Amazon EMR trên Amazon EC2

Giá này dành cho các ứng dụng Amazon EMR chạy trên các cụm Amazon EMR với các phiên bản Amazon EC2.

Giá Amazon EMR nằm ngoài giá của Amazon EC2 (giá tính trên các máy chủ cơ bản) và giá Amazon EBS (nếu đi kèm các ổ đĩa Amazon EBS). Những mức giá này cũng được tính trên mỗi giây, với mức tối thiểu là một phút. Có nhiều tùy chọn giá Amazon EC2 cho bạn lựa chọn, bao gồm các phiên bản Theo nhu cầu (trình bày bên dưới), Phiên bản đặt trước 1 năm và 3 năm, Savings Plans cho dung lượngPhiên bản dùng ngay. Phiên bản dùng ngay chính là dung lượng trống Amazon EC2 nhưng được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu. Xem mức giá tiết kiệm của phiên bản Spot so với giá Theo nhu cầu bằng cách lọc “Các loại phiên bản được EMR hỗ trợ” trên trang Trình tư vấn phiên bản Spot.

Bạn có thể ước tính hóa đơn của bạn bằng việc sử dụng Công cụ tính giá AWS.

Amazon EMR trên Amazon EKS

Giá này dành cho Amazon EMR trên các cụm Amazon EKS.

Giá Amazon EMR nằm ngoài giá Amazon EKS hoặc giá của bất kỳ dịch vụ nào khác được sử dụng với Amazon EKS. Bạn có thể chạy EKS trên AWS bằng EC2 hoặc AWS Fargate. Nếu bạn đang sử dụng Amazon EC2 (kể cả với các nhóm nút được EKS quản lý), bạn phải trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc ổ đĩa EBS) mà bạn tạo để chạy các nút thợ Kubernetes của mình. Xem thông tin giá chi tiết trên trang giá của Amazon EC2. Nếu bạn sử dụng AWS Fargate, giá sẽ được tính dựa trên vCPU và tài nguyên bộ nhớ đã sử dụng từ thời điểm bạn bắt đầu tải ảnh bộ chứa về cho đến khi Amazon EKS pod chấm dứt, làm tròn tới số giây gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu là 1 phút. Xem thông tin giá chi tiết trên trang giá của AWS Fargate.

Giá Amazon EMR trên EKS được tính dựa trên vCPU và tài nguyên bộ nhớ đã sử dụng từ thời điểm bạn bắt đầu tải ảnh bộ chứa EMR về cho đến khi Amazon EKS Pod chấm dứt, làm tròn tới số giây gần nhất. Giá dựa trên số vCPU và tài nguyên bộ nhớ được yêu cầu cho Tác vụ hoặc Pod.

Ví dụ về giá

Giá dựa trên mức giá ở Miền Đông Hoa Kỳ-1.

Giả sử bạn đang chạy ứng dụng EMR-Spark được triển khai trên Amazon EKS. Trong trường hợp này, EKS nhận được công suất điện toán bằng cách sử dụng các phiên bản EC2 r5.2xlarge (8 vCPU, 64 GB RAM). Giả sử rằng cụm EKS có 100 nút, tổng cộng 800 vCPU và tổng bộ nhớ 6400GB. Giả sử rằng ứng dụng đó sử dụng 100 VCPU và 300GB bộ nhớ trong 30 phút.

Tổng phí tăng EMR đối với tác vụ:

  • Tổng phí tăng trên vCPU = (100 * 0,01012 USD * 0,5) = (số lượng vCPU * mức phí vCPU trên mỗi giờ * thời gian chạy tác vụ theo giờ) = 0,506 USD
  • Tổng phí tăng trên bộ nhớ = ( 300 * 0,00111125 USD *0,5) = (lượng bộ nhớ đã dùng * mức phí trên GB-giờ * thời gian chạy tác vụ theo giờ) = 0,1667 USD
  • Tổng phí tăng EMR đối với tác vụ EMR = 0,6727 USD

Phụ phí

Bạn phải trả 0,10 USD mỗi giờ cho mỗi cụm Amazon EKS mà bạn tạo. Bạn có thể sử dụng một cụm Amazon EKS duy nhất để chạy nhiều ứng dụng bằng cách tận dụng chỗ điền tên Kubernetes và các chính sách bảo mật IAM. Bạn có thể chạy EKS trên AWS bằng Amazon EC2 hoặc AWS Fargate.

Nếu bạn đang sử dụng EC2 (kể cả với các nhóm nút được EKS quản lý), bạn phải trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc ổ đĩa EBS) mà bạn tạo để chạy các nút thợ Kubernetes của mình. Bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn dùng, dùng đến đâu trả đến đó. Không yêu cầu mức phí tối thiểu và cam kết trả trước. Xem thông tin giá chi tiết trên trang giá của Amazon EC2.

Nếu bạn sử dụng AWS Fargate, giá sẽ được tính dựa trên vCPU và tài nguyên bộ nhớ đã sử dụng từ thời điểm bạn bắt đầu tải ảnh bộ chứa về cho đến khi Amazon EKS pod chấm dứt, làm tròn tới số giây gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu là 1 phút. Xem thông tin giá chi tiết trên trang giá của AWS Fargate.

Amazon EMR trên AWS Outposts

Giá Amazon EMR trên AWS Outposts rất đơn giản và giá EMR giống như trên đám mây. Vui lòng tham khảo trang giá của AWS Outposts để biết chi tiết về giá AWS Outposts.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với Amazon EMR
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang Hướng dẫn bắt đầu Amazon EMR

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập