Tính năng của Amazon DataZone

Tổng quan

Amazon DataZone là dịch vụ quản lý dữ liệu giúp bạn lập danh mục, khám phá, quản lý, chia sẻ và phân tích dữ liệu của bạn. Với Amazon DataZone, bạn có thể chia sẻ và truy cập dữ liệu của mình trên các tài khoản và khu vực được hỗ trợ. Amazon DataZone đơn giản hóa trải nghiệm của bạn trên toàn dịch vụ của AWS, bao gồm nhưng không giới hạn ở Amazon Redshift, Amazon Athena, AWS Glue và AWS Lake Formation.

Khả năng của Amazon DataZone

Tự động hóa khâu quản lý danh mục bằng cách sử dụng LLM để tự động tạo tên doanh nghiệp cho dữ liệu có cấu trúc của bạn bao gồm các cột để người dùng có thể dễ dàng khám phá dữ liệu trong danh mục.

Cho phép từng lĩnh vực kinh doanh (LOB) hoặc từng nhóm sở hữu và kiểm soát miền của họ để chia sẻ tài sản và điều chỉnh quy mô áp dụng trên toàn tổ chức bằng cách liên kết họ lại với nhau.

Thúc đẩy sự cộng tác giữa những người chuyên về dữ liệu để cùng làm việc với tài sản và chuyển đổi liền mạch sang công cụ mà họ lựa chọn bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp hoặc tùy chỉnh.