Amazon EMR trên Amazon EC2

Giá này dành cho các ứng dụng Amazon EMR chạy trên những cụm Amazon EMR với các phiên bản Amazon EC2.

Giá Amazon EMR được thêm vào giá Amazon EC2 (giá tính trên các máy chủ cơ bản) và giá Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) (nếu đi kèm các ổ đĩa Amazon EBS). Những mức giá này cũng được tính trên mỗi giây, với mức tối thiểu là một phút. Có nhiều lựa chọn giá EC2 mà bạn có thể chọn, bao gồm Phiên bản Theo nhu cầu (trình bày ở bên dưới), Phiên bản đặt trước một năm và ba năm, Capacity Savings PlansPhiên bản dùng ngay. Phiên bản dùng ngay chính là dung lượng trống EC2 nhưng được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu. Xem mức giá tiết kiệm của Phiên bản dùng ngay so với giá Theo nhu cầu bằng cách lọc “Các loại phiên bản được EMR hỗ trợ” trên trang Trình tư vấn phiên bản dùng ngay.

Amazon EMR trên Amazon EKS

Giá này dành cho Amazon EMR trên các cụm Amazon EKS.

Giá Amazon EMR được thêm vào giá của Amazon EKS hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được sử dụng với EKS. Bạn có thể chạy EKS trên AWS bằng EC2 hoặc AWS Fargate. Nếu bạn đang sử dụng EC2 (kể cả với các nhóm nút được EKS quản lý), bạn phải trả phí cho những tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc ổ đĩa EBS) mà bạn tạo để chạy các nút thợ Kubernetes của mình. Xem thông tin định giá chi tiết trên trang định giá EC2. Nếu bạn sử dụng AWS Fargate, giá sẽ được tính dựa trên vCPU và tài nguyên bộ nhớ đã sử dụng từ thời điểm bạn bắt đầu tải ảnh bộ chứa về cho đến khi EKS pod chấm dứt, làm tròn tới số giây gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu một phút. Xem thông tin định giá chi tiết trên trang giá của AWS Fargate.

Giá Amazon EMR trên Amazon EKS được tính dựa trên vCPU và tài nguyên bộ nhớ đã sử dụng từ thời điểm bạn bắt đầu tải ảnh bộ chứa của ứng dụng EMR về cho đến khi EKS Pod chấm dứt, làm tròn tới số giây gần nhất. Giá dựa trên số vCPU và tài nguyên bộ nhớ được yêu cầu cho Tác vụ hoặc Pod.

Amazon EMR trên AWS Outposts

Mức định giá Amazon EMR trên AWS Outposts cũng giống các phiên bản EMR dựa trên đám mây. Vui lòng tham khảo trang định giá của AWS Outposts để biết chi tiết về mức định giá AWS Outposts.

Amazon EMR Serverless

Đây là phần định giá EMR phi máy chủ.
 
Với EMR phi máy chủ, bạn không phải trả trước bất kỳ khoản chi phí nào và chỉ phải thanh toán cho những tài nguyên mà bạn sử dụng. Bạn trả phí cho lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ mà các ứng dụng của bạn tiêu thụ.

Với EMR phi máy chủ, bạn tạo ứng dụng bằng cách sử dụng phiên bản khung nguồn mở và sau đó gửi các tác vụ đến ứng dụng. Được bao gồm trong tiêu chuẩn thực hiện tác vụ, bạn có thể cung cấp số lượng đơn vị thợ đồng thời ở mức tối thiểu và tối đa cũng như vCPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ cho từng đơn vị thợ. EMR tự động thêm và loại bỏ các đơn vị thợ dựa trên yêu cầu của tác vụ trong giới hạn mà bạn đã chỉ định. Ba yếu tố gồm điện toán, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ cho đơn vị thợ có thể được định cấu hình độc lập với nhau. Bạn có thể chọn từ 1 vCPU, 2 vCPU, 4 vCPU, 8 vCPU đến 16 vCPU mỗi đơn vị thợ, bộ nhớ từ 2 GB đến 120 GB mỗi đơn vị thợ, tăng dần theo cấp số của 1 GB đến 8 GB và dung lượng lưu trữ từ 20 GB đến 200 GB.

Bạn trả phí cho tổng lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ được sử dụng từ thời điểm các đơn vị thợ sẵn sàng chạy khối lượng công việc của bạn cho đến khi dừng, tổng thời gian được làm tròn đến giây gần nhất với thời lượng tối thiểu là 1 phút. Nếu bạn thiết lập ứng dụng để khởi chạy các đơn vị thợ cùng lúc khởi động ứng dụng, các đơn vị thợ được yêu cầu sẽ khởi chạy khi bạn khởi động ứng dụng và chấm dứt khi bạn dừng ứng dụng hoặc khi duy trì ứng dụng ở chế độ chờ.

Lưu ý: Khi sử dụng ảnh tùy chỉnh, bạn bị tính phí cho tổng lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ được sử dụng từ thời điểm EMR phi máy chủ bắt đầu tải ảnh xuống cho đến khi thợ dừng, tổng thời gian được làm tròn đến giây gần nhất với thời lượng tối thiểu là 1 phút.

Chi tiết định giá (điện toán và bộ nhớ) – Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Mức định giá dựa trên lượng tài nguyên vCPU, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ được các đơn vị thợ sử dụng rồi lấy tổng giá trị của tất cả các đơn vị thợ.

  • Linux/x86
  • Linux/ARM

Chi tiết định giá (dung lượng lưu trữ tạm thời)

20 GB dung lượng lưu trữ tạm thời có sẵn cho tất cả các đơn vị thợ theo mặc định—bạn chỉ thanh toán cho dung lượng lưu trữ bổ sung bất kỳ mà bạn cấu hình cho từng đơn vị thợ.

Các cấu hình đơn vị thợ được hỗ trợ

CPU Giá trị bộ nhớ Dung lượng lưu trữ tạm thời
1 vCPU Tối thiểu 2 GB và tối đa 8 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB 20 GB – 200 GB
2 vCPU Tối thiểu 4 GB và tối đa 16 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB 20 GB – 200 GB
4 vCPU Tối thiểu 8 GB và tối đa 30 GB, tăng dần theo mỗi 1 GB 20 GB – 200 GB
8 vCPU Tối thiểu 16 GB và tối đa 60 GB, tăng dần theo mỗi 4 GB 20 GB – 200 GB
16 vCPU Tối thiểu 32 GB và tối đa 120 GB, tăng dần theo mỗi 8 GB 20 GB – 200 GB

Thời lượng

Thời lượng được tính từ thời điểm đơn vị thợ sẵn sàng chạy khối lượng công việc của bạn cho đến khi dừng, tổng thời gian được làm tròn đến giây gần nhất với thời lượng tối thiểu là 1 phút.

Phụ phí

Bạn có thể phải chịu các khoản phụ phí nếu ứng dụng của bạn sử dụng những dịch vụ AWS khác. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn sử dụng Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) để lưu trữ và xử lý dữ liệu, thì bạn sẽ bị tính mức phí Amazon S3 theo tiêu chuẩn. Nếu bạn di chuyển dữ liệu từ các nguồn như Amazon S3, Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (RDS) hoặc Amazon Redshift, bạn bị tính mức phí truy vấn và truyền dữ liệu tiêu chuẩn. Nếu bạn sử dụng Amazon CloudWatch, bạn bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn đối với bản ghi CloudWatch và sự kiện CloudWatch.

WAL của Amazon EMR

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: EMR trên EC2

Định giá dựa trên mức giá ở US-East-1.

Giả sử bạn chạy một ứng dụng Amazon EMR được triển khai trên Amazon EC2, đồng thời lúc đó, bạn sử dụng một phiên bản EC2 c4.2xlarge làm nút chính và hai phiên bản EC2 c4.2xlarge làm nút lõi. Bạn sẽ phải thanh toán cho cả EMR cũng như các nút EC2. Nếu bạn chạy trong một tháng, với mức sử dụng 100% trong suốt tháng đó, đồng thời bạn sử dụng mức định giá theo nhu cầu cho EC2, mức phí của bạn sẽ là:

Nút chính:

Mức phí EMR = 1 phiên bản x 0,105 USD mỗi giờ x (100/100 được sử dụng/tháng) x 730 giờ trong một tháng = 76,65 USD (chi phí nút chính EMR)Mức phí EC2 = 1 phiên bản x 0,398 USD mỗi giờ x 730 giờ trong một tháng = 290,54 USD (chi phí nút chính EC2)

Nút lõi:

Mức phí EMR = 2 phiên bản x 0,105 USD mỗi giờ x (100/100 được sử dụng/tháng) x 730 giờ trong một tháng = 153,30 USD (chi phí nút lõi EMR)

Mức phí EC2 = 2 phiên bản x 0,398 USD mỗi giờ x 730 giờ trong một tháng = 581,08 USD (chi phí nút lõi EC2)

Mức phí tổng = 76,65 USD + 290,54 USD + 153,30 USD + 581,08 USD = 1101,57 USD

Ví dụ 2: EMR trên EKS

Định giá dựa trên mức giá ở US-East-1.

Giả sử bạn đang chạy một ứng dụng Amazon EMR-Spark được triển khai trên Amazon EKS. Trong trường hợp này, EKS nhận được công suất điện toán bằng cách sử dụng các phiên bản EC2 r5.2xlarge (8 vCPU, 64 GB RAM). Giả sử rằng cụm EKS có 100 nút, tổng cộng 800 vCPU và 6400 GB tổng bộ nhớ. Giả sử rằng ứng dụng đó sử dụng 100 VCPU và 300 GB bộ nhớ trong 30 phút.

Tổng mức phí tăng của Amazon EMR đối với tác vụ đó là:

Tổng phí tăng trên vCPU = (100 * 0,01012 USD * 0,5) = (số lượng vCPU * mức phí vCPU trên mỗi giờ * thời gian chạy tác vụ theo giờ) = 0,506 USD       

Tổng phí tăng trên bộ nhớ = (300 * 0,00111125 USD *0,5) = (lượng bộ nhớ đã dùng * mức phí trên GB-giờ * thời gian chạy tác vụ theo giờ) = 0,1667 USD       

Tổng phí tăng EMR đối với tác vụ EMR = 0,6727 USD

Phụ phí

Bạn phải trả 0,10 USD mỗi giờ cho mỗi cụm Amazon EKS mà bạn tạo. Bạn có thể sử dụng một cụm Amazon EKS duy nhất để chạy nhiều ứng dụng bằng cách tận dụng chỗ điền tên Kubernetes và các chính sách bảo mật IAM. Bạn có thể chạy EKS trên AWS bằng Amazon EC2 hoặc AWS Fargate.

Nếu bạn đang sử dụng Amazon EC2 (bao gồm cả với các nhóm nút được Amazon EKS quản lý), bạn phải trả phí cho các tài nguyên AWS (ví dụ: phiên bản EC2 hoặc ổ đĩa Amazon EBS) mà bạn tạo để chạy các nút thợ Kubernetes của mình. Bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn dùng, dùng đến đâu trả đến đó. Không yêu cầu mức phí tối thiểu và không cần cam kết trả trước. Xem thông tin định giá chi tiết trên trang định giá EC2.

Nếu bạn sử dụng AWS Fargate, mức định giá sẽ được tính dựa trên vCPU và tài nguyên bộ nhớ đã sử dụng từ thời điểm bạn bắt đầu tải ảnh bộ chứa về cho đến khi Amazon EKS pod chấm dứt, làm tròn tới số giây gần nhất. Áp dụng mức phí tối thiểu một phút. Xem thông tin định giá chi tiết trên trang định giá AWS Fargate.

Ví dụ 3: EMR Serverless

Giả sử bạn gửi một tác vụ Spark đến EMR Serverless. Giả sử tác vụ đó được cấu hình để sử dụng tối thiểu 25 đơn vị thợ và tối đa 75 đơn vị thợ, mỗi đơn vị thợ được cấu hình 4 vCPU và 30 GB bộ nhớ. Lưu ý: không cấu hình dung lượng lưu trữ tạm thời bổ sung. Nếu tác vụ của bạn sử dụng 25 đơn vị thợ (hoặc 100 vCPU) để chạy trong 30 phút và tự động thay đổi quy mô để thêm vào 50 đơn vị thợ nữa (thêm 200 vCPU) trong 15 phút:

Tổng chi phí vCPU-giờ = (100 * 0,052624 USD * 0,5) + (200 * 0,052624 USD * 0,25) = (số lượng vCPU * mức giá mỗi vCPU-giờ * thời gian chạy tác vụ theo giờ) = 5,2624 USD

Tổng chi phí GB-giờ = (750 * 0,0057785 USD * 0,5) + (1500 * 0,0057785 USD * 0,25) = (Tổng GB bộ nhớ được cấu hình * mức giá mỗi GB-giờ * thời gian chạy tác vụ theo giờ) = 4,333875 USD

Tổng phí EMR Serverless = 9,596275 USD

Phụ phí: Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như Amazon S3, bạn sẽ bị tính phí S3 theo tiêu chuẩn.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bắt đầu sử dụng Amazon EMR
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang Hướng dẫn bắt đầu Amazon EMR

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập