Tin mới nhất

BarCompliance

2019

Ngày 31 tháng 10 năm 2019 AWS Secrets Manager hiện đã hỗ trợ kích cỡ lớn hơn cho các chính sách tài nguyên và bí mật, đồng thời, hỗ trợ tỷ lệ yêu cầu cao hơn cho API GetSecretValue    
Ngày 29 tháng 10 năm 2019 Cơ quan cấp chứng chỉ (CA) riêng của AWS Certificate Manager (ACM) hiện đã thực thi giới hạn đặt tên trong các chứng chỉ CA được nhập    
Ngày 24 tháng 10 năm 2019 AWS Directory Service cho Microsoft Active Directory và AD Connector hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)    
Ngày 23 tháng 10 năm 2019 AWS Secrets Manager hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Trung Đông (Bahrain)    
Ngày 18 tháng 10 năm 2019 AWS CloudHSM hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Nam Mỹ (Sao Paulo)    
Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Amazon GuardDuty thêm ba phát hiện mối đe dọa mới    
Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Cơ quan cấp chứng chỉ riêng của AWS Certificate Manager hiện đã có mặt ở Khu vực Trung Đông (Bahrain)    
Ngày 10 tháng 10 năm 2019 AWS Firewall Manager hiện đã hỗ trợ quản lý các nhóm bảo mật Amazon VPC    
Ngày 10 tháng 10 năm 2019 Amazon Inspector thêm hỗ trợ điểm quy chuẩn CIS cho Windows 2016    
Ngày 9 tháng 10 năm 2019 AWS Secrets Manager hiện đã có mặt ở Khu vực AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ) và Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)    
Ngày 3 tháng 10 năm 2019 AWS Security Hub hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Trung Đông (Bahrain)    
Ngày 2 tháng 10 năm 2019 Cơ quan cấp chứng chỉ riêng của AWS Certificate Manager hiện đã bao gồm 9 mẫu chứng chỉ mới    
Ngày 30 tháng 9 năm 2019 VPN máy khách AWS hiện đã hỗ trợ xác thực đa yếu tố cho Active Directory    
Ngày 24 tháng 9 năm 2019 Amazon Transcribe hiện đã hỗ trợ mã hóa AWS KMS    
Ngày 18 tháng 9 năm 2019 AWS IoT Device Defender hiện đã có mặt ở Khu vực AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)    
Ngày 11 tháng 9 năm 2019 Amazon GuardDuty hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Trung Đông (Bahrain)    
Ngày 29 tháng 8 năm 2019 Amazon ElastiCache for Redis thêm hỗ trợ cho khóa được quản lý của khách hàng trong AWS Key Management Service dành cho mã hóa ở trạng thái lưu trữ    
Ngày 28 tháng 8 năm 2019 Ngưỡng thấp hơn dành cho quy tắc dựa theo tốc độ của AWS WAF    
Ngày 27 tháng 8 năm 2019 AWS Single Sign-On hiện đã có mặt ở Khu vực Canada (Miền Trung)    
Ngày 21 tháng 8 năm 2019 Giới thiệu về kỹ thuật bảo vệ dữ liệu sức khỏe sử dụng trí tuệ nhân tạo    
Ngày 20 tháng 8 năm 2019 Amazon EMR giới thiệu Cấu hình Block Public Access để bảo vệ các cụm EMR khỏi việc vô tình tiếp xúc với mạng    
Ngày 8 tháng 8 năm 2019 Amazon EMR hiện đã hỗ trợ mã hóa EBS gốc     
Ngày 8 tháng 8 năm 2019 AWS IoT Device Defender mở rộng ra quy mô toàn cầu    
Ngày 6 tháng 8 năm 2019 AWS IoT Device Defender hỗ trợ các hành động giảm nhẹ cho kết quả kiểm tra    
Ngày 6 tháng 8 năm 2019 AWS DataSync hỗ trợ các điểm cuối được xác thực FIPS 140-2 tại các khu vực ở Hoa Kỳ    
Ngày 5 tháng 8 năm 2019 AWS Security Hub hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)    
Ngày 31 tháng 7 năm 2019 AWS đạt tiêu chuẩn thuê ngoài OSPAR của Ngành tài chính Singapore    
Ngày 31 tháng 7 năm 2019 Giới thiệu báo cáo nghiên cứu chuyên sâu “Chuẩn bị cho Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng ở California    
Ngày 29 tháng 7 năm 2019 Ra mắt Khu vực AWS Trung Đông (Bahrain) mới    
Ngày 25 tháng 7 năm 2019  Amazon GuardDuty hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)    
Ngày 25 tháng 7 năm 2019 Amazon Pinpoint đạt đủ điều kiện HIPAA    
Ngày 25 tháng 7 năm 2019  Amazon SES đạt đủ điều kiện HIPAA    
Ngày 25 tháng 7 năm 2019 AWS Secrets Manager hiện đã hỗ trợ Chính sách điểm cuối VPC    
Ngày 24 tháng 7 năm 2019 AWS Well-Architected Tool hiện đã có mặt ở Khu vực AWS Châu Âu (London)    
Ngày 24 tháng 7 năm 2019  Cơ quan cấp chứng chỉ riêng AWS Certificate Manager hiện đã có mặt ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)    
Ngày 23 tháng 7 năm 2019 Hiện đã có Báo cáo PCI DSS mùa xuân 2019, 12 dịch vụ được thêm vào trong phạm vi    
Ngày 19 tháng 7 năm 2019  Amazon Inspector hiện đã có mặt tại Khu vực Châu Âu (Stockholm)    
Ngày 15 tháng 7 năm 2019 Thông báo ra mắt Dedicated Security Chapters trong Tài liệu AWS cho hơn 40 dịch vụ    
Ngày 11 tháng 7 năm 2019 Nhóm tài nguyên AWS hiện đã tuân thủ SOC    
Ngày 26 tháng 6 năm 2019 AWS Security Token Service hiện đã hỗ trợ AWS PrivateLink ở Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Châu Âu (Ai-len), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)    
Ngày 25 tháng 6 năm 2019 Tính năng mới Phản chiếu lưu lượng VPC thu thập và kiểm tra lưu lượng mạng    
Ngày 24 tháng 6 năm 2019 AWS Security Hub hiện đã được cung cấp rộng rãi    
Ngày 24 tháng 6 năm 2019 AWS Control Tower hiện đã được cung cấp rộng rãi    
Ngày 20 tháng 6 năm 2019 Cơ quan cấp chứng chỉ riêng của AWS Certificate Manager hiện đã hỗ trợ các hệ thống cấp bậc CA gốc    
Ngày 20 tháng 6 năm 2019 Mã hóa phía máy chủ Amazon SQS hiện đã được cung cấp tại Khu vực AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ)    
Ngày 11 tháng 6 năm 2019 AWS Secrets Manager hiện đã được cung cấp tại Khu vực AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)    
Ngày 6 tháng 6 năm 2019 AWS Organizations hiện đã hỗ trợ gắn thẻ và bỏ gắn thẻ các tài khoản AWS    
Ngày 6 tháng 6 năm 2019 AWS KMS hiện đã được cung cấp tại Khu vực AWS Trung Quốc (Bắc Kinh) và AWS Trung Quốc (Ninh Hạ)    
Ngày 4 tháng 6 năm 2019 Amazon Inspector hiện đã được cung cấp tại Khu vực Châu Âu (London)    
Ngày 28 tháng 5 năm 2019 Giới thiệu Phát hiện lừa đảo bằng Machine Learning    
Ngày 17 tháng 5 năm 2019 Khu vực AWS Châu Á-Thái Bình Dương (Seoul) thêm Vùng sẵn sàng thứ ba    
Ngày 17 tháng 5 năm 2019 Amazon GuardDuty phát hiện thêm hai mối đe dọa mới    
Ngày 16 tháng 5 năm 2019 Báo cáo SOC mùa Xuân 2019 được công bố với 104 Dịch vụ thuộc phạm vi     
Ngày 15 tháng 5 năm 2019 Khu vực AWS Châu Á-Thái Bình Dương (Mumbai) thêm Vùng sẵn sàng thứ ba    
Ngày 15 tháng 5 năm 2019 AWS Firewall Manager đã có mặt ở thêm 4 khu vực    
Ngày 13 tháng 5 năm 2019 Tạo Quyền ở mức độ chi tiết theo phiên bằng Chính sách AWS Identity and Access Management có quản lý    
Ngày 9 tháng 5 năm 2019 Amazon GuardDuty hiện được cung cấp ở Khu vực Châu Âu (Stockholm) của AWS    
Ngày 30 tháng 4 năm 2019 Cơ quan cấp chứng chỉ riêng AWS Certificate Manager tăng giới hạn chứng chỉ lên con số 1 triệu     
Ngày 30 tháng 4 năm 2019 AWS WAF Security Automations hiện hỗ trợ phân tích nhật ký    
Ngày 3 tháng 4 năm 2019 Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu mới: Bảo mật Internet of Things (IoT) với AWS    
Ngày 28 tháng 3 năm 2019 AWS Key Management Service tăng giới hạn mặc định đối với khóa, bí danh và số lần cấp    
Ngày 28 tháng 3 năm 2019 Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu mới: Đạt được khả năng phục hồi hoạt động trong lĩnh vực tài chính và hơn thế nữa    
Ngày 25 tháng 3 năm 2019 Cho phép kiểm soát quyền ở mức độ chi tiết trong AWS Organizations    
Ngày 25 tháng 3 năm 2019 Sử dụng chính sách kiểm soát dịch vụ để thiết lập các biện pháp bảo vệ quyền trong AWS Organization của bạn    
Ngày 8 tháng 2 năm 2019 Amazon GuardDuty thêm ba phát hiện mối đe dọa mới    
Ngày 31 tháng 1 năm 2019 AWS đạt chứng nhận HDS    
Ngày 24 tháng 1 năm 2019 Trang thông tin xác thực bảo mật của tôi cho phép người dùng IAM truy cập nhanh hơn vào thông tin xác thực bảo mật    
Ngày 24 tháng 1 năm 2019 Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu cập nhật: Điều chỉnh theo Framework an ninh mạng của NIST trong Đám mây AWS    
Ngày 23 tháng 1 năm 2019 AWS được cấp chứng nhận ĐƯỢC BẢO VỆ ở Úc    
Ngày 10 tháng 1 năm 2019 Dịch vụ AWS nay đã tuân thủ HIPAA, ISO, PCI và SOC khi ra mắt    
BarCompliance

2018

  Ngày 13 tháng 12 năm 2018 Đã có báo cáo SOC 2 mới: Quyền riêng tư  
  Ngày 6 tháng 12 năm 2018 114 dịch vụ nay đã được chứng thực theo ISO 90012700127017 và 27018  
  Ngày 5 tháng 12 năm 2018 93 dịch vụ nay đã tuân thủ Chứng nhận PCI  
  Ngày 28 tháng 11 năm 2018 AWS ra mắt AWS Security Hub  
  Ngày 28 tháng 11 năm 2018 AWS ra mắt AWS Control Tower  
  Ngày 25 tháng 11 năm 2018 AWS thông báo Hội thảo bảo mật AWS đầu tiên: AWS re:Inforce 2019  
  Ngày 5 tháng 9 năm 2018 AWS hoàn tất Đánh giá TISAX nghiêm ngặt  
  Ngày 4 tháng 9 năm 2018 AWS ra mắt Trung tâm tuân thủ AWS dành cho dịch vụ tài chính   
  Ngày 20 tháng 8 năm 2018 Bốn dịch vụ AWS bổ sung hiện cung cấp Điểm cuối tuân thủ theo FIPS 140-2 ở AWS GovCloud (US)  
  Ngày 13 tháng 8 năm 2018 AWS CloudHSM Audit Logs hiện đã có ở Amazon CloudWatch  
  Ngày 20 tháng 7 năm 2018 AWS công bố bản cập nhật Chứng nhận Cyber Essentials PLUS  
  Ngày 17 tháng 7 năm 2018 Sử dụng AWS Organizations để chấp nhận BAA cho nhiều tài khoản AWS  
  Ngày 3 tháng 7 năm 2018 Hiện đã có Báo cáo PCI DSS mới, tám dịch vụ được thêm vào trong phạm vi  
  Ngày 20 tháng 6 năm 2018 AWS công bố Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về phân loại dữ liệu và áp dụng đám mây bảo mật  
  Ngày 22 tháng 5 năm 2018 Phụ lục xử lý dữ liệu GDPR AWS – Hiện là một phần của Điều khoản dịch vụ  
  Ngày 15 tháng 5 năm 2018 AWS công bố Sổ công tác quyết định Số 11/2006 theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Argentina  
  Ngày 10 tháng 5 năm 2018 AWS Bổ sung thêm 11 Dịch vụ khác Chương trình Tuân thủ SOC  
  Ngày 9 tháng 5 năm 2018 AWS phát hành Hướng dẫn yêu cầu phân tách vật lý với tiếp cận phân tách logic  
  Ngày 4 tháng 4 năm 2018 AWS Giới thiệu AWS Secrets Manager  
  Ngày 26 tháng 3 năm 2018 AWS Thông báo rằng Tất cả các Dịch vụ AWS đều sẵn sàng GDPR  
  Ngày 23 tháng 3 năm 2018 AWS Nhận được Chứng chỉ ENS cấp cao  
  Ngày 10 tháng 3 năm 2018 AWS KMS hiện cung cấp Các mô-đun mã hóa được xác thực FIPS 140-2  
  Ngày 9 tháng 3 năm 2018 AWS phát hành Hướng dẫn tham khảo nhanh mới: Phiên bản giáo dục  
  Ngày 2 tháng 2 năm 2018 AWS phát hành Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về Giải quyết vấn đề nơi lưu trữ dữ liệu bằng AWS  
  Ngày 26 tháng 1 năm 2018 AWS Bổ sung thêm 16 Dịch vụ khác vào Chương trình Tuân thủ PCI DSS  
  Ngày 12 tháng 1 năm 2018 AWS công bố Chứng nhận C5 bản cập nhật với 16 Dịch vụ bổ sung trong phạm vi  
  Ngày 10 tháng 1 năm 2018 AWS ra mắt Tour Trung tâm Dữ liệu Kỹ thuật số  
BarCompliance

2017

  Ngày 27 tháng 12 năm 2017 AWS trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu đầu tiên hoạt động tại Hàn Quốc đạt được K-ISMS  
  Ngày 21 tháng 11 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon EC2 Container Registry (ECR), Amazon Macie, Amazon QuickSight và AWS Managed Services  
  Ngày 20 tháng 11 năm 2017 AWS công bố Vùng bí mật AWS mới  
  Ngày 17 tháng 11 năm 2017 AWS được JAB cấp phép tạm thời mức Trung bình theo FedRAMP cho 20 dịch vụ tại vùng Đông/Tây Hoa Kỳ của AWS  
  Ngày 10 tháng 11 năm 2017 Báo cáo AWS SOC bản cập nhật với 19 dịch vụ bổ sung trong phạm vi  
  Ngày 8 tháng 11 năm 2017 AWS Phát hành Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu mới về "Điều hướng Tuân thủ GDPR trên AWS"  
  Ngày 6 tháng 11 năm 2017 5 tính năng mã hóa và bảo mật mới của Amazon S3  
  Ngày 28 tháng 9 năm 2017 AD Connector, một phần của AWS Directory Service, hiện có sẵn tại Vùng AWS ở Châu Âu (Frankfurt) và Nam Mỹ (São Paulo)  
  Ngày 21 tháng 9 năm 2017 Bây giờ, hãy sử dụng AWS IAM để xóa vai trò liên kết dịch vụ khi bạn không còn cần dịch vụ AWS thay bạn thực hiện hành động  
  Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Bản tóm tắt chính sách AWS IAM giờ đây giúp bạn xác định lỗi và quyền hạn chính xác trong các chính sách IAM của bạn  
  Ngày 15 tháng 9 năm 2017 Amazon Inspector mở rộng hỗ trợ đánh giá bảo mật cho RHEL 7.4  
  Ngày 14 tháng 9 năm 2017 AWS CodeBuild hiện cung cấp khả năng quản lý bí mật  
  Ngày 13 tháng 9 năm 2017 AWS giành được Ủy quyền Tạm thời Tác động Cấp 5 của Bộ Quốc phòng  
  Ngày 2 tháng 8 năm 2017 AWS công bố Mô tả các Quy tắc Nhóm Bảo mật  
  Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon Connect, Amazon Kinesis Streams, Amazon RDS (Maria) DB, Amazon RDS SQL Server, AWS Batch, AWS Lambda, AWS Snowball Edge và tính năng Lambda@Edge của Amazon CloudFront  
  Ngày 29 tháng 8 năm 2017 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) hiện cho phép khách hàng mở rộng các đám mây ảo riêng tư của họ (VPC)  
  Ngày 28 tháng 8 năm 2017 Amazon EC2 Systems Manager bổ sung báo cáo tuân thủ cấu hình và tự động sửa chữa  
  Ngày 25 tháng 8 năm 2017 Phiên bản mới của Bắt đầu nhanh AWS cho Khối lượng công việc HIPAA  
  Ngày 23 tháng 8 năm 2017 AWS ban hành Loạt sổ tay chính phủ mới: Kết nối mạng an toàn  
  Ngày 14 tháng 8 năm 2017 AWS công bố dịch vụ bảo mật mới Amazon Macie   
  Ngày 2 tháng 8 năm 2017 AWS công bố Trung tâm tuân thủ khách hàng mới  
  Ngày 31 tháng 7 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon EC2 Systems Manager và Amazon Inspector  
  Ngày 24 tháng 7 năm 2017 AWS gia hạn chứng nhận Cyber Essentials Plus cho khu vực Châu Âu (London) và Châu Âu (Ai-len)  
  Ngày 14 tháng 7 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon EC2 Container Service (ECS) và Amazon WorkDocs  
  Ngày 30 tháng 6 năm 2017 AWS công bố Gói PCI mới trong AWS Artifact  
  Ngày 15 tháng 6 năm 2017 AWS công bố Lộ trình học tập cho Chuyên viên đánh giá mới, được thiết kế chuyên dành cho công tác đánh giá Đám mây AWS  
  Ngày 13 tháng 6 năm 2017 AWS công bố Phụ lục Liên kết Kinh doanh Tự phục vụ trong AWS Artifact  
  Ngày 12 tháng 6 năm 2017 AWS công bố sự ra mắt Năng lực AWS mới nhất của chúng tôi, Năng lực bảo mật cho Các đối tác tư vấn  
  Ngày 9 tháng 6 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon WorkSpaces và Amazon Directory Services (trừ Simple AD và AD Connector)
 
  Ngày 8 tháng 6 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon Cognito  
  Ngày 31 tháng 5 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon CloudFront, AWS WAF, AWS Shield và Amazon Virtual Private Cloud  
  Ngày 19 tháng 5 năm 2017 Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu mới: AWS đáp ứng yêu cầu lưu trữ thông tin CACP  
  Ngày 15 tháng 5 năm 2017 AWS công bố Báo cáo SOC 3 mới  
  Ngày 9 tháng 5 năm 2017 Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu mới: Căn chỉnh theo Khung an toàn không gian mạng của NIST trong Đám mây AWS  
  Ngày 4 tháng 5 năm 2017 AWS Khu vực Châu Âu (London) Nhận được Đảm bảo Mạng Dịch vụ Công cộng (PSN)  
  Ngày 26 tháng 4 năm 2017 Hơn 12 Dịch vụ Đám mây AWS giành được Ủy quyền Tạm thời Tác động Cấp 4 của Bộ Quốc phòng  
  Ngày 25 tháng 4 năm 2017 AWS công bố tất cả dịch vụ AWS sẽ tuân thủ với GDPR khi dịch vụ này có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018  
  Ngày 29 tháng 3 năm 2017 Cách sử dụng các chính sách kiểm soát dịch vụ trong AWS Organizations để thực thi tuân thủ về chăm sóc sức khỏe trong tài khoản AWS của bạn  
  Ngày 27 tháng 3 năm 2017 AWS được cấp phép theo FedRAMP cho các dịch vụ mới trong khu vực AWS GovCloud (US)  
  Ngày 24 tháng 3 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho AWS Database Migration Service  
  Ngày 21 tháng 3 năm 2017 Sổ công tác CJIS bản cập nhật hiện đã có theo yêu cầu  
  Ngày 8 tháng 3 năm 2017 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon API Gateway và AWS Direct Connect  
  Ngày 13 tháng 2 năm 2017 AWS công bố Tư cách thành viên và tuân thủ CISPE với Quy tắc ứng xử đầu tiên về bảo vệ dữ liệu trong Đám mây  
  Ngày 24 tháng 1 năm 2017 Hiện có báo cáo SOC 2 mới: Tính bảo mật  
  Ngày 5 tháng 1 năm 2017 Khu vực AWS GovCloud (US) nhận được mức cơ bản cao P-ATO được JAB của FedRAMP ban hành cho ba dịch vụ mới  
BarCompliance

2016

  Ngày 27 tháng 12 năm 2016 Tuân thủ AWS phát hành trang PIPEDA của Canada.  
  Ngày 12 tháng 12 năm 2016 AWS trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây đầu tiên thông qua Tiêu chuẩn C5 của Đức  
  Ngày 30 tháng 11 năm 2016 AWS Artifact: Truy cập trực tiếp các báo cáo tuân thủ của AWS theo nhu cầu trong bảng điều khiển  
  Ngày 28 tháng 11 năm 2016 Đủ điều kiện HIPAA cho Amazon RDS PostgreSQL và Amazon Aurora  
  Ngày 6 tháng 11 năm 2016 Đủ điều kiện HIPAA cho AWS Snowball  
  Ngày 6 tháng 11 năm 2016 AWS công bố Chứng nhận ISO bản cập nhật  
  Ngày 6 tháng 11 năm 2016 AWS công bố Báo cáo SOC 3 mới  
  Ngày 25 tháng 7 năm 2016 AWS trở thành nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây đầu tiên thông qua PCI DSS 3.2 Mới  
  Ngày 26 tháng 6 năm 2016 AWS giành được Ủy quyền Tạm thời Tác động Cấp 4 của Bộ Quốc phòng  
  Ngày 23 tháng 6 năm 2016 AWS đạt được Ủy quyền Tạm thời về FedRAMP High JAB  
  Ngày 20 tháng 6 năm 2016 Twitter Handle mới đang phát trực tiếp: @AWSSecurityInfo  
  Ngày 14 tháng 6 năm 2016 AWS đã cấp quyền hoạt động cho Bộ Thương mại và NOAA  
  Ngày 13 tháng 5 năm 2016 AWS công bố Báo cáo SOC 3 mới  
  Ngày 1 tháng 3 năm 2016 Công bố Kho quy tắc GitHub AWS Config  
  Ngày 29 tháng 2 năm 2016 Tuân thủ AWS xuất bản Dấu mốc Nền tảng CIS AWS  
  Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Tuân thủ AWS xuất bản Hướng dẫn về mức độ sẵn sàng của kết nối Internet được tin cậy (TIC) trên AWS  
  Ngày 18 tháng 1 năm 2016 AWS xuất bản "Những lưu ý khi sử dụng các sản phẩm của AWS trong hệ thống GxP"  
  Ngày 6 tháng 1 năm 2016 AWS xuất bản "Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư Phổ biến"  
BarCompliance

2015

  Ngày 4 tháng 12 năm 2015 AWS công bố Chứng nhận ISO 9001:2008 bản cập nhật
  Ngày 4 tháng 12 năm 2015 AWS công bố Chứng nhận ISO 27001:2013 bản cập nhật
  Ngày 30 tháng 11 năm 2015 AWS trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây đầu tiên của Hoa Kỳ nhận được phê duyệt trực tiếp Kế hoạch Bảo vệ Đa cấp (MLPS) cấp 3 
  Ngày 30 tháng 11 năm 2015 AWS công bố Chứng nhận ISO 27017 mới
  Ngày 16 tháng 11 năm 2015 AWS công bố Báo cáo SOC 3 mới
  Ngày 7 tháng 10 năm 2015 AWS đạt được Chứng nhận ISO 27018
  Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Trang Hub Security by Design
  Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về Giới thiệu Security by Design
  Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Hướng dẫn Kiểm tra Ban đầu về An ninh mạng
  Ngày 7 tháng 10 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Hướng dẫn Kiểm tra FFIEC
  Ngày 25 tháng 9 năm 2015 Amazon Glacier Nhận được Đánh giá Bên thứ ba cho Quy định SEC 17a-4(f) từ Cohasset Associates
  Ngày 22 tháng 9 năm 2015 AWS phát hành Tài liệu Tuân thủ CJIS
  Ngày 3 tháng 9 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS công bố ​NIST 800-171 có trong đường cơ sở kiểm soát bảo mật vừa phải FedRAMP​​​
  Ngày 21 tháng 8 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Tuân thủ MPAA trong Trang Cloud Hub
  Ngày 17 tháng 8 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Trang Câu hỏi thường gặp về Tuân thủ IRAP của Úc trong Đám mây
  Ngày 3 tháng 8 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Tuân thủ CJIS trên AWS
  Ngày 1 tháng 8 năm 2015 AWS công bố đã có Gói PCI 2015
  Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Blog Bảo mật AWS đăng bài Làm thế nào để giải quyết các yêu cầu PCI DSS cho Mã hóa Dữ liệu trong Quá trình Sử dụng Amazon VPC
  Ngày 8 tháng 7 năm 2015 AWS công bố Ba Dịch vụ HIPAA đủ điều kiện mới (DynamoDB, EMR, RDS [công cụ MySQL và Oracle]) 
  Ngày 26 tháng 6 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Tự động Quản trị trong Đám mây AWS
  Ngày 26 tháng 6 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Trang Hub Câu hỏi thường gặp về Tuân thủ FedRAMP trên Đám mây
  Ngày 25 tháng 6 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Trang Hub Câu hỏi thường gặp về CJIS (Dịch vụ Thông tin Tư pháp Hình sự)
  Ngày 22 tháng 6 năm 2015 AWS và Anitian phát hành Tài liệu Tuân thủ Đám mây PCI
  Ngày 12 tháng 6 năm 2015 AWS phát hành Báo cáo Yêu cầu Thông tin
  Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Thư chứng nhận của ASD
  Ngày 28 tháng 5 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Tuân thủ FERPA trên AWS
  Ngày 15 tháng 5 năm 2015 AWS công bố Báo cáo SOC 3 mới
  Ngày 13 tháng 5 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Tài liệu sáng kiến về an ninh mạng OCIE
  Ngày 24 tháng 4 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Nguyên tắc Bảo mật Đám mây của CESG Vương quốc Anh
  Ngày 17 tháng 4 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Trang Hub Bộ Quốc phòng
  Ngày 31 tháng 3 năm 2015 AWS phát hành Câu hỏi thường gặp về Bảo vệ dữ liệu Châu Âu
  Ngày 31 tháng 3 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành FFIEC trên AWS
  Ngày 20 tháng 3 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Câu hỏi thường gặp về Quyền riêng tư dữ liệu
  Ngày 12 tháng 3 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Câu hỏi thường gặp về HIPAA Đám mây
  Ngày 4 tháng 2 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Những đề xuất cho kiến trúc và bảo mật AWS tuân thủ FedRAMP 
  Ngày 22 tháng 1 năm 2015 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Video về "Chia sẻ trách nhiệm" đám mây
BarCompliance

2014

  Ngày 15 tháng 12 năm 2014 AWS phát hành dbGaP Genomics về Các phương pháp hay nhất với AWS  
  Ngày 6 tháng 11 năm 2014 AWS nhận được Chứng nhận ISO 9001  
  Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Bộ phận Tuân thủ AWS phát hành Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về Bảo vệ Dữ liệu châu Âu  
  Ngày 20 tháng 10 năm 2014 AWS đạt được Tuân thủ IRAP  
  Ngày 7 tháng 10 năm 2014 AWS trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu đầu tiên đạt được Chứng nhận Tiêu chuẩn Bảo mật Đám mây đa cấp của Singapore (MTCS SS 584) Cấp độ 3 (CSP)  
  Ngày 2 tháng 9 năm 2014 Tuân thủ AWS phát hành tập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về "Những lưu ý về bảo mật" cho Singapore, Úc, New Zealand và Malaysia  
  Ngày 21 tháng 8 năm 2014 AWS GovCloud Ủy quyền tạm thời cấp độ 3-5 DoD CSM
compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »