Giá dành cho khách hàng AWS IQ

Với AWS IQ, bạn có thể gửi yêu cầu mà không cần cam kết trả trước và sẽ thanh toán cho các mốc hoàn thành của dự án thông qua tài khoản AWS. Phí chuyên gia sẽ không vượt quá mức giá đã thỏa thuận trong đề xuất cộng với 3% phí AWS IQ (và các thuế hiện hành). Chuyên gia sẽ yêu cầu thanh toán sau khi đạt đến các mốc định sẵn hoặc hoàn thành dự án.

Kết nối với chuyên gia trên AWS IQ

Kết nối với chuyên gia bên thứ ba được chứng nhận AWS, hoàn thành công việc và chi trả qua tính năng thanh toán của AWS

Ví dụ về định giá

Sau khi bạn gửi yêu cầu, chuyên gia sẽ gửi đề xuất cho dự án. Bạn sẽ chấp thuận đề xuất trước khi chuyên gia bắt đầu bất cứ công việc nào. Chuyên gia có thể yêu cầu thanh toán khi đạt đến các mốc dự án hoặc hoàn thành dự án. Tổng mức giá của bạn sẽ không vượt quá số tiền đề xuất cộng với 3% phí AWS IQ và thuế hiện hành. Ví dụ: một dự án có giá thầu cố định là 1.000 USD sẽ như sau:

Yêu cầu thanh toán: 1.000 USD

Phí AWS IQ (3%): 30 USD

Tổng phí: 1.030 USD

Bắt đầu ngay

Gửi yêu cầu

  • Cho chuyên gia AWS IQ biết điều bạn cần 
  • Trò chuyện hoặc hội nghị qua video với các chuyên gia được chứng nhận AWS để tìm chuyên gia phù hợp nhất cho dự án của bạn  
  • Nhận đề xuất của chuyên gia về công việc có giá thầu cố định

Hoàn thành công việc

  • Cấp cho chuyên gia quyền truy cập tạm thời vào một số khu vực cụ thể trong tài khoản của bạn. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào và quyền truy cập sẽ hết hạn khi hoàn thành dự án 
  • Giao tiếp với chuyên gia bất kỳ lúc nào thông qua tính năng trò chuyện hoặc video  
  • Xem nhật ký theo thời gian thực về tất cả những hoạt động đã hoàn thành trong tài khoản của bạn

Dễ dàng thanh toán cho công việc đã hoàn thành

  • Chấp thuận thanh toán vào các mốc đã định hoặc sau khi dự án hoàn thành 
  • Các khoản thanh toán sẽ được tính trực tiếp vào hóa đơn AWS của bạn 
  • Trả mức giá của chuyên gia cộng với 3% phí dịch vụ