máy chủ tại chỗ có thể truy cập vào hệ thống tệp Amazon EFS cùng lúc, vì vậy các ứng dụng có quy mô lớn hơn một phiên bản có thể truy cập hệ thống tệp. Các phiên bản Amazon EC2 chạy trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) trong cùng một khu vực có thể truy cập hệ thống tệp, vì vậy nhiều người dùng có thể truy cập và chia sẻ nguồn dữ liệu chung.

TÍCH HỢP THÔNG SUỐT

Amazon EFS cung cấp giao diện hệ thống tệp và ngữ nghĩa học truy cập hệ thống tệp (chẳng hạn như độ nhất quán mạnh của dữ liệu và khóa tệp). Các phiên bản Amazon EC2 gắn hệ thống tệp Amazon EFS thông qua giao thức NFSv4, bằng cách sử dụng các lệnh gắn chuẩn của hệ điều hành. Bạn cũng có thể gắn hệ thống tệp Amazon EFS trên các máy chủ trung tâm dữ liệu tại chỗ thông qua giao thức NFSv4 khi được kết nối với Amazon VPC.

TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI QUY MÔ

Amazon EFS tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của hệ thống tệp theo cách tự động và nhanh chóng khi bạn thêm hoặc xóa tệp mà không làm gián đoạn các ứng dụng, cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ cần thiết đồng thời giảm lượng công việc quản trị tốn thời gian.

HIỆU SUẤT LINH HOẠT

Amazon EFS được thiết kế để cung cấp thông lượng, IOPS và độ trễ thấp cần thiết cho nhiều khối lượng công việc. Với Amazon EFS, thông lượng và IOPS mở rộng quy mô khi hệ thống tệp tăng và các hoạt động của tệp được phân phối với độ trễ thấp, ổn định.

CHI PHÍ THẤP

Amazon EFS cung cấp cho bạn dung lượng cần thiết mà không phải cung cấp trước kho lưu trữ. Bạn thanh toán cho những gì bạn sử dụng, không cần phí trả trước hoặc cam kết tối thiểu. Để biết ví dụ về các lợi ích TCO của Amazon EFS, hãy xem tại đây.  

 

ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ KHẢ DỤNG CAO

Amazon EFS được thiết kế để mang lại độ bền và độ khả dụng cao. Mỗi đối tượng của hệ thống tệp Amazon EFS (ví dụ: thư mục, tệp và liên kết) được lưu trữ dư thừa trên nhiều Vùng sẵn sàng.

TRUYỀN DỮ LIỆU TỐI ƯU HÓA

Amazon EFS cung cấp một cách an toàn và đơn giản để chuyển dữ liệu từ các hệ thống tệp hiện có trên đám mây hoặc tại chỗ, nhờ khả năng sao chép tệp và thư mục ở tốc độ nhanh gấp 5 lần so với các công cụ sao chép tiêu chuẩn của Linux.

BẢO MẬT

Amazon EFS cho phép bạn kiểm soát chặt chẽ việc truy cập vào các hệ thống tệp thông qua quyền POSIX. Sử dụng Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) để quản lý việc truy cập mạng. Sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để kiểm soát việc truy cập vào các API Amazon EFS. Mã hóa dữ liệu lưu trữ và đang di chuyển để có giải pháp toàn diện bảo vệ cả dữ liệu đã lưu trữ và dữ liệu đang di chuyển.

Trường hợp sử dụng

ỨNG DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Amazon EFS mang đến quy mô linh hoạt, độ khả dụng và độ bền của kho lưu trữ tệp cho các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và cho các ứng dụng được phân phối dưới dạng dịch vụ. Ngữ nghĩa học hệ thống tệp và giao diện hệ thống tệp tiêu chuẩn của Amazon EFS giúp dễ dàng di chuyển các ứng dụng dành cho doanh nghiệp lên đám mây AWS hoặc xây dựng các ứng dụng mới.

Tìm hiểu thêm về Ứng dụng dành cho doanh nghiệp » 

LUỒNG CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN VÀ GIẢI TRÍ

Các luồng công việc liên quan đến nội dung phương tiện như chỉnh sửa video, sản xuất trong xưởng phim, xử lý phát thanh, thiết kế âm thanh và phối cảnh thường dựa vào kho lưu trữ dùng chung để kiểm soát những tệp lớn. Mô hình độ nhất quán mạnh của dữ liệu với thông lượng cao và truy cập tệp chung có thể giảm thời gian cần thiết để thực hiện những công việc đó và hợp nhất nhiều kho chứa tệp cục bộ vào một vị trí cho tất cả người dùng.

PHÂN TÍCH

Amazon EFS cung cấp quy mô và hiệu năng cần thiết cho các ứng dụng dữ liệu lớn yêu cầu thông lượng cao để tính toán các nút được kết hợp với độ nhất quán đọc sau khi ghi và hoạt động tệp có độ trễ thấp. Nhiều khối lượng công việc phân tích tương tác với dữ liệu thông qua giao diện tệp, phụ thuộc vào ngữ nghĩa học tệp chẳng hạn như khóa tệp và yêu cầu khả năng ghi vào các phần của tệp. Amazon EFS hỗ trợ ngữ nghĩa học hệ thống tệp cần thiết và có thể thay đổi quy mô năng lực cũng như hiệu suất.

THƯ MỤC CƠ SỞ

Amazon EFS có thể cung cấp lưu trữ cho các tổ chức có nhiều người dùng cần truy cập và chia sẻ các tập dữ liệu chung. Quản trị viên có thể sử dụng Amazon EFS để tạo hệ thống tệp mà từng người trong tổ chức có thể truy cập và thiết lập quyền cho người dùng và nhóm ở cấp độ tệp hoặc thư mục.

PHÂN PHỐI WEB VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG

Có thể sử dụng Amazon EFS như là một hệ thống tệp bền, thông lượng cao cho các hệ thống quản lý nội dung và ứng dụng phân phối web lưu trữ và phân phối thông tin cho nhiều ứng dụng như trang web, ấn phẩm trực tuyến và dữ liệu lưu trữ. Vì tuân thủ ngữ nghĩa hệ thống tệp dự kiến, quy ước đặt tên tệp và các quyền mà nhà phát triển web quen thuộc nên Amazon EFS dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web và có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng như trang web, ấn phẩm trực tuyến và dữ liệu lưu trữ.

CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Amazon EFS cho phép tổ chức của bạn trở nên linh hoạt và phản ứng tốt hơn với nhu cầu khách hàng. Cung cấp, sao chép, thay đổi quy mô hay lưu trữ môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất của bạn bằng một vài cú nhấp chuột. Với khả năng chia sẻ mã và các tệp khác theo cách có tổ chức, lưu trữ tệp chia sẻ trên đám mây với EFS cung cấp khu vực có tổ chức và an toàn có thể dễ dàng truy cập được trong môi trường phát triển đám mây. Amazon EFS cung cấp giải pháp có tính khả dụng cao và có thể mở rộng quy mô. Giải pháp này lý tưởng cho khối lượng công việc kiểm thử và phát triển.

SAO LƯU CƠ SỞ DỮ LIỆU

Amazon EFS có hệ thống tệp tiêu chuẩn có thể dễ dàng gắn từ máy chủ cơ sở dữ liệu. Các máy chủ cơ sở dữ liệu có thể là nền tảng lý tưởng để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu di động sử dụng công cụ ứng dụng riêng hoặc ứng dụng sao lưu dành cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp muốn tận dụng tính linh hoạt của việc lưu trữ các bản sao cơ sở dữ liệu trong đám mây, để bảo vệ tạm thời trong khi cập nhật hoặc để phát triển và kiểm thử.

LƯU TRỮ BỘ CHỨA

Bộ chứa lý tưởng để xây dựng các vi dịch vụ vì chúng được cung cấp nhanh chóng, dễ tháo rời và cho phép tách biệt với tiến trình. Bộ chứa cần truy cập vào dữ liệu gốc mỗi khi chúng bắt đầu, yêu cầu hệ thống tệp chia sẻ mà chúng có thể kết nối, bất kể chúng chạy trên phiên bản nào. Amazon EFS cung cấp quyền truy cập chung ổn định vào dữ liệu tệp. Điều này lý tưởng cho lưu trữ bộ chứa.

Nghiên cứu điển hình

BBC sử dụng kho lưu trữ tệp để di chuyển ứng dụng Red Button lên Đám mây AWS

Bằng cách sử dụng Amazon EFS để chia sẻ tệp, BBC đã có thể xây dựng giải pháp linh hoạt va tiết kiệm chi phí, di chuyển dịch vụ TV tương tác Red Button tại chỗ lên Đám mây AWS. Sử dụng nhiều dịch vụ, trong đó có Amazon EC2, Amazon EFS, Amazon SNS, Amazon SQS và Amazon Kinesis, công ty đã có thể di chuyển toàn bộ ứng dụng đúng thời hạn với chi phí nằm trong tầm kiểm soát.

Bài đăng trên blog

Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Thông lượng dự trữ nay đã cho phép bạn dự trữ thông lượng bất kể dung lượng.
 
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Chúng tôi đã bổ sung hỗ trợ mã hóa dữ liệu đang di chuyển cho Amazon EFS.
 
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Sử dụng Đồng bộ hóa tệp EFS để di chuyển dữ liệu tệp vào EFS theo cách nhanh chóng và an toàn.
 
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Chúng tôi đã bổ sung hỗ trợ mã hóa dữ liệu đang lưu trữ cho Amazon EFS.
 
Jeff-Barr_Bio-Pic
Jeff Barr
Amazon EFS có khả năng truy cập tại chỗ đơn giản và tin cậy thông qua AWS Direct Connect. 
 

Bắt đầu với Amazon EFS

icon1
Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2
Khám phá và tìm hiểu với  hướng dẫn đơn giản về Amazon EFS.

Tìm hiểu thêm về Amazon EFS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi