Tính năng dành cho khách hàng AWS IQ

Tiếp cận chuyên gia tin cậy theo nhu cầu

Nhanh chóng tìm thấy chuyên gia được chứng nhận AWS có thể giúp bạn hoàn thành dự án nhanh hơn và khai thác những lợi ích của điện toán đám mây. Bạn có thể xem xét AWS Certification, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như các phần đánh giá và xếp hạng của mỗi chuyên gia.

Cộng tác trong vùng làm việc bảo mật

Bạn có thể cộng tác với chuyên gia thông qua tính năng trò chuyện và hội nghị qua video trong AWS IQ. Mọi thông tin liên lạc đều được mã hóa để bảo vệ dữ liệu và tính bảo mật của bạn.

Truy cập an toàn vào tài khoản của bạn

Bạn có thể cấp cho chuyên gia quyền truy cập tạm thời vào tài khoản AWS của bạn để trợ giúp thực tế trong các dự án. Chuyên gia bạn cộng tác có thể yêu cầu quyền truy cập (có giới hạn thời gian) vào tài khoản của bạn đối với một trong chín Chính sách được quản lý của AWS dành cho chức năng công việc (ví dụ: Quản trị viên, Nhà khoa học dữ liệu và Kiểm tra viên bảo mật). Các chính sách này có mô tả rõ ràng và tuân thủ các biện pháp bảo mật tốt nhất. Mọi hoạt động của chuyên gia sẽ được ghi nhật ký trong tài khoản AWS của bạn. Khi một dự án hoàn thành, AWS IQ sẽ tự động thu hồi quyền truy cập của chuyên gia đối với tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể thu hồi quyền truy cập của chuyên gia bất cứ lúc nào.

Tích hợp tính năng quản lý dự án và thanh toán

Sau khi chuyên gia đánh dấu cột mốc hoặc dự án là hoàn thành, bạn có thể phê duyệt yêu cầu thanh toán và trả trực tiếp qua tài khoản AWS, chứ không cần phải quản lý riêng từng công việc này.

Kết nối với chuyên gia AWS trên AWS IQ

Kết nối với chuyên gia bên thứ ba được chứng nhận AWS, hoàn thành công việc và chi trả qua tính năng thanh toán của AWS