Đọc và ghi thông lượng

Amazon Keyspaces cung cấp hai chế độ thông lượng để đọc và ghi: theo nhu cầu và được cung cấp. Bạn có thể chọn chế độ thông lượng của bảng để tối ưu hóa giá đọc và ghi dựa trên khả năng dự đoán và sự biến động khối lượng công việc của mình. Bạn cũng có thể thay đổi chế độ dung lượng của bảng một lần mỗi ngày khi bạn tìm hiểu thêm về khối lượng công việc của mình hoặc nếu bạn dự đoán sẽ có lưu lượng truy cập lớn, chẳng hạn như từ một sự kiện một lần hoặc theo mùa.

Chế độ dung lượng theo nhu cầu

Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, bạn chỉ trả tiền cho việc đọc và ghi mà ứng dụng của bạn thực sự thực hiện. Bạn không cần chỉ định trước số lần đọc và ghi mà bạn mong muốn ứng dụng của mình thực hiện. Amazon Keyspaces đáp ứng tức thì khối lượng công việc khi tăng hoặc giảm, nhờ đó nó trở thành lựa chọn tốt cho các ứng dụng có lưu lượng không thể dự đoán.

Chế độ dung lượng được cấp

Chế độ dung lượng được cung cấp giúp bạn tối ưu hóa giá thông lượng nếu bạn có lưu lượng ứng dụng dự đoán và có thể dự báo trước các yêu cầu về dung lượng. Ở chế độ dung lượng được cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi trên mỗi giây mà bạn mong muốn ứng dụng thực hiện. Bạn có thể tự động tăng và giảm dung lượng được cung cấp cho bảng của mình để đáp ứng lưu lượng truy cập ứng dụng thực tế bằng cách cho phép tự động thay đổi quy mô.

Đọc và ghi nhất quán

Amazon Keyspaces lưu trữ dữ liệu lâu dài trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS bằng cách sử dụng hệ số sao chép là ba để có tính sẵn sàng cao.  

Bạn có thể thực hiện việc đọc bằng cách sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE hoặc LOCAL_QUORUM. Tính nhất quán LOCAL_ONE tối ưu hóa hiệu suất và tính khả dụng bằng cách trả về giá trị được trả về đầu tiên từ bất kỳ bản sao lưu trữ nào. Tính nhất quán LOCAL_QUORUM tối ưu hóa tính chính xác của dữ liệu bằng cách yêu cầu ít nhất hai bản sao lưu trữ để trả về một giá trị trước khi giá trị đó được trả về ứng dụng của bạn.  

Tất cả việc ghi trong Amazon Keyspaces được thực hiện với tính nhất quán LOCAL_QUORUM để đảm bảo độ bền.  

Đo lường và định giá theo khu vực

Đo lường các lệnh gọi API để đọc và ghi dữ liệu trong Amazon Keyspaces dựa trên chế độ dung lượng của bảng, mức độ nhất quán của hoạt động và kích thước của dữ liệu.

 • Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, các lần đọc được đo bằng đơn vị yêu cầu đọc (RRU) và các lần ghi được đo bằng đơn vị yêu cầu ghi (WRU).

  Mỗi RRU cung cấp đủ dung lượng để đọc tối đa 4 KB dữ liệu với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Nếu bạn sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE, bạn chỉ được tính phí một nửa RRU cho việc đọc. Ví dụ: để đọc một hàng có 10 KB dữ liệu, cần có 3 RRU sử dụng tính nhất quán LOCAL_QUORUM hoặc 1,5 RRU sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE. Nếu một truy vấn trả về nhiều hàng, bạn sẽ được lập hóa đơn dựa trên tổng kích thước của dữ liệu được trả về. Ví dụ: nếu truy vấn của bạn trả về bốn hàng và mỗi hàng có 2 KB dữ liệu (tổng cộng 8 KB dữ liệu), bạn sẽ được lập hóa đơn 2 RRU bằng cách sử dụng tính nhất quán LOCAL_QUORUM và 1 RRU bằng cách sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE.

  Đối với keyspace một Khu vực, mỗi WRU cung cấp đủ công suất để ghi tối đa 1 KB dữ liệu mỗi hàng với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Ví dụ: cần có 3 WRU để ghi một hàng có 3 KB dữ liệu. Ngoài ra, các thao tác ghi bao gồm cả dữ liệu tĩnh và không tĩnh cần thêm thao tác ghi. Tìm hiểu thêm

  Sao chép trên nhiều Khu vực

  Với Sao chép trên nhiều Khu vực của Amazon Keyspaces, bạn có thể sao chép dữ liệu bằng cách sao chép tự động, được quản lý toàn phần và ở chế độ chủ động-chủ động trên các Khu vực AWS mà bạn chọn. Bạn có thể cải thiện cả tính sẵn sàng và khả năng phục hồi từ tình trạng suy giảm cấp khu vực mà vẫn hưởng lợi từ hoạt động đọc và ghi cục bộ có độ trễ thấp cho các ứng dụng toàn cầu.

  Đối với keyspace nhiều Khu vực, bạn được tính phí 1,25 WRU để ghi tối đa 1 KB dữ liệu mỗi hàng. Bạn được tính phí để ghi trong mỗi Khu vực trong keyspace nhiều Khu vực của mình. Ví dụ: để ghi một hàng 3 KB dữ liệu trong một keyspace nhiều Khu vực có hai khu vực thì sẽ cần đến 3 * 1,25 * 2 = 7,5 WRU. Ngoài ra, các thao tác ghi bao gồm cả dữ liệu tĩnh và không tĩnh cần thêm thao tác ghi. Tìm hiểu thêm.

 • Với chế độ dung lượng được cung cấp, các lần đọc được đo bằng đơn vị dung lượng đọc (RCU) và các lần ghi được đo bằng đơn vị dung lượng ghi (WCU).

  Mỗi RCU cung cấp đủ dung lượng để đọc tối đa 4 KB dữ liệu mỗi giây với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Nếu bạn sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE, bạn chỉ được tính phí một nửa RCU cho việc đọc. Để đọc một hàng có 10 KB dữ liệu mỗi giây, cần có 3 RCU sử dụng tính nhất quán LOCAL_QUORUM hoặc 1,5 RCU sử dụng tính nhất quán LOCAL_ONE. Nếu một truy vấn trả về nhiều hàng, bạn sẽ được lập hóa đơn dựa trên tổng kích thước của dữ liệu được trả về. Ví dụ: nếu truy vấn của bạn trả về bốn hàng và mỗi hàng có 2 KB dữ liệu (tổng cộng 8 KB dữ liệu), bạn sẽ được lập hóa đơn 2 RCU bằng cách sử dụng tính nhất quán LOCAL_QUORUM và 1 RCU bằng tính nhất quán LOCAL_ONE.

  Đối với keyspace một Khu vực, mỗi WCU cung cấp đủ công suất để ghi tối đa 1 KB dữ liệu mỗi hàng một giây với tính nhất quán LOCAL_QUORUM. Ví dụ: cần có 3 WCU để ghi một hàng với 3 KB dữ liệu mỗi giây. Thao tác ghi về cột tĩnh được đo riêng biệt với dữ liệu không tĩnh. Ngoài ra, các thao tác ghi bao gồm cả dữ liệu tĩnh và không tĩnh cần thêm thao tác ghi. Tìm hiểu thêm

  Sao chép trên nhiều Khu vực

  Sao chép trên nhiều Khu vực

  Với Sao chép trên nhiều Khu vực của Amazon Keyspaces, bạn có thể sao chép dữ liệu bằng cách sao chép tự động, được quản lý toàn phần và ở chế độ chủ động-chủ động trên các Khu vực AWS mà bạn chọn. Bạn có thể cải thiện cả tính sẵn sàng và khả năng phục hồi từ tình trạng suy giảm cấp khu vực mà vẫn hưởng lợi từ hoạt động đọc và ghi cục bộ có độ trễ thấp cho các ứng dụng toàn cầu.

  Đối với keyspace nhiều Khu vực, bạn được tính phí 1,25 WCU để ghi tối đa 1 KB dữ liệu mỗi hàng mỗi giây. Bạn được tính phí để ghi trong mỗi Khu vực trong keyspace nhiều Khu vực của mình. Ví dụ: để ghi một hàng 3 KB dữ liệu mỗi giây trong một keyspace nhiều Khu vực có hai khu vực thì sẽ cần đến 3 * 1,25 * 2 = 7,5 WCU. Ngoài ra, các thao tác ghi bao gồm cả dữ liệu tĩnh và không tĩnh cần thêm thao tác ghi. Tìm hiểu thêm

Dung lượng lưu trữ

Với Amazon Keyspaces, bạn không cần phải cung cấp trước dung lượng. Amazon Keyspaces giám sát liên tục kích thước có thể tính phí của các bảng để xác định mức phí lưu trữ.

Sao lưu và khôi phục

Amazon Keyspaces cung cấp các bản sao lưu liên tục với tính năng khôi phục về một thời điểm (PITR) để bảo vệ bảng của bạn khỏi hoạt động ghi hoặc xóa do vô tình. Khi bạn bật PITR, Amazon Keyspaces tự động sao lưu dữ liệu của bạn với mức độ chi tiết đến từng giây, đồng thời bạn có thể khôi phục dữ liệu bảng về bất kỳ thời điểm nào trong vòng 35 ngày trước đó. 

Khôi phục về một thời điểm (PITR)

Amazon Keyspaces tính phí sử dụng PITR dựa trên kích thước của từng bảng Amazon Keyspaces có bật tính năng này. Amazon Keyspaces liên tục giám sát kích thước của các bảng có bật tính năng PITR trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn, đồng thời tiếp tục tính phí cho bạn đến khi bạn tắt PITR trên mỗi bảng. 

Khôi phục bảng

Việc khôi phục bảng từ những lần sao lưu liên tục được tính phí dựa trên tổng kích thước của dữ liệu được khôi phục cho từng yêu cầu. 

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu vào và ra dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon Keyspaces. Keyspaces không tính phí truyền dữ liệu vào, đồng thời dịch vụ này cũng không tính phí dữ liệu truyền giữa Keyspaces và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (0,00 USD trên mỗi GB). Amazon Keyspaces cũng không tính phí truyền dữ liệu giữa các Khu vực AWS khi sử dụng Sao chép trên nhiều Khu vực. Dữ liệu truyền giữa các Khu vực AWS, chẳng hạn như giữa Keyspaces ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Amazon EC2 ở Khu vực Châu Âu (Ireland),đều sẽ bị tính phí trên cả hai phía truyền. Nằm trong Bậc miễn phí của AWS, bạn nhận được 1 GB truyền dữ liệu ra miễn phí mỗi tháng trên tất cả các dịch vụ AWS ngoại trừ Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ). Để truyền dữ liệu vượt quá 500 TB mỗi tháng, hãy liên hệ với chúng tôi.

Time to Live (TTL)

Mức định giá TTL dựa trên kích thước các hàng bị xóa hoặc cập nhật bằng cách sử dụng TTL. Các hoạt động TTL được đo lường theo đơn vị của lượt xóa TTL. Một lượt xóa TTL được sử dụng cho mỗi KB dữ liệu mỗi hàng bị xóa hoặc cập nhật. Ví dụ: cần có 3 lượt xóa TTL để cập nhật một hàng lưu trữ 2,5 KB dữ liệu và xóa một hoặc nhiều cột trong hàng cùng một lúc. Hoặc, cần có 4 lượt xóa TTL để xóa toàn bộ hàng chứa 3,5 KB dữ liệu.

AWS PrivateLink đơn giản hóa việc bảo mật dữ liệu được chia sẻ với các ứng dụng dựa trên đám mây bằng cách loại bỏ nguy cơ dữ liệu bị lộ trên Internet công cộng. PrivateLink cung cấp khả năng kết nối riêng giữa các VPC, các dịch vụ AWS và ứng dụng tại chỗ một cách bảo mật trên mạng Amazon. PrivateLink giúp dễ dàng kết nối các dịch vụ trên những tài khoản và VPC khác nhau để tinh giản đáng kể kiến trúc mạng. Chi phí của các điểm cuối VPC dùng cho PrivateLink không được tính trong mức giá truyền dữ liệu Amazon Keyspaces.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Định giá AWS PrivateLink.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Keyspaces. Trong ba tháng đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp bậc miễn phí hàng tháng là 30 triệu đơn vị yêu cầu ghi theo nhu cầu, 30 triệu đơn vị yêu cầu đọc theo nhu cầu và 1 GB dung lượng lưu trữ (giới hạn một bậc miễn phí trên mỗi tài khoản người thanh toán). Bậc miễn phí của bạn bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên Amazon Keyspaces đầu tiên. Bắt đầu với Amazon Keyspaces.

Read the documentation
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Keyspaces bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Keyspaces trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập