AWS Lake Formation

Xây dựng, quản lý và bảo mật hồ dữ liệu trong vài ngày

Tạo, quản lý và bảo vệ các hồ dữ liệu bằng các tính năng giống như cơ sở dữ liệu quen thuộc một cách nhanh chóng.

Đơn giản hóa quá trình quản lý và quản trị bảo mật ở quy mô lớn và hỗ trợ các quyền ở mức độ chi tiết trong hồ dữ liệu của bạn.

Chia nhỏ các lô cốt dữ liệu và làm cho tất cả dữ liệu có thể được khám phá bằng danh mục dữ liệu tập trung.

Hỗ trợ khả năng truy cập dữ liệu trong toàn tổ chức ở quy mô lớn nhờ tính năng chia sẻ dữ liệu liên tài khoản.

Cách hoạt động

AWS Lake Formation dễ dàng tạo các hồ dữ liệu an toàn, giúp cung cấp dữ liệu cho các phân tích sâu rộng.

Sơ đồ thể hiện cách Lake Formation xây dựng, bảo mật và quản lý dữ liệu trong hồ dữ liệu.
Giới thiệu về AWS Lake Formation (1:03:41)
Tìm hiểu về AWS Lake Formation
Các tổ chức đang loại bỏ lô cốt dữ liệu và xây dựng những hồ dữ liệu ở cấp độ petabyte trên AWS để chuẩn hóa quyền truy cập với hàng nghìn người dùng cuối. Tìm hiểu về những cải tiến gần đây của Lake Formation giúp bạn xây dựng, bảo mật và quản lý các hồ dữ liệu của mình một cách dễ dàng hơn. Lắng nghe cách khách hàng AWS xây dựng kiến trúc mạng dữ liệu bằng Lake Formation để chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực kinh doanh của họ và hỗ trợ đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu.
Tìm hiểu về AWS Lake Formation
Các tổ chức đang loại bỏ lô cốt dữ liệu và xây dựng những hồ dữ liệu ở cấp độ petabyte trên AWS để chuẩn hóa quyền truy cập với hàng nghìn người dùng cuối. Tìm hiểu về những cải tiến gần đây của Lake Formation giúp bạn xây dựng, bảo mật và quản lý các hồ dữ liệu của mình một cách dễ dàng hơn. Lắng nghe cách khách hàng AWS xây dựng kiến trúc mạng dữ liệu bằng Lake Formation để chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực kinh doanh của họ và hỗ trợ đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu.

Trường hợp sử dụng

Xây dựng hồ dữ liệu của bạn chỉ trong vài ngày

Nhanh chóng nhập dữ liệu từ tất cả các nguồn dữ liệu, sau đó mô tả và quản lý chúng trong danh mục dữ liệu tập trung.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Lake Formation »

Bảo mật và quản lý hồ dữ liệu trên quy mô lớn

Điều chỉnh quy mô của các quyền dễ dàng hơn với khả năng bảo mật ở mức độ chi tiết, bao gồm quyền cấp hàng, quyền cấp ô và quyền kiểm soát truy cập dựa trên thẻ.

Tìm hiểu thêm về quyền kiểm soát truy cập dựa trên thẻ »

Đưa khả năng phân tích tự phục vụ đến với toàn bộ tổ chức của bạn

Quản lý tập trung quyền truy cập vào các tập dữ liệu có sẵn và áp dụng quyền ở mức độ chi tiết đối với tất cả người dùng dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về quá trình xây dựng khả năng phân tích tự phục vụ »

Xây dựng lưới dữ liệu chỉ cần di chuyển dữ liệu tối thiểu

Triển khai lưới dữ liệu hay cấu trúc dữ liệu, hoặc đơn giản hóa quá trình chia sẻ dữ liệu liên tài khoản trong tổ chức.

Tìm hiểu thêm về lưới dữ liệu »

Cách bắt đầu

Tạo tài khoản AWS

Bắt đầu tạo hồ dữ liệu bằng tài khoản miễn phí.

Bắt đầu sử dụng AWS Lake Formation

Bắt đầu xây dựng với Lake Formation trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Tìm hiểu cách xây dựng hồ dữ liệu mạnh hơn theo cách nhanh hơn

Làm theo để thiết lập và bắt đầu sử dụng Lake Formation.


Khám phá thêm về AWS