Các bậc của Uptime Institute

Tổng quan

AWS-global_High-availability-multiAZs

Uptime Institute đã tạo ra Hệ thống phân bậc tiêu chuẩn để đánh giá các cơ sở trung tâm dữ liệu về hiệu suất hoặc thời gian vận hành của cơ sở hạ tầng tại chỗ tiềm năng. Uptime Institute chưa ủy quyền cho tổ chức khác chứng nhận cho trung tâm dữ liệu theo Hệ thống phân bậc của mình. Uptime Institute không thiết kế, xây dựng hay vận hành trung tâm dữ liệu.

  • AWS áp dụng những quy tắc của Uptime Institute như thế nào?

    AWS vận hành trung tâm dữ liệu của chúng tôi tuân theo quy tắc Bậc III+ nhưng chúng tôi đã chọn không áp dụng cấp bậc dựa theo Uptime Institute chứng nhận để chúng tôi có khả năng linh hoạt hơn khi mở rộng và nâng cao hiệu suất. Phương pháp tiếp cận của AWS đối với hiệu suất của cơ sở hạ tầng công nhận quy tắc phân bậc của Uptime Institute và áp dụng quy tắc này vào việc thiết kế cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu để đảm bảo mức hiệu suất và tính khả dụng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi. Sau đó, AWS cải thiện dựa trên các quy tắc do Uptime Institute cung cấp để đánh giá các hoạt động toàn cầu và tạo ra kết quả vận hành có tính khả dụng và hiệu suất vượt xa so với những gì có thể đạt được riêng với quy tắc phân bậc của Uptime Institute. Mặc dù chúng tôi không tuyên bố có tuân thủ Bậc 4 nhưng chúng tôi có thể đảm bảo hệ thống của chúng tôi có trình tự hoạt động dung sai cao có thể giảm thiểu bằng cách tự chỉnh sửa tại chỗ.

  • Vùng sẵn sàng AWS cho phép cách ly sự cố như thế nào?

    AWS đã xác định các thành phần hệ thống trọng yếu cần thiết để duy trì độ sẵn sàng của hệ thống và dịch vụ khôi phục trong trường hợp mất điện. Các thành phần hệ thống trọng yếu được sao lưu trên nhiều địa điểm cách ly, hay còn gọi là Vùng sẵn sàng. Mỗi Vùng sẵn sàng có những khác biệt vật lý khác nhau, hạ tầng độc lập và được thiết kế để luôn ổn định. Các Vùng sẵn sàng được kết nối với nhau bằng mạng cáp quang riêng, nhanh, cho phép bạn dễ dàng xây dựng ứng dụng tự động chuyển đổi giữa các Vùng sẵn sàng khi có lỗi mà không bị gián đoạn.

  • Khách hàng có thể đạt được độ sẵn sàng cao trên AWS không?

    Có. Khách hàng của AWS có thể xây dựng các hệ thống linh hoạt cao trong đám mây bằng cách áp dụng nhiều phiên bản trong nhiều Vùng sẵn sàng và sao chép dữ liệu để đạt được thời gian phục hồi và mục tiêu điểm phục hồi cực cao, cũng như độ sẵn sàng của dịch vụ tới 99,999% hoặc hơn thế. Do đó, độ sẵn sàng của dịch vụ là một chức năng của thiết kế; khách hàng quan tâm tới độ sẵn sàng và hiệu năng của ứng dụng muốn triển khai những ứng dụng này trên nhiều Vùng sẵn sàng ở cùng khu vực có dung sai cao và độ trễ thấp. Một số dịch vụ AWS như Amazon S3 được xây dựng nhằm tận dụng tất cả Vùng sẵn sàng trong vùng và có mục tiêu độ bền đạt 99,999999999%; chúng có thể được sử dụng cho bộ nhớ độ bền cao trên các Vùng sẵn sàng và hình chụp nhanh khối ổn định (Amazon EBS).

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »