Amazon EFS truy cập không thường xuyên

Tiết kiệm tới 94% khi lưu trữ tệp

Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon 0,025 USD/GB-tháng (Amazon EFS) cung cấp một hệ thống tệp linh hoạt, đơn giản, phi máy chủ và chỉ cần thiết lập một lần để sử dụng với các dịch vụ Đám mây AWS và tài nguyên tại chỗ. Amazon EFS truy cập không thường xuyên là một lớp lưu trữ cung cấp tỷ lệ hiệu năng/giá tối ưu hóa chi phí cho các tệp được truy cập chỉ vài lần một quý với mức giá lưu trữ thấp hơn
tới 94% so với Amazon EFS tiêu chuẩn (EFS tiêu chuẩn). Đối với các hệ thống tệp EFS khu vực sử dụng Thông lượng linh hoạt, lớp lưu trữ EFS IA chỉ có giá 0,016 USD/GB-tháng1.

Để bắt đầu sử dụng Truy cập không thường xuyên (IA), chỉ cần bật Amazon EFS quản lý vòng đời cho hệ thống tệp của bạn bằng cách chọn chính sách vòng đời phù hợp với nhu cầu của bạn. Amazon EFS sẽ di chuyển một cách tự động và minh bạch các tệp của bạn sang lớp lưu trữ EFS IA khu vực có chi phí thấp hơn dựa trên lần cuối tệp được truy cập. Amazon EFS phân phối một cách minh bạch các tệp từ các lớp lưu trữ EFS tiêu chuẩn và truy cập không thường xuyên (IA) từ một vùng tên chung của hệ thống tệp. Bạn không phải lo lắng về việc tệp nào của bạn đang được sử dụng thường xuyên và tệp nào không được truy cập thường xuyên. Amazon EFS phân bậc thông minh cung cấp thêm một chính sách vòng đời giúp tự động di chuyển tệp trở lại EFS tiêu chuẩn sau khi tệp được truy cập.

1giá cho khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Tối ưu hóa chi phí với Amazon EFS tiêu chuẩn – IA – bản minh họa (3:04)

Amazon EFS phân bậc thông minh

EFS phân bậc thông minh giúp tiết kiệm chi phí tự động cho khối lượng công việc qua việc thay đổi các kiểu mẫu truy cập bằng cách đặt dữ liệu tệp của bạn vào lớp lưu trữ thích hợp, vào đúng thời điểm, dựa trên các kiểu mẫu truy cập tệp.

EFS quản lý vòng đời giám sát các kiểu mẫu truy cập khối lượng công việc của bạn và tự động chuyển các tệp không được truy cập trong khoảng thời gian theo chính sách vòng đời (ví dụ: 30 ngày) từ lớp lưu trữ EFS tiêu chuẩn sang lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên (IA). Khi bạn bật Phân bậc thông minh, nếu các kiểu mẫu truy cập thay đổi và tệp trong EFS IA được đọc hoặc ghi lại, EFS sẽ tự động di chuyển tệp đó trở lại EFS tiêu chuẩn, cải thiện hiệu năng độ trễ cho các lần truy cập tiếp theo và loại bỏ rủi ro phí truy cập không giới hạn.

Để sử dụng EFS phân bậc thông minh, bạn chỉ cần thiết lập chính sách vòng đời để tự động di chuyển tệp trở lại EFS tiêu chuẩn nếu được truy cập.

Các trường hợp sử dụng của các lớp lưu trữ truy cập không thường xuyên

Sao lưu và phục hồi

EFS IA lưu trữ dữ liệu tệp theo cách tiết kiệm chi phí, với độ sẵn sàng, bảo mật và độ bền hàng đầu trong ngành cho phép bạn đáp ứng được các nhu cầu tuân thủ và lưu giữ theo quy định để các bản sao lưu của bạn được bảo vệ
và sẵn sàng nếu cần.

Phân tích

Quản lý khối lượng lớn các phân tích dữ liệu lớn có thể tốn kém và phức tạp đối với khối lượng công việc như ứng dụng về nghiên cứu gen và không gian địa lý. EFS IA lưu trữ một lượng lớn dữ liệu theo cách tiết kiệm chi phí, đồng thời cung cấp cùng một thông lượng được sử dụng để điều chỉnh quy mô ứng dụng với các tệp được lưu trữ trong EFS tiêu chuẩn. Nếu một tác vụ phân tích được truy cập sau đó, EFS phân bậc thông minh có thể tự động di chuyển dữ liệu này sang EFS tiêu chuẩn.

Quản lý tài liệu

Nhiều hệ thống báo cáo dành cho các ứng dụng của doanh nghiệp dựa vào hệ thống lưu trữ tệp chung có thể truy cập được để hỗ trợ các chức năng của doanh nghiệp. Với EFS IA, bạn có thể lưu trữ và truy cập các tệp một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí từ các hệ thống tệp chung, loại bỏ nhu cầu quản lý dữ liệu để kiểm soát chi phí. Nếu báo cáo được truy cập sau đó, EFS phân bậc thông minh có thể tự động di chuyển các báo cáo được truy cập sang EFS tiêu chuẩn.

Quản lý nội dung và phương tiện

Các ứng dụng phân phối web và hệ thống quản lý nội dung lưu trữ và phân phối tài sản phương tiện cho các trang web, ấn phẩm trực tuyến và kho lưu trữ. Các tài sản này sẽ dần không được truy cập thường xuyên sau một khoảng thời gian khi nội dung càng ngày càng cũ. Bạn có thể dễ dàng lưu trữ các tệp không được truy cập thường xuyên này trong kho lưu trữ có chi phí thấp hơn như EFS IA. Nếu bất kỳ nội dung nào trong số này lại được sử dụng và truy cập, EFS phân bậc thông minh có thể tự động di chuyển nội dung được truy cập sang EFS tiêu chuẩn.

Khoa học dữ liệu và máy học

Khối lượng công việc khoa học dữ liệu dựa vào hệ thống lưu trữ tệp chung để lưu trữ dữ liệu đào tạo máy học và các mô hình suy luận. Khi dữ liệu này ngày càng cũ, bạn có thể lưu trữ dữ liệu theo cách tiết kiệm chi phí trong EFS IA. Nếu tập dữ liệu lại được sử dụng, EFS phân bậc thông minh có thể tự động di chuyển dữ liệu này sang EFS tiêu chuẩn. Điểm chung của các trường hợp sử dụng này là chúng đều có các kiểu mẫu truy cập không xác định hoặc thay đổi. Một trang web có mức hoạt động thấp hoạt động trở lại, các báo cáo cũ hơn trong hệ thống quản lý tài liệu của bạn được tham chiếu hoặc tập dữ liệu suy luận máy học của bạn được sử dụng lại. Dữ liệu của bạn có thể được truy cập từ các lớp lưu trữ truy cập không thường xuyên (chẳng hạn như EFS IA). Nếu điều này xảy ra, EFS phân bậc thông minh có thể tự động di chuyển tệp sang lớp lưu trữ thích hợp, vào đúng thời điểm, dựa trên các kiểu mẫu truy cập tệp.

Điểm chung của các trường hợp sử dụng này là chúng đều có các kiểu mẫu truy cập không xác định hoặc thay đổi. Một trang web có mức hoạt động thấp hoạt động trở lại, các báo cáo cũ hơn trong hệ thống quản lý tài liệu của bạn được tham chiếu hoặc tập dữ liệu suy luận máy học của bạn được sử dụng lại. Dữ liệu của bạn có thể được truy cập từ các lớp lưu trữ ít được truy cập hơn (chẳng hạn như EFS IA hoặc EFS lưu trữ). Nếu điều này xảy ra, EFS phân bậc thông minh có thể tự động di chuyển tệp sang lớp lưu trữ thích hợp, vào đúng thời điểm, dựa trên các kiểu mẫu truy cập tệp.

Tài nguyên

Blog

Giảm 47% chi phí của Amazon EFS với lớp lưu trữ Một vùng

Các lớp lưu trữ Amazon EFS một vùng được tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc không yêu cầu phải có độ sẵn sàng và độ bền ở mức như được các lớp lưu trữ Amazon EFS tiêu chuẩn cung cấp, vốn lưu trữ dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng tách biệt về mặt địa lý một cách không cần thiết.

Đọc blog »

Giải pháp lưu trữ tệp hoạt động trên đám mây, có quy mô linh hoạt, giá chỉ vài xu mỗi GB-tháng với Amazon EFS

Hàng chục ngàn khách hàng bao gồm T-Mobile, MicroStrategy, HERE và LoanLogics đang lưu trữ tới hàng petabyte dữ liệu trong Amazon EFS, để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như ứng dụng của doanh nghiệp, phân tích quy mô lớn và lưu trữ tệp lâu dài cho các ứng dụng hiện đại.

Đọc blog »

Blog


Giảm 47% chi phí của Amazon EFS với lớp lưu trữ Một vùng

Các lớp lưu trữ Amazon EFS một vùng được tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc không yêu cầu phải có độ sẵn sàng và độ bền ở mức như được các lớp lưu trữ Amazon EFS tiêu chuẩn cung cấp, vốn lưu trữ dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng tách biệt về mặt địa lý một cách không cần thiết.

Đọc blog »

Giải pháp lưu trữ tệp hoạt động trên đám mây, có quy mô linh hoạt, giá chỉ vài xu mỗi GB-tháng với Amazon EFS

Hàng chục ngàn khách hàng bao gồm T-Mobile, MicroStrategy, HERE và LoanLogics đang lưu trữ tới hàng petabyte dữ liệu trong Amazon EFS, để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như ứng dụng của doanh nghiệp, phân tích quy mô lớn và lưu trữ tệp lâu dài cho các ứng dụng hiện đại.

Đọc blog »
Hội thảo trực tuyến

Cải thiện tính kinh tế của lưu trữ tệp với các lớp lưu trữ Amazon EFS một vùng

Trong buổi Thảo luận công nghệ của AWS này, cùng tìm hiểu về hai lớp lưu trữ Amazon EFS một vùng đang cải thiện tính kinh tế của lưu trữ tệp đám mây và mở đường cho khối lượng công việc mà trước đây được cho là sẽ được phân phối tốt hơn dưới dạng hệ thống tệp tự quản lý. 

Xem hội thảo trực tuyến »

Giảm TCO của lưu trữ tệp

Trong buổi Thảo luận công nghệ của AWS này, cùng tìm hiểu về các trường hợp sử dụng chính để chạy các ứng dụng dựa trên tệp trên AWS, các phương pháp di chuyển phổ biến để chuyển máy chủ tệp của bạn lên Đám mây AWS và khả năng lưu trữ tệp của AWS trong việc cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô.

Xem hội thảo trực tuyến »

Hội thảo trực tuyến


Cải thiện tính kinh tế của lưu trữ tệp với các lớp lưu trữ Amazon EFS một vùng

Trong buổi Thảo luận công nghệ của AWS này, cùng tìm hiểu về hai lớp lưu trữ Amazon EFS một vùng đang cải thiện tính kinh tế của lưu trữ tệp đám mây và mở đường cho khối lượng công việc mà trước đây được cho là sẽ được phân phối tốt hơn dưới dạng hệ thống tệp tự quản lý. 

Xem hội thảo trực tuyến »

Giảm TCO của lưu trữ tệp

Trong buổi Thảo luận công nghệ của AWS này, cùng tìm hiểu về các trường hợp sử dụng chính để chạy các ứng dụng dựa trên tệp trên AWS, các phương pháp di chuyển phổ biến để chuyển máy chủ tệp của bạn lên Đám mây AWS và khả năng lưu trữ tệp của AWS trong việc cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô.

Xem hội thảo trực tuyến »
Podcast và báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Podcast AWS chính thức: Amazon EFS một vùng

Khám phá Amazon EFS một vùng là gì, dành cho đối tượng nào, các trường hợp sử dụng cũng như cách giảm 47% chi phí lưu trữ so với lớp lưu trữ Amazon EFS tiêu chuẩn nhưng vẫn có các tính năng và lợi ích tương tự.

Nghe podcast »

Tải, lưu trữ và bảo vệ khối lượng công việc NFS trên nền tảng Linux trong AWS

Trong hướng dẫn di chuyển lên đám mây này, cùng tìm hiểu về việc di chuyển các ứng dụng trên nền tảng Linux yêu cầu giao thức lưu trữ Hệ thống tệp mạng (NFS) và cách sử dụng Amazon EFS truy cập không thường xuyên (EFS IA).

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »

Podcast và báo cáo nghiên cứu chuyên sâu


Podcast AWS chính thức: Amazon EFS một vùng

Khám phá Amazon EFS một vùng là gì, dành cho đối tượng nào, các trường hợp sử dụng cũng như cách giảm 47% chi phí lưu trữ so với lớp lưu trữ Amazon EFS tiêu chuẩn nhưng vẫn có các tính năng và lợi ích tương tự.

Nghe podcast »

Tải, lưu trữ và bảo vệ khối lượng công việc NFS trên nền tảng Linux trong AWS

Trong hướng dẫn di chuyển lên đám mây này, cùng tìm hiểu về việc di chuyển các ứng dụng trên nền tảng Linux yêu cầu giao thức lưu trữ Hệ thống tệp mạng (NFS) và cách sử dụng Amazon EFS truy cập không thường xuyên (EFS IA).

Đọc báo cáo nghiên cứu chuyên sâu »
Tìm hiểu thêm về định giá
Tìm hiểu thêm về định giá EFS

Chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn sử dụng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EFS trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập