AWS WAF tính phí dựa trên số lượng danh sách kiểm soát truy cập web (web ACL) do bạn tạo ra, số lượng quy tắc do bạn bổ sung trên mỗi web ACL và số lượng yêu cầu web bạn nhận được. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước. Phí AWS WAF không bao gồm trong Giá của Amazon CloudFront, Giá của Cân bằng tải ứng dụng (ALB) hoặc Giá của Amazon API Gateway.

AWS WAF

Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi web ACL mà bạn tạo và mỗi quy tắc mà bạn tạo trên một web ACL. Ngoài ra, bạn sẽ bị tính phí cho số lượng yêu cầu web mà web ACL xử lý

Lưu ý 1: AWS WAF sử dụng Đơn vị dung lượng Web ACL (WCU) để tính toán và kiểm soát các tài nguyên vận hành mà nó sử dụng để xử lý web ACL, nhóm quy tắc và các quy tắc của bạn. WCU cho một quy tắc riêng lẻ thay đổi tùy theo chủng loại và bất kỳ cài đặt cấu hình bổ sung nào của nó. WCU không ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá.
Lưu ý 2: Giá cả trên tất cả các Khu vực AWS đều giống nhau.
Lưu ý 3: Giá của AWS WAF Classic giống như được nêu trong bảng trên đây.

Nhóm quy tắc được quản lý

Bạn không bị tính thêm phí khi sử dụng Quy tắc được quản lý của AWS cho AWS WAF ngoài các phí mô tả ở trên. Khi đăng ký với Nhóm quy tắc được quản lý do người bán AWS Marketplace cung cấp, bạn sẽ bị tính phí bổ sung theo giá của người bán. Các khoản phí này chưa bao gồm trong phí của AWS WAF mô tả ở trên.

Các ví dụ về giá

Giả sử bạn có một ứng dụng web với lưu lượng truy cập là 10 triệu yêu cầu mỗi tháng.

Trường hợp A: Không có nhóm quy tắc được quản lý và 19 quy tắc do bạn viết

Phí web ACL = 5.00 USD * 1 = 5.00 USD
Phí quy tắc = 1.00 USD * 19 = 19.00 USD
Phí yêu cầu = 0.60 USD/triệu * 10 triệu = 6.00 USD
Tổng phí cộng gộp = 30.00 USD/tháng

Trường hợp B: Một nhóm quy tắc được quản lý từ người bán AWS Marketplace và 9 quy tắc do bạn viết

Giả sử người bán quy định giá của Quy tắc được quản lý là 20.00 USD mỗi tháng (tỷ lệ theo giờ) và 1.20 USD trên mỗi 1 triệu yêu cầu mà Quy tắc được quản lý nhận ra và xử lý.

Phí web ACL = 5.00 USD * 1 = 5.00 USD
Phí quy tắc = 1.00 USD * (1 Nhóm quy tắc được quản lý + 9 quy tắc) = 10.00 USD
Phí yêu cầu = 0.60 USD/triệu * 10 triệu = 6.00 USD
Tổng phí AWS WAF = 21.00 USD/tháng

Phí Quy tắc được quản lý = 20.00 USD
Phí yêu cầu Quy tắc được quản lý = 1.20 USD/triệu * 10 triệu = 12.00 USD
Tổng phí AWS Marketplace = 32.00 USD/tháng

Tổng phí cộng gộp = 53.00 USD/tháng

Trường hợp C: Một Nhóm quy tắc chứa 5 quy tắc và 9 quy tắc do bạn viết

Phí web ACL = 5.00 USD * 1 = 5.00 USD
Phí quy tắc = 1.00 USD * (1 nhóm quy tắc + 5 quy tắc + 9 quy tắc) = 15.00 USD
Phí yêu cầu = 0.60 USD/triệu * 10 triệu = 6.00 USD
Tổng phí cộng gộp = 26.00 USD/tháng

Bộ tính toán giá

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS WAF

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS WAF
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi