Hiện đại hóa khối lượng công việc .NET trên AWS

Tận hưởng các lợi ích của bộ chứa, Linux, phi máy chủ và vi dịch vụ

750 giờ mỗi tháng

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS 

AWS đã hỗ trợ khối lượng công việc .NET kể từ năm 2008. Hiện nay, cả ứng dụng Khung .NET cũ trên Windows và các ứng dụng .NET hiện đại trên Linux đều chạy trên AWS. Thông qua hiện đại hóa khối lượng công việc .NET trên AWS, bạn có thể giảm chi phí, tận dụng lợi thế của bộ chứa và phi máy chủ, đồng thời chuyển sang vi dịch vụ và kiến trúc hoạt động trên đám mây. Các công cụ hiện đại hóa có tính hỗ trợ của chúng tôi thực hiện phần việc nặng nhọc và giảm nhẹ công sức thủ công.

Trường hợp sử dụng

Khung .NET trên các bộ chứa của Windows

Dễ dàng di chuyển các ứng dụng Khung .NET của bạn sang bộ chứa của Windows và lưu trữ các ứng dụng này trên các dịch vụ bộ chứa của AWS. Công cụ App2Container chứa ứng dụng của bạn và triển khai lên Amazon ECS hoặc Amazon EKS.

Bắt đầu »

Chuyển Khung .NET sang .NET 6 trở lên trên Linux

Chuyển các ứng dụng Khung .NET sang .NET hiện đại và tiết kiệm chi phí cấp phép bằng cách chạy trên Linux. Sử dụng Bộ công cụ AWS dành cho Tái cấu trúc .NET hoặc công cụ Trợ lý chuyển dành cho .NET để bắt đầu chuyển.

Bắt đầu »

Phân tách dịch vụ đơn khối thành các vi dịch vụ

Tái cấu trúc dựa trên các vi dịch vụ gồm các dịch vụ độc lập nhỏ. Trích xuất dần các vi dịch vụ từ dịch vụ đơn khối thông qua Trình trích xuất vi dịch vụ AWS dành cho .NET, với các đề xuất được AI hỗ trợ.

Bắt đầu »

Hành trình chuyển từ đơn khối sang vi dịch vụ cho các ứng dụng .NET

Hiện đại hóa SQL Server sang Amazon Aurora

Chuyển từ SQL Server sang Amazon Aurora nguồn mở và tiết kiệm chi phí cấp phép. Sử dụng công cụ Babelfish dành cho Aurora PostgreSQL để di chuyển sang Aurora mà không cần thay đổi hoặc chỉ cần thay đổi ít mã đối với ứng dụng SQL Server của bạn.

Bắt đầu »

Công cụ hiện đại hóa .NET

AWS App2Container

AWS App2Container là một công cụ dòng lệnh chứa các ứng dụng của bạn. Công cụ này tự động tạo một hình ảnh bộ chứa được cấu hình với các phần phụ thuộc chính xác, cấu hình mạng và hướng dẫn triển khai cho Amazon ECS hoặc Amazon EKS.

Bộ công cụ AWS dành cho tái cấu trúc .NET

Bộ công cụ AWS dành cho tái cấu trúc .NET là tiện ích mở rộng của Visual Studio, giúp bạn tái cấu trúc các ứng dụng .NET cũ thành các giải pháp thay thế dựa trên đám mây trên AWS. Bộ công cụ này cung cấp một báo cáo đánh giá khả năng tương thích và giúp chuyển mã của bạn.

Trợ lý chuyển dành cho .NET

Trợ lý chuyển dành cho .NET là một công cụ nguồn mở nhanh chóng quét các ứng dụng Khung .NET để xác định tình trạng không tương thích với .NET Core, tìm các thay thế đã xác định và tạo ra đánh giá tương thích chi tiết để bắt đầu chuyển.

Trình trích xuất vi dịch vụ AWS dành cho .NET

Một công cụ hỗ trợ đóng vai trò là cố vấn để đánh giá và hình dung mã đơn khối và đề xuất các vi dịch vụ ứng viên, sử dụng AI và quá trình khám phá. Trình trích xuất vi dịch vụ cũng đóng vai trò như một trình tạo robot để đơn giản hóa việc trích xuất vi dịch vụ.

Công cụ hiện đại hóa khối lượng công việc của Microsoft

Công cụ tính hiện đại hóa AWS cho khối lượng công việc của Microsoft

Công cụ tính này giúp bạn ước tính chi phí hiện đại hóa khối lượng công việc của Microsoft sang kiến trúc mới thông qua phần mềm nguồn mở và dịch vụ hoạt động trên đám mây trên AWS.

Babelfish dành cho Aurora PostgreSQL

Babelfish dành cho Aurora PostgreSQL cho phép phiên bản Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL hiểu được lệnh từ các ứng dụng được phát triển cho Microsoft SQL Server. Bạn có thể di chuyển nhanh chóng và hiệu quả về chi phí.

Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS

Công cụ chuyển đổi lược đồ (SCT) AWS đơn giản hóa việc di chuyển cơ sở dữ liệu bằng cách tự động hóa phân tích lược đồ, đề xuất và chuyển đổi trên quy mô lớn. Công cụ này chuyển đổi các chế độ xem, SP và hàm, đồng thời chuyển đổi SQL được nhúng trong mã.

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS là một dịch vụ di chuyển và sao chép được quản lý, giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc phân tích của mình sang AWS một cách nhanh chóng, bảo mật và với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và không tổn thất dữ liệu.

Đề xuất chiến lược của Trung tâm di chuyển AWS

MHSR giúp bạn lập kế hoạch cho các sáng kiến di chuyển và hiện đại hóa bằng cách đưa ra các đề xuất chiến lược cho các lộ trình chuyển đổi khả thi cho ứng dụng của bạn.

Trang này có hữu ích không?