FISMA

Tổng quan

AWS cho phép các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đạt được và duy trì sự tuân thủ Đạo luật quản lý an ninh thông tin liên bang (FISMA). Cơ sở hạ tầng AWS đã được đánh giá bởi các đánh giá viên độc lập về nhiều hệ thống khác nhau của chính phủ trong khuôn khổ quy trình phê duyệt của chủ sở hữu hệ thống. Nhiều tổ chức Dân sự liên bang (Federal Civilian) và Bộ Quốc phòng (DoD) đã thành công trong việc đạt được các ủy quyền bảo mật cho các hệ thống được lưu trữ trên AWS theo quy trình Khung Quản lý rủi ro (RMF) được xác định trong NIST 800-37 và Quy trình công nhận và Chứng nhận đảm bảo thông tin của Bộ Quốc phòng (DIACAP). Cơ sở hạ tầng bảo mật của AWS đã giúp các cơ quan liên bang mở rộng các trường hợp sử dụng điện toán đám mây và triển khai dữ liệu và ứng dụng nhạy cảm của chính phủ trên đám mây trong khi tuân thủ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn liên bang. Để yêu cầu thêm thông tin liên quan đến tuân thủ AWS FISMA, vui lòng liên hệ với bộ phận Bán hàng và phát triển kinh doanh AWS.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »