Giá sử dụng Cổng tệp

Giá sử dụng Cổng ổ đĩa

Giá sử dụng Cổng băng từ

† Lên đến tối đa 125.00 USD mỗi cổng kết nối mỗi tháng. Miễn phí cho 100 GB đầu tiên được ghi lên AWS trên mỗi tài khoản. Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được ghi lên AWS bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch. Tìm hiểu thêm.

Vui lòng tham khảo giá sử dụng Amazon S3bản kết xuất nhanh Amazon EBS để biết thêm thông tin về lưu trữ tệp trên S3 và EBS.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá truyền dữ liệu

Giá này dựa trên dữ liệu do cổng của bạn truyền "đến" và "đi khỏi" Dịch vụ AWS Storage Gateway, do đó, giá sẽ khác nhau tùy theo khu vực và máy chủ cổng. Để lưu trữ tệp, trong đó, dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên bộ chứa Amazon S3, vui lòng tham khảo Giá truyền dữ liệu Amazon S3. Đối với truyền dữ liệu qua AWS Direct Connect, xem Hướng dẫn dành cho người dùng về truyền dữ liệuGiá. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá tùy chỉnh trong các trường hợp ngoại lệ.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Bộ tính toán giá

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Storage Gateway

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Storage Gateway
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi