AWS WAF tính phí dựa trên số lượng danh sách kiểm soát truy cập web (web ACL) do bạn tạo ra, số lượng quy tắc do bạn bổ sung trên mỗi web ACL và số lượng yêu cầu web bạn nhận được. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước. Phí AWS WAF không bao gồm trong Giá của Amazon CloudFront, Giá của Application Load Balancer (ALB), Giá của Amazon API Gateway, và/hoặc Giá của AWS AppSync.

AWS WAF

Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi web ACL mà bạn tạo và mỗi quy tắc mà bạn tạo trên một web ACL. Ngoài ra, bạn sẽ bị tính phí cho số lượng yêu cầu web mà ACL web xử lý.

Lưu ý 1: Giá cả trên tất cả các Khu vực AWS đều giống nhau.
Lưu ý 2: Giá của AWS WAF Classic giống như được nêu trong bảng trên đây. 

AWS WAF dùng Đơn vị dung lượng ACL web (WCU) để tính toán và kiểm soát các tài nguyên vận hành bắt buộc đối với việc xử lý các ACL web. WCU cho một quy tắc riêng lẻ thay đổi tùy theo chủng loại và bất kỳ cấu hình bổ sung nào của nó. WCU không ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính giá. 

Nhóm quy tắc được quản lý thông qua AWS Managed Rules

Bot Control là quy tắc AWS được quản lý có tính phí mà bạn có thể them vào ACL web của mình. Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi lần Bot Control được thêm vào ACL web của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng phải trả phí cho số lượng yêu cầu web mà Bot Control xử lý. Phí Bot Control chưa bao gồm trong phí AWS WAF ở trên. 

Bậc sử dụng miễn phí của Bot Control bao gồm 10 triệu yêu cầu miễn phí do Bot Control xử lý mỗi tháng.

Loại tài nguyên Giá
Bot Control 10,00 USD/tháng (chia tỷ lệ theo giờ)
Yêu cầu 1,00 USD mỗi 1 triệu yêu cầu

Nhóm quy tắc được quản lý của AWS Marketplace

Khi đăng ký với nhóm quy tắc được quản lý do người bán AWS Marketplace cung cấp, bạn sẽ bị tính phí bổ sung theo giá của người bán. Các khoản phí này chưa bao gồm trong phí của AWS WAF mô tả ở trên.

Ví dụ về giá

Công cụ tính giá

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS WAF

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS WAF
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi