AWS RoboMaker

Chạy, mở rộng quy mô và tự động hóa mô phỏng robot

Chạy mô phỏng quy mô lớn và song song với một lệnh gọi API.

 

Quy mô hiệu quả về chi phí và tự động hóa khối lượng công việc mô phỏng.

Dễ dàng tạo môi trường ảo 3D ngẫu nhiên, do người dùng xác định.

Cách thức hoạt động

AWS RoboMaker là dịch vụ mô phỏng dựa trên đám mây, cho phép các nhà phát triển khoa học robot có thể chạy, thay đổi quy mô và tự động hóa tác vụ mô phỏng mà không cần quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

Trường hợp sử dụng

Kiểm thử hồi quy tự động

Tự động hóa kiểm thử trong quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD).

Đào tạo các mô hình học tập củng cố

Đào tạo các mô hình học tập củng cố với khối lượng lớn các thử nghiệm lặp đi lặp lại.

Kiểm thử nhiều robot

Kết nối nhiều tác vụ mô phỏng đồng thời với phần mềm quản lý nhóm của bạn để kiểm thử.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS RoboMaker

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng và chạy mô phỏng.

Khám phá các tính năng của AWS RoboMaker »

Khám phá nội dung đào tạo trực tiếp


Tìm hiểu cách bắt đầu với mô phỏng trong AWS RoboMaker.

Xem các tài nguyên giáo dục »

Kết nối với chuyên gia


Kết nối với chuyên gia AWS để đưa khối lượng công việc mô phỏng của bạn vào AWS RoboMaker.

Liên hệ với chúng tôi »

Khám phá thêm về AWS