Với Amazon Simple Email Service (Amazon SES), bạn chỉ phải chả phí theo mức sử dụng. Không cần đăng ký, thương thảo hợp đồng hay phí tối thiểu.

Bảng sau cung cấp thông tin về các mức phí được áp dụng cho việc gửi và nhận email thông qua dịch vụ Amazon SES.

Nếu bạn... Bạn sẽ trả... Cộng với phụ phí sau...
Gửi email từ ứng dụng có máy chủ lưu trữ trên Amazon EC2
0 USD cho 62.000 email đầu tiên bạn gửi đi mỗi tháng và 0.1 USD cho mỗi 1.000 email bạn gửi đi sau đó. 0.12 USD trên mỗi GB tệp đính kèm bạn gửi đi và mọi khoản phụ phí cho việc sử dụng EC2.
Gửi email từ ứng dụng khách email hoặc gói phần mềm khác 0.1 USD cho mỗi 1.000 email bạn gửi đi. 0.12 USD cho mỗi GB tệp đính kèm mà bạn gửi đi.
Nhận email 0 USD cho 1.000 email đầu tiên bạn nhận được mỗi tháng và 0.1 USD cho mỗi 1.000 email bạn nhận được sau đó.   0.09 USD cho mỗi 1.000 đoạn dữ liệu trong email (tham khảo Chi tiết về giá để biết thêm thông tin).
     

Bạn có thể sử dụng Công cụ tính phí hàng tháng của Amazon Web Services để ước tính mức phí hàng tháng bạn phải trả cho việc sử dụng Amazon SES.

Dịch vụ tùy chọn

Bạn có thể thuê một địa chỉ IP gửi được dành riêng để bạn sử dụng độc quyền. Bạn trả 24.95 USD trên tháng cho mỗi địa chỉ IP chuyên dụng mà bạn thuê.

Nếu bạn thuê một địa chỉ IP chuyên dụng vào giữa tháng, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá cho tháng đầu tiên dựa trên số ngày còn lại trong tháng.

Nếu bạn quyết định không còn muốn thuê một địa chỉ IP chuyển dụng, chúng tôi sẽ điều chỉnh phí bạn sẽ trả vào tháng cuối cùng dựa trên số ngày đã trôi qua trong chu kỳ thanh toán hiện tại.

Chi tiết về giá

Khi gọi Amazon SES từ một ứng dụng có máy chủ lưu trữ trên Amazon EC2, bạn có thể gửi miễn phí 62.000 thư mỗi tháng. Lợi ích này từ Bậc sử dụng miễn phí sẽ không hết hạn.

Lưu ý: Bạn trả phí cho dữ liệu của thư gửi đi, các đoạn dữ liệu trong thư và phí truyền dữ liệu EC2 ngay cả khi lượng sử dụng Amazon SES của bạn đủ điều kiện nhận Bậc sử dụng miễn phí của AWS.

Bạn trả 0.1 USD cho mỗi 1.000 email gửi đi hoặc nhận được.

Khi bạn gửi một thư duy nhất đến nhiều người nhận, bạn trả phí trên mỗi người nhận. Ví dụ: nếu bạn gửi một thư duy nhất đến 10 người nhận ở dòng “Đến:”, bạn trả số tiền tương đương với phí gửi 10 email đến những người nhận riêng lẻ.

Khi thiết lập Amazon SES nhận email, bạn tạo quy tắc nhận. Trong quy tắc nhận, bạn xác định người nhận (hoặc nhóm người nhận) và chỉ định Amazon SES sẽ làm gì khi nhận được email. Khi thư đến được gửi đến ít nhất một địa chỉ email khớp với địa chỉ trong một quy tắc nhận đang hoạt động, bạn sẽ trả phí cho thư đó. Ví dụ: nếu bạn nhận một email được gửi đến 10 địa chỉ trong miền của mình, đồng thời các quy tắc nhận của bạn đúng với cả 10 người nhận, bạn chỉ phải trả phí cho một tin nhắn duy nhất.

Bạn trả phí 0.12 USD trên mỗi gigabyte (GB) dữ liệu trong các thư bạn gửi đi. Dữ liệu này bao gồm tiêu đề, nội dung thư (bao gồm văn bản và hình ảnh) và tệp đính kèm.

Phí dữ liệu đi không được hưởng Bậc sử dụng miễn phí của AWS. Bạn phải trả phí dữ liệu đi bất kể bạn gửi email từ ứng dụng có máy chủ lưu trữ trên EC2 hay từ ứng dụng có máy chủ lưu trữ ở nơi khác.

Đoạn dữ liệu trong thư đến là 256 kilobyte (KB) dữ liệu đến, bao gồm tiêu đề, nội dung thư (văn bản và hình ảnh) và tệp đính kèm. Khi sử dụng Amazon SES để nhận email, bạn trả phí 0,09 USD cho mỗi 1.000 đoạn dữ liệu trong thư đến.

Chúng tôi chỉ tính các đoạn dữ liệu hoàn chỉnh trong thư đến. Ví dụ: nếu bạn nhận email đến với kích thước 768KB, chúng tôi sẽ tính đây là ba đoạn dữ liệu trong thư đến. Nếu bạn nhận email đến với kích thước 255KB, chúng tôi sẽ tính đây là 0 đoạn dữ liệu trong thư đến.

Tùy thuộc vào cách bạn thiết lập và sử dụng Amazon SES, bạn có thể phải trả phí hàng tháng cho việc sử dụng các Dịch vụ AWS khác. Ví dụ:

  • Nếu bạn gửi email bằng ứng dụng có máy chủ lưu trữ trên Amazon EC2, bạn sẽ phải trả phí cho mức sử dụng tài nguyên điện toán cũng như phí truyền dữ liệu cho lượng dữ liệu bạn gửi ra ngoài EC2. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon EC2.
  • Nếu bạn chuyển các thư đến sang một bộ chứa Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), bạn sẽ trả phí theo lượng dữ liệu lưu trữ. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon S3.
  • Nếu bạn nhận thông báo qua Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), bạn sẽ trả phí theo số lượng thông báo nhận được. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon SNS.
  • Nếu bạn sử dụng các Bảng thông in hoặc số liệu tùy chỉnh trong Amazon CloudWatch, bạn sẽ trả phụ phí hàng tháng theo lượng số liệu và bảng thông tin mà bạn tạo ra. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon CloudWatch.

Bạn có thể ước tính phí hàng tháng cho tất cả các Dịch vụ AWS bằng cách sử dụng Bảng thông tin thanh toán trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

 

Ví dụ về giá

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu thêm về Amazon SES

Truy cập trang tính năng
Sẵn sàng để bắt đầu gửi email?
Bắt đầu với Amazon SES
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi