Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (FIPS) 140-2

Tổng quan

FIPS_sized

Ấn bản Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (FIPS) 140-2 là tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ và Canada quy định các yêu cầu bảo mật đối với các mô-đun mã hóa bảo vệ thông tin nhạy cảm. Nếu bạn yêu cầu sử dụng các mô-đun mật mã được xác thực theo FIPS 140-2 khi truy cập Khu vực AWS Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ, AWS GovCloud (US) hoặc AWS Canada (Miền Trung) thông qua việc sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc theo lập trình bằng cách sử dụng API, thì các phần sau đây sẽ cung cấp danh sách điểm cuối FIPS sẵn có theo Khu vực AWS. Điểm cuối VPN của Amazon Virtual Private Cloud ở AWS GovCloud (US) vận hành bằng các mô-đun mật mã xác thực FIPS 140-2. AWS làm việc với khách hàng để cung cấp thông tin họ cần để quản lý tuân thủ khi sử dụng các Khu vực AWS Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ, AWS GovCloud (US) hoặc AWS Canada (Miền Trung). Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn, hãy xem Chương trình xác thực mô-đun mật mã trên trang web của Trung tâm tài nguyên bảo mật máy tính NIST.

 • Đâu là các điểm cuối FIPS cho khu vực Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ của AWS?

  Bảng sau đây liệt kê từng điểm cuối FIPS có sẵn cho các dịch vụ AWS khác nhau ở khu vực Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ của AWS. 

  Dịch vụ AWS     Điểm cuối khu vực Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ của AWS    
  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon AppStream 2.0

  appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Cloud Directory

  clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon CloudFront
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  Amazon CloudWatch Events

  events-fips.us-east-1.amazonaws.com

  events-fips.us-east-2.amazonaws.com

  events-fips.us-west-1.amazonaws.com

  events-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon CloudWatch Logs

  logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Cognito

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

  cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Comprehend

  comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

  comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

  comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Connect

  connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

  connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS) Sử dụng Amazon EC2 trực tiếp
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Container Registry

  *.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Container Service

  ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic File System

  elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

  fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

  fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

  fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

  fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elasticsearch

  es-fips.us-east-1.amazonaws.com

  es-fips.us-east-2.amazonaws.com

  es-fips.us-west-1.amazonaws.com

  es-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon EMR

  elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon GuardDuty

  guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Inspector

  inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Data Analytics

  kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Data Firehose

  firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

  firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

  firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

  firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Streams

  kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Macie

  macie-fips.us-east-1.amazonaws.com

  macie-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon MQ

  mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

  mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

  mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

  mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Pinpoint

  pinpoint-fips.us-east-1.amazonaws.com

  pinpoint-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Polly

  polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

  polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

  polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

  polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon QuickSight

  fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Route 53

  route53-fips.amazonaws.com
  Amazon S3 Glacier

  glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon SageMaker

  api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Email Service (API HTTPS)

  email-fips.us-east-1.amazonaws.com

  email-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Email Service (SMTP)

  email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  Lưu ý: Những điểm cuối này chỉ có thể dùng được với định địa chỉ Virtual Hosted-Style. Ví dụ: https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Tài liệu Amazon S3.

  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Transcribe fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com
  Amazon Translate

  translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

  translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

  translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  Sử dụng Amazon EC2 trực tiếp

  Amazon WorkDocs

  workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon WorkSpaces

  workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

  workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Batch

  fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

  fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

  fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

  fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Certificate Manager

  acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Certificate Manager Private CA

  acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudFormation

  cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodeBuild

  codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

  AWS CodeCommit

  codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodeDeploy

  codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodePipeline

  codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Config

  config-fips.us-east-1.amazonaws.com    

  config-fips.us-east-2.amazonaws.com

  config-fips.us-west-1.amazonaws.com

  config-fips.us-west-2.amazonaws.com    

  AWS Control Tower

  prod.us-east-2.blackbeard.aws.a2z.com

  prod.us-east-1.blackbeard.aws.a2z.com

  prod.us-west-2.blackbeard.aws.a2z.co

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS DataSync

  datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

  datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Direct Connect

  directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Directory Service 

  ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Elastic Beanstalk

  elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Firewall Manager

  fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  AWS Glue

  glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

  glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com (Chỉ khu vực IAD)   

  AWS IoT Core

  AWS IoT Device Management

  iot-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS IoT Greengrass greengrass-ats.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS License Manager

  license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS OpsWorks for Chef Automate

  AWS OpsWorks for Puppet Enterprise

  opsworks-cm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Organizations organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Outposts

  outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  Nhóm tài nguyên AWS

  resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Secrets Manager

  secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Server Migration Service (SMS)

  sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Service Catalog

  servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Shield shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Snowball

  snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com

  snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com

  snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com

  snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Step Functions

  states-fips.us-east-1.amazonaws.com

  states-fips.us-east-2.amazonaws.com

  states-fips.us-west-1.amazonaws.com

  states-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Systems Manager

  ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-facade-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS WAF

  waf-fips.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  Không cần FIPS
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  cloudfront-fips.amazonaws.com

  Để biết danh sách tất cả các điểm cuối AWS, hãy xem Khu vực và điểm cuối trong Tham chiếu chung AWS.

 • Đâu là các điểm cuối FIPS cho AWS GovCloud (US)?

  Để biết danh sách các điểm cuối FIPS có sẵn cho AWS GovCloud (US), hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng AWS GovCloud (US).

 • Đâu là các điểm cuối FIPS cho AWS Canada (Miền Trung)?

  Dịch vụ AWS     Điểm cuối AWS Canada (Miền Trung)    
  Amazon API Gateway apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon DynamoDB dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Elastic File System elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon EMR

  elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon S3 Glacier

  glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

  Lưu ý: Điểm cuối này chỉ có thể dùng được với định địa chỉ Virtual Hosted-Style. Ví dụ: https://bucket.s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Tài liệu Amazon S3.

  s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Certificate Manager acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Certificate Manager Private CA acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon CodeCommit

  git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS CodePipeline codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS DataSync datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Directory Service 

  ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS Firewall Manager fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Snowball snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS WAF

  wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »