Với AWS IQ, bạn sẽ được thanh toán khi hoàn thành các mốc dự án. Bạn gửi một đề xuất giá thầu cố định để phản hồi yêu cầu từ khách hàng AWS. Khi bạn hoàn thành các mốc định sẵn hoặc khi toàn bộ dự án hoàn thành, bạn sẽ gửi các yêu cầu thanh toán. Sau khi khách hàng chấp thuận yêu cầu thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được số tiền đã yêu cầu, trừ đi 15% phí AWS IQ.

Kết nối với Khách hàng AWS trên AWS IQ

Kết nối với khách hàng AWS, chứng tỏ chuyên môn của bạn và nhận thanh toán

Ví dụ về giá

Đối với một dự án mà bạn đề xuất khoản phí thầu cố định là 1,000 USD, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán như sau:

Yêu cầu thanh toán: 1,000 USD

Phí AWS IQ (15%): 150 USD

Tổng số tiền thanh toán: 850 USD

Bắt đầu ngay

Thiết lập hồ sợ chuyên gia

 • Các chuyên gia phải ở Hoa Kỳ và có AWS Certification hợp lệ (Hội viên, Chuyên nghiệp, Chuyên môn)
 • Chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và liên kết đến nghiên các nghiên cứu điển hình hoặc công việc đã hoàn thành 

Phản hồi yêu cầu của khách hàng

 • Duyệt xem yêu cầu của khách hàng và phản hồi trực tiếp
 • Trò chuyện hoặc hội nghị qua video trong AWS IQ
 • Tìm dự án thích hợp với chuyên môn và kinh nghiệm của bạn

Hoàn thành công việc

 • Gửi đề xuất cho khách hàng để thắng dự án 
 • Yêu cầu quyền truy cập tạm thời vào tài khoản của khách hàng 
 • Giao tiếp với khách hàng bất kỳ lúc nào thông qua tính năng trò chuyện hoặc video

Nhận thanh toán

 • Yêu cầu thanh toán vào các mốc đã định hoặc sau khi dự án hoàn thành
 • Khách hàng thanh toán trực tiếp qua tài khoản AWS của họ
 • Nhận các khoản thanh toán cho dự án bạn thực hiện