Nhà phát triển được chứng nhận AWS - Cấp độ Hội viên

Chứng thực kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật bằng chứng chỉ được công nhận trong ngành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Kỳ thi Nhà phát triển được chứng nhận AWS - Cấp độ Hội viên dành cho các cá nhân thực hiện vai trò phát triển và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế về phát triển và duy trì ứng dụng dựa trên AWS.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

 • Chứng minh hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và biện pháp thực hành tốt nhất với kiến trúc AWS cơ bản
 • Chứng minh mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS
 • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và thực tiễn tốt nhất với kiến trúc cơ bản AWS
 • Mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS
 • Khả năng sử dụng các API dịch vụ AWS, AWS CLI và SDK để viết ứng dụng
 • Khả năng xác định các tính năng chính của dịch vụ AWS
 • Hiểu biết về mô hình trách nhiệm chung của AWS
 • Hiểu biết về quản lý vòng đời ứng dụng
 • Khả năng sử dụng quy trình CI/CD để triển khai các ứng dụng trên AWS
 • Khả năng sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ AWS
 • Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về các ứng dụng thuần đám mây để viết mã
 • Khả năng viết mã bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về bảo mật AWS (ví dụ: không sử dụng khóa bí mật và khóa truy cập trong mã, thay vào đó sử dụng các vai trò IAM)
 • Khả năng tạo, duy trì và gỡ lỗi cho các mô đun mã trên AWS
 • Mức độ hiệu quả trong việc viết mã cho các ứng dụng serverless
 • Hiểu được cách sử dụng các container trong quy trình phát triển

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Có rất nhiều khóa Đào tạo AWS và các tài nguyên khác có liên quan để hỗ trợ bạn thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ sung nhằm chuẩn bị cho chứng chỉ. Vui lòng xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ.

Nhà phát triển được chứng nhận AWS - Cấp độ Hội viên

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
65 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Hội viên

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 130 phút

mini-icon_price

Lệ phí
150 USD (Bài thi thử: 20 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể