Amazon Simple Email Service (SES) là dịch vụ thanh toán theo mức sử dụng dựa trên khối lượng email đã gửi và nhận. Không cần đăng ký, thương thảo hợp đồng hay phí tối thiểu.

Bậc sử dụng miễn phí của AWS

Khi gọi Amazon SES từ một ứng dụng có máy chủ lưu trữ trên Amazon EC2 hoặc qua AWS Lambda, bạn có thể gửi miễn phí 62.000 thư mỗi tháng. Lợi ích Bậc sử dụng miễn phí này sẽ không hết hạn.

Lưu ý: Bạn trả phí cho dữ liệu của thư gửi đi, các đoạn dữ liệu trong thư đến và phí truyền dữ liệu EC2 ngay cả khi lượng sử dụng Amazon SES của bạn đủ điều kiện nhận Bậc sử dụng miễn phí của AWS.

Bạn có thể sử dụng Bộ tính toán hàng tháng của Amazon Web Services để ước tính mức phí hàng tháng bạn phải trả cho việc sử dụng Amazon SES.

Dịch vụ bổ sung

Địa chỉ IP chuyên dụng

Sử dụng địa chỉ IP của riêng bạn (Bring Your Own IP Addresses - BYOIP)

Amazon SES bao gồm một tính năng tùy chọn được gọi là Sử dụng IP của riêng bạn (Bring Your Own IP - BYOIP). Tính năng này cho phép bạn sử dụng một loạt địa chỉ IP mà bạn sở hữu để gửi email với Amazon SES. Nếu bạn sử dụng BYOIP, bạn phải trả 24,95 USD tháng cho mỗi địa chỉ IP trong loạt địa chỉ IP. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Bảng thông tin khả năng chuyển phát

Bảng thông tin khả năng chuyển phát (qua SES API V2) có giá cố định 1.250 USD/tháng. Phí này bao gồm hoạt động giám sát uy tín cho tối đa 5 miền và 25 lượt kiểm tra phân bố email dự đoán.

Lưu ý: Nếu bạn hủy đăng ký trước khi kỳ thanh toán kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục tính phí bạn cho những ngày còn lại trong kỳ thanh toán. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tính phí cho kỳ thanh toán tiếp theo.

Bạn có thể giám sát thêm các miền khác ngoài 5 miền đầu tiên với mức phí bổ sung là 25 USD/miền/tháng. Khi giám sát miền trong Bảng thông tin khả năng chuyển phát, bạn biết được tỉ lệ phân bố vào hộp thư đến, là tỉ lệ phần trăm email vào được hộp thư đến của người dùng và tỉ lệ tương tác cho các miền của bạn trên một số nhà cung cấp email lớn. Thông tin này giúp bạn nhanh chóng xác định các sự cố có thể ngăn email của bạn tiếp cận khách hàng.

Phí hằng tháng này cũng bao gồm 25 lượt kiểm tra phân bố email dự đoán. Ngoài 25 lượt kiểm tra được bao gồm này, bạn có thể thực hiện kiểm tra thêm với giá 10 USD/lượt. Kiểm tra phân bố dự đoán cho phép bạn xác định và gửi một thư email tới các hộp thư đến có thật trên hàng chục dịch vụ email lớn. Kiểm tra này cũng cho bạn biết có bao nhiêu thư của bạn vào được hộp thư đến của người nhận, bao nhiêu thư bị đánh dấu là thư rác và bao nhiêu thư không hề được chuyển phát.

Thông tin định giá chi tiết

Email

Phí dữ liệu đi

Đoạn dữ liệu trong thư đến

Phí sử dụng các Dịch vụ AWS khác

Tùy thuộc vào cách bạn thiết lập và sử dụng Amazon SES, bạn có thể phải trả phí hàng tháng cho việc sử dụng các Dịch vụ AWS khác. Ví dụ:

  • Nếu bạn gửi email bằng ứng dụng có máy chủ lưu trữ trên Amazon EC2, bạn sẽ phải trả phí cho mức sử dụng tài nguyên điện toán cũng như phí truyền dữ liệu cho lượng dữ liệu bạn gửi ra ngoài EC2. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon EC2.
  • Nếu bạn chuyển các thư đến sang một bộ chứa Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), bạn sẽ trả phí theo lượng dữ liệu lưu trữ. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon S3.
  • Nếu bạn nhận thông báo qua Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), bạn sẽ trả phí theo số lượng thông báo nhận được. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon SNS.
  • Nếu bạn sử dụng các Bảng thông in hoặc số liệu tùy chỉnh trong Amazon CloudWatch, bạn sẽ trả phụ phí hàng tháng theo lượng số liệu và bảng thông tin mà bạn tạo ra. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon CloudWatch.

Bạn có thể ước tính phí hàng tháng cho tất cả các Dịch vụ AWS bằng cách sử dụng Bảng thông tin thanh toán trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Ví dụ về giá

Công cụ tính giá

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tài nguyên bổ sung

Truy cập trang tài nguyên của Amazon SES.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon SES trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập