Các phương pháp tốt nhất về kiến trúc cho bộ chứa

Duyệt tìm những biện pháp thực hành tốt nhất của AWS để chạy ứng dụng của bạn trong bộ chứa, xây dựng vi dịch vụ và triển khai cũng như quản lý bộ chứa của bạn trên AWS.

Nội dung nổi bật

Biện pháp thực hành DevOps

Ví dụ về khối lượng công việc trong bộ chứa để giúp bạn tích hợp kiến trúc hiện tại của mình với các dịch vụ AWS.

Khả năng quan sát

Các dịch vụ giúp bạn theo dõi và cải thiện tình trạng vận hành.

Xây dựng vi dịch vụ

Những biện pháp thực hành tốt nhất để triển khai một kiến trúc dựa trên vi dịch vụ nhằm mở rộng quy mô ứng dụng đang phát triển của bạn.

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)
1

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

Bài đăng trên blog về bộ chứa

Thêm…
Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.