Tóm tắt Bậc miễn phí của SageMaker cho công nghệ máy học không gian địa lý

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí các chức năng không gian địa lý của SageMaker. Bậc miễn phí bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên SageMaker đầu tiên. Bậc miễn phí kéo dài 60 ngày và không bao gồm phí người dùng hàng tháng, cung cấp 10 giờ điện toán ml.geospatial.interactive miễn phí cùng tối đa 10 GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Sau khi hết 60 ngày dùng thử miễn phí hoặc nếu bạn vượt quá giới hạn Bậc miễn phí xác định ở trên, bạn phải trả tiền cho các thành phần được nêu trong bảng giá bên dưới.

Bảng giá

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Sử dụng sổ tay chức năng không gian địa lý và hoạt động không gian địa lý của SageMaker

Bạn có đội ngũ gồm một nhà khoa học dữ liệu và một nhà phân tích không gian địa lý muốn thử các chức năng không gian địa lý của SageMaker. Giả sử một trong số họ xây dựng mô hình máy học để dự đoán năng suất cây trồng bằng cách truy cập dữ liệu Landsat 8 cho các cánh đồng nông trại ở Utah. Nhà phân tích không gian địa lý muốn đánh dấu các dự đoán năng suất cây trồng trên ảnh vệ tinh, khám phá kết quả và phân tích chúng. Trong suốt quá trình phân tích, (sau khi sử dụng tài nguyên Bậc miễn phí), nhóm đăng nhập vào sổ tay chức năng không gian địa lý của SageMaker trong 10 giờ trong tháng. Trong tháng, nhà khoa học dữ liệu chạy các hoạt động không gian địa lý dưới dạng tác vụ trong 20 giờ và tạo ra 30 GB dữ liệu, được lưu trữ trong một tháng. Hóa đơn cuối tháng sẽ được tính như sau:

Phí người dùng hàng tháng = 150 USD * 2 = 300 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.interactive: 1,20 USD * 10 = 12,00 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.jobs: 0,40 USD * 20 = 8,00 USD
Phí lưu trữ: 0,023 USD * 30 = 0,69 USD

Tổng = 300 USD + 12,00 USD + 8,00 USD + 0,69 USD = 320,69 USD

Ví dụ 2: Sử dụng sổ tay chức năng không gian địa lý, hoạt động không gian địa lý và mẫu của SageMaker

Giả sử bạn có đội ngũ gồm hai nhà khoa học dữ liệu và tám người ra quyết định muốn sử dụng một mẫu có chức năng không gian địa lý của SageMaker. Các nhà khoa học dữ liệu truy cập 5 năm dữ liệu Sentinel-2 của London và New York, chạy mẫu cung cấp chức năng không gian địa lý của SageMaker trên dữ liệu Sentinel-2, xem các dự đoán của mẫu và chia sẻ chúng với những người ra quyết định. Trong quá trình này, (sau khi sử dụng tài nguyên Bậc miễn phí), nhóm đăng nhập vào sổ tay chức năng không gian địa lý của SageMaker trong tổng số 100 giờ trong tháng, chạy 220 giờ tác vụ để xử lý trước dữ liệu, chạy mẫu phân đoạn độ bao phủ của đất dựng sẵn trong 20 giờ và tạo ra 200 GB dữ liệu, được lưu trữ trong một tháng. Hóa đơn cuối tháng sẽ được tính như sau:

Phí người dùng hàng tháng = 150 USD * 10 = 1500 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.interactive: 1,20 USD * 100 = 120,00 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.jobs: 0,40 USD * 220 = 88,00 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.model: 2,50 USD * 20 = 50,00 USD
Phí lưu trữ: 0,023 USD * 200 = 4,60 USD

Tổng = 1500 USD + 120,00 USD + 88,00 USD + 50 USD + 5,20 USD = 1763,20 USD 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính TCO

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế đám mây

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng