Biện pháp thực hành tốt nhất cho bảo mật, định danh và tuân thủ

Tìm hiểu cách đáp ứng các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ của bạn bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS. Để tìm hiểu về các đề xuất và chiến lược hiện tại của AWS nên sử dụng khi thiết kế kiến trúc đám mây đề cao tính bảo mật, xem Nội dung chủ đạo về bảo mật - AWS Well-Architected Framework. Để duyệt tìm tài liệu bảo mật của AWS theo danh mục, xem Tài liệu về bảo mật AWS.

Nội dung nổi bật

Bảo vệ cơ sở hạ tầng

Hướng dẫn và đào tạo toàn diện để giúp bạn ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo vệ doanh nghiệp của mình.

Tuân thủ

Cách đảm bảo rằng kiến trúc của bạn tuân thủ với các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu theo quy định.

AWS re:Invent 2021 - Không ngừng cải thiện bảo mật - Chiến lược và chiến thuật

AWS re:Invent 2021 - Kiến trúc tham khảo về bảo mật của AWS: Trực quan hóa khả năng bảo mật của bạn

AWS re:Invent 2020: Quan điểm của AWS về Zero Trust

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)
1

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

Bài đăng trên blog về bảo mật, định danh và tuân thủ

Thêm…
Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.