AWS WAF tính phí dựa trên số lượng danh sách kiểm soát truy cập web (web ACL) do bạn tạo ra, số lượng quy tắc do bạn bổ sung trên mỗi web ACL và số lượng yêu cầu web bạn nhận được. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước. Phí AWS WAF không bao gồm trong Giá của Amazon CloudFront, Giá của Application Load Balancer (ALB), và/hoặc Giá của Amazon API Gateway.

Ví dụ về giá 1: AWS WAF không có Quy tắc được quản lý

Giả sử bạn bắt đầu sử dụng AWS WAF vào ngày đầu tiên của tháng để bảo vệ tám phân phối web CloudFront. Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ tạo hai web ACL, một web ACL có bốn quy tắc được liên kết với sáu phân phối web CloudFront và một web ACL khác có sáu quy tắc được liên kết với hai phân phối web CloudFront còn lại. Phân phối web CloudFront dự kiến sẽ nhận tổng cộng 10 triệu yêu cầu mẫu tháng.

Web ACL

Phí Web ACL = # của web ACL mỗi tháng * 5 USD

Tổng phí web ACL = 2 * 5 USD = 10 USD

Quy tắc

Giá của một quy tắc là 1 USD mỗi tháng (tính tỷ lệ theo giờ)

Phí quy tắc = số quy tắc được liên kết mỗi tháng * 1 USD

Tổng phí quy tắc = (4 + 6) * 1 USD = 10 USD

Yêu cầu

Giá của yêu cầu là 0,60 USD trên một triệu

Phí yêu cầu = # của yêu cầu mỗi tháng (đơn vị triệu) * 0,60 USD

Tổng phí yêu cầu = 10 triệu yêu cầu * 0,60 USD = 6,00 USD

Tổng phí hàng tháng

Tổng phí web ACL + tổng phí quy tắc + tổng phí yêu cầu = 10 USD + 10 USD + 6 USD = 26 USD

Ví dụ về giá 2: AWS WAF có Quy tắc được quản lý

Giả sử rằng ngoài kịch bản sử dụng ở ví dụ 1, bạn cũng bắt đầu sử dụng một Nhóm quy tắc được quản lý do người bán trên Marketplace cung cấp. Người bán tính phí theo mức giá khác nhau đối với các Nhóm quy tắc được quản lý khác nhau tuy nhiên trong ví dụ này, chúng ta giả sử người bán tính phí 22 USD trên mỗi Nhóm quy tắc mỗi tháng và 1,15 USD trên mỗi Một triệu yêu cầu. Nhóm quy tắc được quản lý này được liên kết với cả hai web ACL của bạn. Phân phối web Amazon CloudFront dự kiến sẽ nhận tổng cộng 10 triệu yêu cầu mẫu tháng.

Bạn sẽ tiếp tục trả phí 26 USD như trong Ví dụ 1. Ngoài ra, bạn cũng sẽ bị tính phí như sau:

Phí AWS WAF

Quy tắc

Giá của một Quy tắc được quản lý là 1 USD mỗi tháng

Phí quy tắc = số quy tắc được liên kết mỗi tháng * 1 USD

Tổng phí quy tắc = 2 * 1 USD = 2 USD (Quy tắc được quản lý được liên kết với hai ACL web)

Phí AWS Marketplace

Nhóm quy tắc

Giá của Nhóm quy tắc do người bán ấn định bằng 22 USD mỗi tháng (tính tỷ lệ theo giờ)

Phí Nhóm quy tắc = # của Nhóm quy tắc được liên kết mỗi tháng * 22 USD

Tổng phí Nhóm quy tắc = 2 * 22 USD = 44 USD

Yêu cầu

Giá của yêu cầu là 1,15 USD trên một triệu

Phí yêu cầu = # của yêu cầu mỗi tháng (đơn vị triệu) * 1,15 USD

Tổng phí yêu cầu = 10 triệu yêu cầu * 1,15 USD = 11,50 USD

Tổng phí hàng tháng của Marketplace

Tổng phí Nhóm quy tắc + tổng phí yêu cầu = 44 USD + 11,50 USD = 55,50 USD

Tài nguyên giá khác

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS WAF

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS WAF
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi