Lưu trữ web tĩnh - Bậc miễn phí

Dựng và triển khai

1000 phút dựng mỗi tháng

Lưu trữ
5 GB được lưu trữ mỗi tháng

15 GB được phân phối mỗi tháng  

Bậc miễn phí hết hạn khi hết 12 tháng sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Lưu trữ web tĩnh - Thanh toán theo mức sử dụng

Dựng và triển khai
Lưu trữ

Nhiều trang web cho mỗi dự án, bao gồm chứng nhận SSL công khai miễn phí

Ví dụ về giá (ngoài bậc miễn phí)

 • Ví dụ 1

  Một nhóm khởi nghiệp gồm 5 nhà phát triển có một ứng dụng với 300 người dùng hoạt động hàng ngày. Mỗi nhà phát triển cam kết lưu mã 2 lần mỗi ngày.
  Một nhóm khởi nghiệp gồm 5 nhà phát triển có một ứng dụng với 300 người dùng hoạt động hàng ngày. Nhóm cam kết lưu mã 2 lần mỗi ngày.

  Phí dựng và triển khai hàng tháng

  • Giả định: Thời gian dựng trung bình = 3 phút; Số ngày làm việc/tháng = 20
  • Tổng thời gian dựng mỗi tháng = số nhà phát triển * số lần lưu/ngày * số ngày * thời gian dựng trung bình = 5*2*20*3 = 600 phút dựng mỗi tháng
  • Phí dựng và triển khai hàng tháng = 600*0.01 = 6 USD

  Phí lưu trữ hàng tháng

  • Giả định: Kích thước ứng dụng web = 25 MB, kích thước trung bình của trang được yêu cầu = 1,5 MB
  • Số GB được phân phối hàng tháng = Người dùng hoạt động hàng ngày * kích thước trang trung bình * ngày = 300 * (1,5/1024) * 30 = 13,18 GB
  • Số GB được lưu trữ hàng tháng = kích thước ứng dụng web * số lượng bản dựng hàng tháng = (25/1024) * (5*2*20) = 4,88 GB
  • Phí lưu trữ hàng tháng = 13,18*0.15 USD + 4,88*0.023 USD = 1.97 USD + 0.11 USD = 2.08 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí dựng và triển khai + Phí lưu trữ = 6 USD + 2.08 USD = 8.08 USD mỗi tháng

 • Ví dụ 2

  Một ứng dụng web có 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày và được cập nhật 2 lần mỗi tháng
  Một ứng dụng web có 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày và được cập nhật 2 lần mỗi tháng

  Phí dựng và triển khai hàng tháng

  • Giả định: Thời gian dựng trung bình = 3 phút
  • Tổng thời gian dựng mỗi tháng = số bản cập nhật/tháng * thời gian dựng trung bình = 2*3 = 6 phút dựng mỗi tháng
  • Phí dựng và triển khai hàng tháng = 6*0.01 = 0.06 USD

  Phí lưu trữ hàng tháng

  • Giả định: Kích thước ứng dụng web = 100 MB, kích thước trung bình của trang được yêu cầu = 1,5 MB
  • GB được phân phối hàng tháng = Người dùng hoạt động hàng ngày * kích thước trang trung bình * số ngày = 10.000 * (1,5/1024) * 30 = 439,45 GB
  • Số GB được lưu trữ hàng tháng = kích thước ứng dụng web * số lượng bản dựng hàng tháng = (100/1024)*2 = 0,19 GB
  • Phí lưu trữ hàng tháng = 439,45*0.15 USD + 0,19*0.023 USD = 65.92 USD

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí dựng và triển khai + Phí lưu trữ = 0.06 USD + 65.92 USD = 65.98 USD mỗi tháng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bạn có thêm câu hỏi?

Liên hệ trực tiếp với nhóm của chúng tôi theo địa chỉ aws-amplify-customer@amazon.com