Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (FIPS) 140-2

Tổng quan

FIPS_sized

Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (FIPS) 140-2 là tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ quy định các yêu cầu bảo mật đối với các mô-đun mã hóa bảo vệ thông tin nhạy cảm. Nếu bạn yêu cầu sử dụng các mô-đun mật mã được xác thực theo FIPS 140-2 khi truy cập Vùng Đông/Tây Hoa Kỳ của AWS hoặc AWS GovCloud (US) qua việc sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc theo lập trình bằng cách sử dụng API, vậy thì các phần sau đây sẽ cung cấp danh sách điểm cuối FIPS sẵn có theo Vùng AWS. Điểm cuối VPN của Amazon Virtual Private Cloud ở AWS GovCloud (US) vận hành bằng các mô-đun mật mã xác thực FIPS 140-2. AWS làm việc với khách hàng để cung cấp thông tin họ cần để quản lý tuân thủ khi sử dụng Vùng AWS Đông/Tây Hoa Kỳ hoặc AWS GovCloud (US). Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn, hãy xem Chương trình xác thực mô-đun mật mã trên trang web của Trung tâm tài nguyên bảo mật máy tính NIST.

 • Đâu là các điểm cuối FIPS cho khu vực Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ của AWS?

  Bảng sau đây liệt kê từng điểm cuối FIPS có sẵn cho các dịch vụ AWS khác nhau ở khu vực Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ của AWS. 

  Dịch vụ AWS     Điểm cuối khu vực Miền Đông/Miền Tây Hoa Kỳ của AWS    
  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Cloud Directory

  clouddirectory-fips.us-west-1.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Cloud Formation  

  cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon CodeCommit

  git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Cognito

  cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

  cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

  cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

  AWS Config

  config-fips.us-west-1.amazonaws.com

  config-fips.us-west-2.amazonaws.com

  config-fips.us-east-2.amazonaws.com

  config-fips.us-east-1.amazonaws.com    

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Directory Service 

  ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS Elastic Beanstalk

  elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS) Sử dụng dịch vụ EC2 trực tiếp
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Elasticsearch es-fips.us-west-1.amazonaws.com
  es-fips.us-west-2.amazonaws.com
  es-fips.us-east-1.amazonaws.com
  es-fips.us-east-2.amazonaws.com
  Amazon EMR (Amazon EMR)

  elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

  Amazon Glacier

  glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com (Chỉ Vùng IAD)    
  Amazon Inspector

  inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

  inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Streams

  kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon QuickSight

  fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Redshift

  redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Route 53

  api-fips.route53-eu-west-1.com

  route53-fips.amazonaws.com

  Amazon SageMaker

  api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  Lưu ý: Những điểm cuối này chỉ có thể dùng được với định địa chỉ Virtual Hosted-Style. Ví dụ: https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Tài liệu Amazon S3.

  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Shield

  shield-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Snowball

  Không cần Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS)

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

  AWS Systems Manager

  ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  Sử dụng dịch vụ EC2 trực tiếp

  AWS WAF

  waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

  waf-fips.amazonaws.com

  waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com

  Amazon WorkDocs

  workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Để biết danh sách tất cả các điểm cuối AWS, hãy xem Vùng và điểm cuối trong Tham chiếu chung AWS.

 • Đâu là các điểm cuối FIPS cho AWS GovCloud (US)?

  Để biết danh sách các điểm cuối FIPS có sẵn cho AWS GovCloud (US), hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng AWS GovCloud (US).

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »