Developing on AWS

Tìm hiểu cách sử dụng AWS SDK để phát triển các ứng dụng đám mây an toàn với quy mô linh hoạt.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS SDK để phát triển các ứng dụng đám mây an toàn với quy mô linh hoạt. Chúng ta sẽ khám phá cách tương tác với AWS bằng mã và thảo luận về các khái niệm quan trọng, các biện pháp thực hành tốt nhất và gợi ý khắc phục sự cố.

Mục tiêu của khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ được học:

  • Thiết lập AWS SDK và thông tin đăng nhập của nhà phát triển trên Java, C#/.NET, Python và JavaScript
  • Tương tác với các dịch vụ AWS và phát triển các giải pháp bằng cách sử dụng AWS SDK
  • Sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực dịch vụ
  • Sử dụng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu
  • Tích hợp ứng dụng và dữ liệu bằng cách sử dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) và AWS Step Functions
  • Sử dụng Framework định danh web và Amazon Cognito để xác thực người dùng
  • Sử dụng Amazon ElastiCache để cải thiện khả năng thay đổi quy mô ứng dụng
  • Sử dụng bộ chứa trong quy trình phát triển
  • Khai thác quy trình CI/CD để triển khai các ứng dụng trên AWS

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

  • Nhà phát triển phần mềm ở trình độ trung cấp
icon_developer

Tổng quan về khóa học

mini-icon_training
mini-icon_level
mini-icon_time
mini-icon_language

Phương thức giảng dạy
Lớp học | Phòng thực hành thực tế

Trình độ khóa học
Trung cấp

Thời gian học
3 ngày

Ngôn ngữ giảng dạy
Nhiều ngôn ngữ

icon_developer

Nhà phát triển được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Lớp học | Chưa xác định

Kỳ thi Nhà phát triển được chứng nhận AWS dành cho các cá nhân thực hiện vai trò phát triển và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế về phát triển và duy trì ứng dụng dựa trên AWS.

icon_cloud-practitioner

Người thao tác với đám mây AWS

Lớp học hoặc Kỹ thuật số | 90 phút

Khi có trong tay Chứng nhận AWS, cá nhân sẽ được mọi người tin cậy hơn trong lĩnh vực chuyên môn AWS, đồng thời, các tổ chức có thể nhận diện những chuyên gia đủ trình độ để chủ trì các sáng kiến CNTT. Khám phá các chứng nhận của chúng tôi và bắt đầu với việc xác thực chuyên môn về Đám mây AWS của bạn.