Giá của điện toán mô phỏng

Ví dụ 1 về giá: Mô phỏng trên một phiên bản duy nhất

Giả sử bạn đang xây dựng bản mô phỏng thành phố thông minh. Bạn chỉ sử dụng một phiên bản duy nhất để kiểm thử. Hóa đơn vào cuối tháng (22 ngày, giả sử không sử dụng vào cuối tuần) cho việc dùng AWS SimSpace Weaver tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) sẽ được tính như sau.

Phí mô phỏng hằng tháng
Giả sử rằng bạn kiểm thử mã mô phỏng trong 3 giờ mỗi ngày trong vòng một tháng (22 ngày). Bạn kiểm thử toàn bộ trong một phiên bản và thanh toán mức giá một phiên bản là 6,08 USD/giờ cho phiên bản đó. Trong suốt một tháng, bạn đã sử dụng 66 giờ điện toán. Bạn sẽ phải trả phí theo chi tiết có trong bảng sau:

Kiểu sử dụng

Số lượng phiên bản được sử dụng trên mỗi bản mô phỏng

Thời gian chạy bản mô phỏng mỗi ngày theo giờ

Số ngày mỗi tháng

Số giờ điện toán

Giá

Phí trong tháng

sim.c5.24xlarge

1

3

22

Số giờ sử dụng phiên bản = 1 * 3 * 22 =
66 giờ

6,08 USD/giờ mỗi phiên bản

66 giờ * 6,08 USD/giờ = 401,28 USD

Hóa đơn của bạn trong tháng này sẽ là 401,28 USD cho tổng số giờ điện toán đã sử dụng.

Ví dụ 2 về giá: Mô phỏng trên 10 phiên bản

Giờ bạn đã sẵn sàng sản xuất thành phố thông minh trên quy mô lớn. Tiếp tục từ Ví dụ 1 về giá, bạn sẽ tăng quy mô của mình lên 10 phiên bản. Hóa đơn vào cuối tháng (22 ngày, giả sử không sử dụng vào cuối tuần) cho việc dùng AWS SimSpace Weaver tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) sẽ được tính như sau.

Phí mô phỏng hằng tháng
Giả sử rằng bạn chạy bản mô phỏng trên 10 phiên bản liên tục trong giờ làm việc, 8 giờ một ngày. Dù mở rộng quy mô trên 10 phiên bản, bạn vẫn sẽ trả 6,08 USD/giờ cho mỗi một phiên bản trong số 10 phiên bản này. Trong suốt một tháng, bạn đã sử dụng 1.760 giờ điện toán. Bạn sẽ phải trả phí theo chi tiết có trong bảng sau:

Kiểu sử dụng

Số lượng phiên bản được sử dụng trên mỗi bản mô phỏng

Thời gian chạy bản mô phỏng mỗi ngày theo giờ

Số ngày mỗi tháng

Số giờ điện toán

Giá

Phí trong tháng

sim.c5.24xlarge

10

8

22

Số giờ sử dụng phiên bản = 10 * 8 * 22 = 1.760 giờ

6,08 USD/giờ mỗi phiên bản

1.760 giờ * 6,08 USD/giờ = 10.700,80 USD

Trong tháng, hóa đơn của bạn sẽ là 10.700,80 USD cho tổng số giờ điện toán đã sử dụng.

Bản sao nhanh

Bản sao nhanh là tính năng bạn có thể sử dụng để lưu trạng thái hiện tại của mô phỏng trực tiếp. Khi bản sao nhanh được tạo, bản sao này sẽ được lưu vào vùng lưu trữ Amazon S3 mà bạn chọn. Bạn không phải trả phí tạo bản sao nhanh hay phí bắt đầu mô phỏng mới từ bản sao nhanh. Bạn chỉ cần trả các khoản phí cho Amazon S3 liên quan đến việc lưu trữ các đối tượng bản sao nhanh của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trang Giá của Amazon S3.

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng