Với Amazon Sumerian, không cần trả phí đăng ký để thiết kế và chỉnh sửa các ứng dụng thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Thay vào đó, bạn sẽ trả phí theo dung lượng lưu trữ cho các tài sản 3D trong Sumerian và lưu lượng truy cập được tạo bằng cảnh của bạn trong quá trình chỉnh sửa và khi xem cảnh được xuất bản của bạn. Bạn cũng phải trả chi phí cho các dịch vụ AWS khác, như Amazon Lex và Amazon Polly, mà Máy chủ Sumerian hoặc ứng dụng của bạn sử dụng. Không áp dụng phí trả trước hay phí tối thiểu. Sumerian hỗ trợ bậc miễn phí 12 tháng để giúp bạn bắt đầu.

Bậc miễn phí
Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Sumerian. Sau khi đăng ký, các khách hàng mới có thể tạo ra một cảnh được xuất bản tối đa 50MB nhận được tương đương 100 lượt xem (5GB) mỗi tháng, trong 12 tháng đầu tiên.

Chi tiết về giá cả

Dung lượng lưu trữ cảnh
Lưu lượng truy cập cảnh
Máy chủ Amazon Sumerian (tùy chọn)
Ví dụ về giá cả (khi nằm ngoài bậc miễn phí)
Ví dụ 1

Bạn đang xây dựng một cảnh VR cho phép người dùng tham quan một căn hộ ảo. Bạn đã tải 1GB đối tượng 3D lên Sumerian để dùng trong dự án của mình. Khi được xuất bản, ứng dụng có tổng dung lượng dự án 25MB (0,025GB). Cảnh của bạn không có một Máy chủ Sumerian. Trong tháng đầu tiên, ứng dụng đã xuất bản của bạn nhận được 100 lượt xem.

Dung lượng lưu trữ đối tượng 3D hàng tháng

Chi phí lưu trữ hàng tháng = số GB được lưu * chi phí

Chi phí lưu trữ hàng tháng = 1 * 0,06 USD = 0,06 USD

Lưu lượng truy cập cảnh hàng tháng

Tổng lưu lượng cảnh = Dung lượng dự án * tổng lượt xem

Chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng = Tổng lưu lượng cảnh * chi phí

Tổng lưu lượng cảnh = 0,025GB * 100 = 2,5GB

Chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng = 2,5GB * 0,38 USD = 0,95 USD

Tổng giá dự án được xuất bản

Tổng giá = chi phí lưu trữ hàng tháng + chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng + chi phí Amazon Polly hàng tháng

Tổng giá = 0,06 USD + 0,95 USD + 0 USD = 1,01 USD


Ví dụ 2

Bạn đang xây dựng một ứng dụng đào tạo VR cho nhóm bán hàng của bạn và có một Máy chủ Sumerian sử dụng Amazon Polly để thuật lại và chỉ dẫn nhóm về các sản phẩm của bạn. Bạn đã tải 2GB đối tượng 3D lên Sumerian để dùng trong dự án của mình. Khi được xuất bản, ứng dụng có tổng dung lượng dự án 50MB (0,05GB). Mã cho Máy chủ Sumerian dài 1.000 ký tự. Trong tháng đầu tiên, ứng dụng đã xuất bản của bạn nhận được 1.000 lượt xem.

Dung lượng lưu trữ đối tượng 3D hàng tháng

Chi phí lưu trữ hàng tháng = số GB được lưu * chi phí

Chi phí lưu trữ hàng tháng = 2 * 0,06 USD = 0,12 USD

Lưu lượng truy cập cảnh hàng tháng

Tổng lưu lượng cảnh = Dung lượng dự án * tổng lượt xem

Chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng = Tổng lưu lượng cảnh * chi phí

Tổng lưu lượng cảnh = 0,05GB * 1,000 = 50GB

Chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng = 50GB * 0,38 USD = 19 USD

Chi phí Amazon Polly hàng tháng

Tổng số ký tự = số ký tự mỗi dự án * tổng lượng xem

Tổng số ký tự = 1.000 * 1.000 = 1.000.000

Chi phí Amazon Polly hàng tháng = Tổng số ký tự * 4 USD mỗi 1M yêu cầu

4 USD/1M= 4 USD

Tổng giá dự án được xuất bản

Tổng giá = chi phí lưu trữ hàng tháng + chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng + chi phí Amazon Polly hàng tháng

Tổng giá = 0,12 USD + 19 USD + 4 USD = 23,12 USD


Ví dụ 3

Bạn đang xây dựng một cảnh VR cho phép người dùng tham quan một căn hộ ảo đang đăng bán. Bạn đã tải 1GB đối tượng 3D lên Sumerian để dùng trong dự án của mình. Khi được xuất bản, ứng dụng có tổng dung lượng dự án 25MB (0,025GB). Cảnh của bạn có một Máy chủ Sumerian thuật lại cảnh và dẫn tham quan căn hộ. Mã cho Máy chủ Sumerian dài 500 ký tự. Trong tháng đầu tiên, ứng dụng đã xuất bản của bạn nhận được 100 lượt xem.

Dung lượng lưu trữ đối tượng 3D hàng tháng

Chi phí lưu trữ hàng tháng = số GB được lưu * chi phí

Chi phí lưu trữ hàng tháng = 1 * 0,06 USD = 0,06 USD

Lưu lượng truy cập cảnh hàng tháng

Tổng lưu lượng cảnh = Dung lượng dự án * tổng lượt xem

Chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng = Tổng lưu lượng cảnh * chi phí

Tổng lưu lượng cảnh = 0,025GB * 100 = 2,5GB

Chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng = 2,5GB * 0,38 USD = 0,95 USD

Chi phí Amazon Polly hàng tháng

Tổng số ký tự = số ký tự mỗi dự án * tổng lượng xem

Tổng số ký tự = 500 * 100 = 50.000

Chi phí Amazon Polly hàng tháng = Tổng số ký tự * 4 USD mỗi 1M yêu cầu

50.000 * 4 USD/1M = 0,20 USD

Tổng giá dự án được xuất bản

Tổng giá = chi phí lưu trữ hàng tháng + chi phí lưu lượng cảnh hàng tháng + chi phí Amazon Polly hàng tháng

Tổng giá = 0,06 USD + 0,95 USD + 0,20 USD = 1,21 USD

Các tài nguyên về tính phí khác

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên Sumerian khác

Đọc Các câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Đăng ký Amazon Sumerian
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi