Amazon EFS truy cập không thường xuyên

Tiết kiệm tới 94% khi lưu trữ tệp

Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon 0,025 USD/GB-tháng (Amazon EFS) cung cấp một hệ thống tệp đơn giản, phi máy chủ, chỉ cần thiết lập một lần và linh hoạt để sử dụng với các dịch vụ Đám mây AWS và tài nguyên tại chỗ. Amazon EFS truy cập không thường xuyên là một lớp lưu trữ cung cấp tỷ lệ hiệu năng/giá tối ưu hóa chi phí cho các tệp được truy cập chỉ vài lần một quý với mức giá lưu trữ thấp hơn
tới 94% so với Amazon EFS tiêu chuẩn (EFS tiêu chuẩn). Đối với các hệ thống tệp EFS khu vực sử dụng Thông lượng linh hoạt, lớp lưu trữ EFS IA chỉ có mức phí 0,016 USD/GB-tháng1.


Để bắt đầu sử dụng Truy cập không thường xuyên (IA), chỉ cần bật Amazon EFS quản lý vòng đời cho hệ thống tệp của bạn bằng cách chọn chính sách vòng đời phù hợp với nhu cầu của bạn. Amazon EFS sẽ di chuyển một cách tự động và minh bạch các tệp của bạn sang lớp lưu trữ EFS IA khu vực có chi phí thấp hơn dựa trên lần cuối tệp được truy cập. Amazon EFS phân phối một cách minh bạch các tệp từ các lớp lưu trữ EFS tiêu chuẩn và truy cập không thường xuyên (IA) từ một vùng tên chung của hệ thống tệp. Bạn không phải lo lắng về việc tệp nào của bạn đang được sử dụng thường xuyên và tệp nào không được truy cập thường xuyên. Amazon EFS phân bậc thông minh cung cấp thêm một chính sách vòng đời giúp tự động di chuyển tệp trở lại EFS tiêu chuẩn sau khi tệp được truy cập.


1giá cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Amazon EFS phân bậc thông minh

EFS phân bậc thông minh giúp tiết kiệm chi phí tự động cho khối lượng công việc qua việc thay đổi các kiểu mẫu truy cập bằng cách đặt dữ liệu tệp của bạn vào lớp lưu trữ thích hợp, vào đúng thời điểm, dựa trên các kiểu mẫu truy cập tệp.

EFS quản lý vòng đời giám sát các kiểu mẫu truy cập khối lượng công việc của bạn và tự động chuyển các tệp không được truy cập trong khoảng thời gian theo chính sách vòng đời (ví dụ: 30 ngày) từ lớp lưu trữ EFS tiêu chuẩn sang lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên (IA). Khi bạn bật Phân bậc thông minh, nếu các kiểu mẫu truy cập thay đổi và tệp trong EFS IA được đọc hoặc ghi lại, EFS sẽ tự động di chuyển tệp đó trở lại EFS tiêu chuẩn, cải thiện hiệu năng độ trễ cho các lần truy cập tiếp theo và loại bỏ rủi ro phí truy cập không giới hạn.

Để sử dụng EFS phân bậc thông minh, bạn chỉ cần thiết lập chính sách vòng đời để tự động di chuyển tệp trở lại EFS tiêu chuẩn nếu được truy cập.

Tài nguyên