Câu hỏi thường gặp về Amazon DataZone

Page Topics

Thông tin chung

Thông tin chung

Amazon DataZone là dịch vụ quản lý dữ liệu giúp khách hàng lập danh mục, khám phá, chia sẻ và quản trị dữ liệu được lưu trữ trên AWS, tại chỗ và các nguồn bên thứ ba nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với Amazon DataZone, các kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu, nhà quản lý sản phẩm, nhà phân tích và người dùng doanh nghiệp có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu trong toàn tổ chức để có thể khám phá, sử dụng và cộng tác nhằm rút ra thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu. Quản trị viên và chủ sở hữu dữ liệu với vai trò giám sát tài sản dữ liệu của tổ chức có thể dễ dàng quản lý và quản trị quyền truy cập vào dữ liệu. Amazon DataZone cung cấp quy trình làm việc tích hợp sẵn để đối tượng dùng dữ liệu có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu và để chủ sở hữu dữ liệu có thể phê duyệt quyền truy cập. 

Amazon DataZone cung cấp một cổng thông tin quản lý dữ liệu hợp nhất cho người chuyên về dữ liệu để họ lập danh mục, khám phá, truy cập, phân tích và quản trị dữ liệu trên toàn tổ chức. Sau đó, họ có thể dễ dàng cộng tác với các kỹ sư dữ liệu và quản trị viên CNTT để có được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu của họ nhanh hơn. Amazon DataZone giúp người dùng sử dụng các tài sản dữ liệu có trong danh mục dữ liệu doanh nghiệp từ Trình soạn thảo truy vấn của Amazon Redshift và Amazon Athena thông qua một ứng dụng dựa trên web. Điều này loại bỏ nhu cầu phải đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS cho người dùng thích trải nghiệm không thuộc bảng điều khiển. Để thiết lập, cấu hình hoặc tích hợp với các quy trình hiện có bằng phương thức lập trình, Amazon DataZone đã phát hành các API kèm theo hướng dẫn về cách sử dụng.

Bạn có thể sử dụng Amazon DataZone để quản lý tài sản dữ liệu từ các bảng AWS Glue được AWS Lake Formation quản lý và bảng Amazon Redshift. Ngoài ra, với các bộ kết nối AWS Glue và khả năng tích hợp với Amazon AppFlow, các tài sản từ nhiều nguồn khác nhau có thể được lập danh mục để tăng khả năng hiển thị trên toàn tổ chức. Với việc được cung cấp rộng rãi, bạn có thể cấu hình Amazon DataZone để lập danh mục các tài sản tùy chỉnh mà bạn có thể linh hoạt xác định tài sản đó có thể là gì. 

Các dự án Amazon DataZone là các nhóm gồm người dùng, tài sản dữ liệu và công cụ phân tích dựa trên trường hợp sử dụng kinh doanh. Các dự án cung cấp không gian cộng tác, trong đó người dùng của dự án có thể cộng tác và trao đổi dữ liệu và tạo tác. Các dự án được bảo mật để chỉ những người dùng được thêm rõ ràng vào dự án mới có thể truy cập dữ liệu và các công cụ trong đó.

Khi được triển khai, dự án sẽ tạo các vai trò Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS dựa trên các tính năng được dự án chọn (ví dụ: hồ dữ liệu) cung cấp cho người dùng quyền truy cập cần thiết để thực hiện công việc. Các dự án cũng cung cấp khả năng cách ly công việc bên trong cùng một tài khoản cũng như ranh giới bảo mật (nhóm bảo mật và vai trò IAM). Để làm việc với dữ liệu trong các dự án, bạn có thể tạo các môi trường. Môi trường tạo vai trò IAM dựa trên các công cụ và tính năng (ví dụ: hồ dữ liệu) cung cấp cho người dùng quyền truy cập cần thiết để thực hiện công việc. 

Có, danh mục dữ liệu kinh doanh Amazon DataZone hỗ trợ bảng thuật ngữ kinh doanh. Bảng thuật ngữ kinh doanh giống như từ điển dành cho tổ chức liệt kê các thuật ngữ kinh doanh kèm theo định nghĩa của chúng để đảm bảo rằng toàn tổ chức sử dụng các định nghĩa giống nhau khi khám phá và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, danh mục dữ liệu kinh doanh cung cấp các biểu mẫu siêu dữ liệu để tùy chỉnh, yêu cầu hoặc xác định siêu dữ liệu bổ sung cho các tài sản, giúp người chuyên về dữ liệu có thể nắm bắt và hiểu về tài sản trước khi sử dụng tài sản đó để phân tích. 

Amazon DataZone tóm tắt quá trình chia sẻ dữ liệu giữa đối tượng tạo dữ liệu và đối tượng dùng dữ liệu bằng cách sử dụng các cấu trúc Lake Formation. Amazon DataZone tự động hóa việc thực hiện quyền truy cập dữ liệu vào các tài sản cơ bản (được Amazon DataZone quản lý) theo các chính sách được các bên gửi dữ liệu áp dụng. Quá trình thực hiện quyền này không cần sự can thiệp của quản trị viên hoặc di chuyển dữ liệu. 

Có, chúng tôi hỗ trợ API, AWS CloudFormation, Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI) và Bộ phát triển đám mây AWS (AWS CDK). Để biết thêm chi tiết về hỗ trợ API, hãy xem tài liệu.