FISC

Tổng quan

FISC

Vào tháng 12 năm 1985, Trung tâm hệ thống thông tin công nghiệp tài chính (FISC) đã thiết lập các hướng dẫn bảo mật cho việc sử dụng các hệ thống máy tính trong ngân hàng và các tổ chức tài chính có liên quan. Những hướng dẫn này, được gọi là Hướng dẫn bảo mật của FISC, được nhiều tổ chức tài chính Nhật Bản công nhận và sử dụng rộng rãi trong kiến trúc và hoạt động của hệ thống máy tính của họ.

Sách hướng dẫn kiểm tra tài chính của Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) liệt kê các Hướng dẫn bảo mật của FISC như một tài liệu mà các kiểm tra viên có thể tham khảo trong khi kiểm tra tại các tổ chức tài chính.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các tài nguyên sau:

  • Thông tin AWS trong Hướng dẫn bảo mật của FISC (Xuất bản lần thứ 8)

                Tải xuống phiên bản tiếng Nhật

                Tải xuống phiên bản tiếng Anh

  • Thông tin của AWS về Hướng dẫn bảo mật FISC (Ấn bản thứ 8):

                Tải xuống phiên bản tiếng Nhật

Hướng dẫn bảo mật FISC bao gồm một loạt các biện pháp cho các danh mục Hướng dẫn cơ sở, Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn kỹ thuật. Khi khách hàng sử dụng môi trường AWS, cần thiết phải xem xét và làm rõ trách nhiệm về các biện pháp mà AWS và khách hàng cần thực hiện dựa vào Mô hình chia sẻ trách nhiệm theo từng yêu cầu. Các trang web của nhà cung cấp giải pháp AWS sau đây cung cấp thông tin về các điểm đánh giá và các biện pháp đánh giá được tóm tắt dựa trên Mô hình trách nhiệm chung. Để biết thêm thông tin về các Đối tác AWS, hãy truy cập​ ​Mạng lưới đối tác AWS​.

Tham chiếu bảo mật AWS cho các tổ chức tài chính

  • Nomura Research Institute, Ltd.
compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »