Với AWS Snowball, bạn chỉ phải trả phí sử dụng thiết bị và truyền dữ liệu ra khỏi AWS. Bạn có thể thanh toán cho AWS Snowball theo 2 cách: theo nhu cầu và trả trước theo cam kết.

Mức giá theo nhu cầu sẽ tính phí dịch vụ cho mỗi tác vụ, bao gồm 10 ngày sử dụng thiết bị và phí hàng ngày cho mỗi ngày sử dụng thêm thiết bị trước khi gửi trả thiết bị cho AWS. Phí dịch vụ và phí hàng ngày có thể khác nhau theo Khu vực AWS và tùy theo loại thiết bị Snowball được chọn trong số 4 loại thiết bị: Storage Optimized chỉ truyền dữ liệu, Storage Optimized có phiên bản điện toán EC2, Compute Optimized hoặc Compute Optimized có GPU.

AWS Snowball cũng giảm giá đáng kể (lên tới 62%) cho những khách hàng cam kết sử dụng trong thời hạn 1 năm và 3 năm. Với những giao dịch dài hạn này, bạn trả trước để sử dụng (các) thiết bị Snowball với mức giá được chiết khấu, đồng thời bạn không phải trả thêm bất kỳ phí dịch vụ hoặc phí theo ngày nào đến khi thời hạn trả trước của bạn chấm dứt. Bạn có thể đăng ký mức giá trả trước theo cam kết trong khi bạn đặt hàng thiết bị Snowball.

Thông tin chi tiết về giá

Phí dịch vụ trên mỗi tác vụ

Bạn phải trả một khoản phí thiết lập một lần cho mỗi tác vụ được đặt hàng thông qua bảng điều khiển Snowball hoặc được truy cập thông qua JMAPI (API) từ dịch vụ dòng lệnh (CLS). Thời gian vận chuyển không được tính vào 10 ngày sử dụng thiết bị đã phân bổ cho bạn. Bạn chỉ chịu phí dựa trên tổng số ngày thiết bị đặt tại vị trí thực tế của bạn, đồng thời bạn không phải chịu phí cho ngày nhận thiết bị hoặc ngày chuyển thiết bị trở lại AWS. Giá được niêm yết theo Khu vực AWS trong bảng dưới đây.

Phí theo ngày

Phí dịch vụ bao gồm 10 ngày đầu tiên sử dụng tại chỗ. Nếu giữ thiết bị quá 10 ngày, bạn phải chịu phí cho mỗi ngày giữ thêm thiết bị. Phí hàng ngày được niêm yết theo Khu vực AWS trong bảng dưới đây.

Phí trả trước theo cam kết

Nếu bạn dự tính sử dụng một thiết bị Snowball trong 1 - 3 năm và muốn trả trước phí thiết bị để được hưởng mức chiết khấu đáng kể (lên đến 62%) so với giá theo nhu cầu, bạn có thể chọn trả trước theo cam kết đối với thiết bị Snowball. Bạn sẽ bị tính phí trả trước khi nhận thiết bị Snowball, đồng thời bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ phí dịch vụ hoặc phí theo ngày nào cho thiết bị đó đến khi thời hạn trả trước của bạn chấm dứt. Giá được niêm yết theo khu vực trong bảng dưới đây.

Truyền dữ liệu

Phí truyền dữ liệu VÀO Amazon S3 là 0,00 USD/GB (ngoại trừ các tệp nhỏ được giải thích dưới đây).
Phí truyền dữ liệu của RA khỏi Amazon S3 được tính theo khu vực. Tham khảo giá truyền dữ liệu RA theo khu vực trong bảng dưới đây.
Lưu ý rằng khối lượng công việc với hàng triệu tệp nhỏ (nhỏ hơn hoặc tương đương 1 MB) có thể khiến bạn chịu phí Amazon S3 cao hơn (phí S3 PUT cho tác vụ nhập hoặc phí S3 GET cho tác vụ xuất).

Nếu bạn nằm trong trường hợp này, Dòng sản phẩm AWS Snow đề xuất để Bộ phận bán hàngđánh giá nhu cầu của bạn. Phí lưu trữ dữ liệu được áp dụng và không nằm trong giá Snowball. Tham khảo trang giá của Amazon S3 để biết chi tiết về phí lưu trữ.

Vận chuyển

Phí vận chuyển được tính dựa trên cước phí vận chuyển tiêu chuẩn dành cho địa điểm vận chuyển và phương thức vận chuyển được chọn (ví dụ: 2 ngày, qua đêm). Vui lòng tham khảo trong tài liệu về vận chuyển AWS Snowball Edge để biết chi tiết các hãng và lựa chọn vận chuyển cho khu vực của bạn. 

Khoản phí khác cho dịch vụ AWS

Bạn bị tính mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho các tác vụ gửi yêu cầu, lưu trữ cũng như truyền dữ liệu để đọc và ghi đến các dịch vụ AWS bao gồm Amazon S3AWS Key Management Service (KMS). Tìm hiểu về những điểm cần lưu ý khi làm việc với các lớp lưu trữ của Amazon S3 trong tài liệu của chúng tôi. Đối với các tác vụ nhập của S3, phí truyền dữ liệu của bạn từ thiết bị Dòng sản phẩm Snow sang S3 được tính ở mức tiêu chuẩn của S3, ví dụ: phí dung lượng của S3, phí S3 PUT và các phí khác. Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Metrics và Amazon CloudWatch Events.


Giá chỉ áp dụng cho việc truyền dữ liệu của Snowball Edge Storage Optimized

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 300 USD 30 USD
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 300 USD 30 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 300 USD 30 USD
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 300 USD 30 USD
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 300 USD 30 USD
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 300 USD 30 USD
     Canada (Montreal) 300 USD 30 USD
     Nam Mỹ (São Paulo) 300 USD 30 USD
     
     Châu Âu (Ireland) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Frankfurt) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (London) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Paris) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Stockholm) 300 USD 30 USD
     Châu Âu (Milan) 400 USD
40 USD
         
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 400 USD 40 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 300 USD 30 USD
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 300 USD 30 USD
     
     Châu Phi (Cape Town) 400 USD 40 USD

Giá chỉ áp dụng cho Snowball Edge Storage Optimized có các phiên bản Điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày Phí trả trước cam kết 1 năm* Phí trả trước cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 500 USD 50 USD 42 USD/ngày (15.330 USD)   35 USD/ngày (38.325 USD)
     Canada (Montreal) 800 USD 80 USD 52 USD/ngày (18.980 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Nam Mỹ (São Paulo) 1.200 USD 120 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (Frankfurt) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (London) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (Paris) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)  
     Châu Âu (Stockholm) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Âu (Milan) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 45 USD/ngày (49.275 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 800 USD 80 USD 65 USD/ngày (23.725 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)
         
     Châu Phi (Cape Town) 800 USD 80 USD 60 USD/ngày (21.900 USD) 50 USD/ngày (54.750 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá chỉ áp dụng cho Snowball Edge Compute Optimized có các phiên bản Điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày Phí trả trước cam kết 1 năm* Phí trả trước cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 1.250 USD 125 USD 80 USD/ngày (29.200 USD) 55 USD/ngày (60.225 USD)
     Canada (Montreal) 1.300 USD 130 USD 85 USD/ngày (31.025 USD) 60 USD/ngày (65.700 USD)
     Nam Mỹ (São Paulo) 2.150 USD 215 USD 140 USD/ngày (51.100 USD) 95 USD/ngày (104.025 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 1.300 USD 130 USD 85 USD/ngày (31.025 USD) 60 USD/ngày (65.700 USD)
     Châu Âu (Frankfurt) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (London) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (Paris) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (Stockholm) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Âu (Milan) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 1.750 USD 175 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 65 USD/ngày (71.175 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 1.300 USD 130 USD 85 USD/ngày (31.025 USD) 60 USD/ngày (65.700 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)
         
     Châu Phi (Cape Town) 1.500 USD 150 USD 100 USD/ngày (36.500 USD) 70 USD/ngày (76.650 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá chỉ áp dụng cho Snowball Edge Compute Optimized GPU có các phiên bản Điện toán EC2

Khu vực Phí tác vụ theo nhu cầu (gồm 10 ngày) Phí theo nhu cầu hàng ngày Phí trả trước cam kết 1 năm* Phí trả trước cam kết 3 năm*
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 1.650 USD 165 USD   105 USD/ngày (38.325 USD)   72 USD/ngày (78.840 USD)
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 1.650 USD 165 USD 105 USD/ngày (38.325 USD) 72 USD/ngày (78.840 USD)
     Canada (Montreal) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Nam Mỹ (São Paulo) 2.850 USD 285 USD 185 USD/ngày (67.525 USD) 125 USD/ngày (136.875 USD)
         
     Châu Âu (Ireland) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Châu Âu (Frankfurt) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Âu (London) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Âu (Paris) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Âu (Stockholm) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Châu Âu (Milan) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
             
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 2.000 USD 200 USD 125 USD/ngày (45.625 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 1.800 USD 180 USD 115 USD/ngày (41.975 USD) 80 USD/ngày (87.600 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)
         
     Châu Phi (Cape Town) 2.000 USD 200 USD 130 USD/ngày (47.450 USD) 90 USD/ngày (98.550 USD)

* Lưu ý: Phí trả trước cho trọn 1 năm và 3 năm sẽ được chiết khấu theo ngày. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng AWS để nhận thông tin về giá.

Giá truyền dữ liệu - Tất cả các loại thiết bị Snowball

Phí truyền dữ liệu VÀO Amazon S3 là 0.00 USD/GB (miễn phí).
Khu vực Giá Truyền dữ liệu RA
     Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 0,03 USD/GB
     Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 0,03 USD/GB
     Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 0,03 USD/GB
     Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) 0,03 USD/GB
     AWS GovCloud (US-Gov-East) 0,03 USD/GB
     AWS GovCloud (US-Gov-West) 0,03 USD/GB
     Canada (Montreal) 0,03 USD/GB
     Nam Mỹ (São Paulo) 0,04 USD/GB
   
     Châu Âu (Ireland) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Frankfurt) 0,04 USD/GB
     Châu Âu (London) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Paris) 0,04 USD/GB
     Châu Âu (Stockholm) 0,03 USD/GB
     Châu Âu (Milan) 0,03 USD/GB
       
     Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) 0,05 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Osaka) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 0,05 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) 0,05 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) 0,04 USD/GB
     Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) 0,04 USD/GB
   
     Châu Phi (Cape Town) 0,05 USD/GB

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Nhập 80 TB vào Khu vực Châu Âu (Ireland) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị (300 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Nếu bạn tải dữ liệu vào thiết bị trong vòng không quá 10 ngày rồi trả thiết bị đó về AWS , bạn sẽ không phải trả phụ phí theo ngày.

Tổng chi phí để nhập 80 TB vào AWS là 300 USD phí dịch vụ cộng với phí vận chuyển. Bạn không phải trả phí truyền dữ liệu do tác vụ nhập dữ liệu hoàn toàn miễn phí và không phải trả phí theo ngày do thời gian sử dụng thiết bị không quá 10 ngày.

Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến nằm trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm phí lưu trữ của Amazon S3, phí Amazon S3 PUT và KMS nếu có. Tham khảo các trang về giá để tìm hiểu thêm về Amazon S3AWS Key Management Service (KMS).

Ví dụ 2: Xuất 25 TB ra khỏi Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Giả sử tổng thời gian bạn sử dụng thiết bị Snowball tại chỗ là 20 ngày, bao gồm ngày nhận và ngày trả thiết bị. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị (400 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Do ngày nhận và ngày trả thiết bị không được tính vào khoảng thời gian 10 ngày áp dụng phí dịch vụ, bạn sẽ phải trả phí theo ngày như sau: tổng 20 ngày sử dụng tại chỗ trừ đi 10 ngày nằm trong phí dịch vụ trừ đi 1 ngày vận chuyển thiết bị đến trừ tiếp 1 ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS, như vậy là còn 8 ngày phụ trội. Với mức phí 40 USD/ngày, tổng phí bổ sung phải trả theo ngày là 320 USD (8 x 40 USD). Do bạn xuất dữ liệu, phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 sẽ được áp dụng (0,08 USD/GB * (25 TB * 1.024 GB) = 2.040 USD).

Vậy tổng chi phí phải trả là 2.760 USD cộng phí vận chuyển. 400 USD phí dịch vụ + 320 USD phí theo ngày + 2.040 USD phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 + phí vận chuyển.

Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến nằm trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm phí lưu trữ của Amazon S3, phí Amazon S3 GET, phí truyền dữ liệu RA và KMS nếu có. Tham khảo các trang về giá để tìm hiểu thêm về Amazon S3AWS Key Management Service (KMS).

