Biểu tượng kiến trúc của AWS

Bộ biểu tượng chính thức của AWS để xây dựng các sơ đồ kiến trúc

Khám phá sơ đồ kiến trúc của chúng tôi

Sơ đồ kiến trúc là một cách tuyệt vời để truyền đạt thiết kế, phương án triển khai và cấu trúc liên kết của bạn. Trong trang này, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập chính thức các biểu tượng kiến trúc của AWS (trước đây là Biểu tượng đơn giản) gồm các biểu tượng sản phẩm, tài nguyên AWS và các công cụ khác để giúp bạn xây dựng các sơ đồ.

Khách hàng và đối tác được AWS cho phép sử dụng các tài nguyên dưới đây để tạo sơ đồ kiến trúc. Các biểu tượng này được thiết kế đơn giản để bạn có thể dễ dàng tích hợp chúng vào các sơ đồ và đặt chúng vào báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, bài thuyết trình, bảng số liệu, áp phích hoặc bất kỳ tài liệu nào.

Duyệt qua sơ đồ kiến trúc tham khảo AWS và tìm hiểu cách tạo kiến trúc hiệu quả trên AWS bằng hướng dẫn của chuyên gia và các biện pháp thực hành tốt nhất trong Trung tâm kiến trúc AWS.

Bộ công cụ

Hãy bắt đầu với một trong số các bộ công cụ của chúng tôi.

Microsoft PowerPoint
Tương thích với Microsoft PowerPoint 2013 và các phiên bản mới hơn (định dạng .pptx).

Tải xuống PPTx cho nền tối  Tải xuống PPTx cho nền sáng 

Tài sản

Nhập gói tài sản vào công cụ lập sơ đồ ưa thích của bạn. Gói chứa các bộ dành cho nền tối và sáng ở cả định dạng tệp PNG lẫn SVG.

Gói tài sản 

Công cụ vẽ và tạo sơ đồ

Xây dựng bằng các thư viện có sẵn trên công cụ của bên thứ ba. Một số thư viện có thể chứa các bộ biểu tượng cũ.