Ví dụ 3: Xuất 100 TB ra khỏi Khu vực Châu Âu (Ireland) bằng cách sử dụng thiết bị Storage Optimized

Nếu bạn xuất 100 TB ra khỏi Châu Âu (Ireland) từ vùng lưu trữ S3 của bạn, tác vụ này tự động được đưa vào 2 thiết bị Snowball Edge Storage Optimized, trong đó 80 TB sẽ nạp đầy Snowball đầu tiên và 20 TB còn lại dành cho Snowball thứ hai. Là khách hàng, bạn bị tính phí sử dụng 2 thiết bị Snowball Edge để hoàn thành tác vụ. Trong ví dụ này, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho 2 thiết bị (300 USD x 2 = 600 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Nếu bạn tải dữ liệu vào thiết bị trong vòng không quá 10 ngày rồi trả thiết bị đó về AWS , bạn sẽ không phải trả phụ phí theo ngày.

Phí truyền dữ liệu RA khỏi Amazon S3 được áp dụng (0,02 USD/GB * (100 TB * 1.024 GB) = 2.048 USD). Tham khảo trang về giá để tìm hiểu thêm về Amazon S3.

Vậy tổng chi phí phải trả là 2.648 USD cộng phí vận chuyển. 600 USD phí dịch vụ + 2.048 USD phí chuyển dữ liệu RA khỏi Amazon S3 + phí vận chuyển. Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến nằm trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm phí lưu trữ của Amazon S3, phí Amazon S3 PUT và GET cũng như phí KMS nếu có. Tham khảo các trang về giá để tìm hiểu thêm về Amazon S3AWS Key Management Service (KMS).

Ví dụ 4: Xử lý dữ liệu được thu thập tại chỗ và nhập 10 TB dữ liệu đã xử lý vào Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) bằng cách sử dụng thiết bị Compute Optimized

Giả sử bạn có dự án thu thập cảnh quay bằng máy bay không người lái tại hiện trường trong 30 ngày và bạn sử dụng phiên bản EC2 trên thiết bị Compute Optimized để xử lý cảnh quay trước khi gửi dữ liệu đã xử lý vào AWS. Bạn sẽ phải trả phí dịch vụ cho một thiết bị Compute Optimized (1.250 USD) cộng với phí vận chuyển hai chiều. Do ngày nhận và ngày trả thiết bị không được tính trong khoảng thời gian 10 ngày áp dụng phí dịch vụ, bạn sẽ phải trả phí theo ngày như sau: tổng 30 ngày sử dụng tại chỗ trừ đi 10 ngày nằm trong phí dịch vụ trừ đi 1 ngày vận chuyển thiết bị đến trừ tiếp 1 ngày vận chuyển thiết bị trở lại AWS, như vậy là còn 18 ngày phụ trội. Với mức phí 125 USD/ngày, tổng phí bổ sung phải trả theo ngày là 2.250 USD. Bạn không phải trả phí bổ sung khi chạy tác vụ điện toán EC2 trên thiết bị.

Vậy tổng chi phí phải trả là 3.500 USD cộng với phí vận chuyển. 1.250 USD phí dịch vụ + 2.250 USD phí theo ngày + phí vận chuyển.

Các khoản phí dịch vụ bổ sung được dự kiến nằm trong hóa đơn tổng của AWS bao gồm phí lưu trữ của Amazon S3 cho 10 TB dung lượng, phí Amazon S3 PUT cho các đối tượng được thêm vào S3 và phí KMS nếu có. Tham khảo các trang về giá để tìm hiểu thêm về Amazon S3AWS Key Management Service (KMS).

Phí tổn thất

Nếu thiết bị AWS Snowball bị mất hoặc hỏng không sửa chữa được khi vẫn thuộc sở hữu của bạn – sau khi đã cung cấp và trước khi nhà cung cấp chấp nhận thiết bị để trả về – bạn sẽ bị tính phí tổn thất như được nêu dưới đây. Đồng thời, cũng áp dụng phí tổn thất nếu bạn không cung cấp thiết bị cho nhà cung cấp trả về cho chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi.

Phí Mất Thiết bị theo Loại Thiết bị

  • Snowball Edge Storage Optimized 12.500 USD
  • Snowball Edge Compute Optimized 20.000 USD
  • Snowball Edge Compute Optimized với GPU 30.000 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Khám phá các tài nguyên khác về AWS Snowball

Truy cập trang tài nguyên về Snowball
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Snowball
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi