Amazon DataZone: Kết nối con người và dữ liệu

Tổng quan

Tăng hiệu quả của các đội ngũ kinh doanh bằng cách cộng tác liền mạch giữa các đội ngũ và cung cấp quyền truy cập tự phục vụ vào dữ liệu và các công cụ phân tích. Dùng thuật ngữ kinh doanh để tìm kiếm, chia sẻ và truy cập dữ liệu trong danh mục được lưu trữ trên AWS, tại chỗ hoặc với các nhà cung cấp bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về dữ liệu mà bạn muốn sử dụng với bảng chú giải thuật ngữ kinh doanh.

Trường hợp sử dụng

Cung cấp cho các nhà phân tích và nhà khoa học dữ liệu một cổng thông tin quản lý dữ liệu hợp nhất để khám phá, truy cập, chuẩn bị, phân tích và báo cáo về dữ liệu trên toàn tổ chức. Cổng thông tin duy nhất này giúp bạn dễ cộng tác hơn với các kỹ sư dữ liệu và quản trị viên CNTT để có được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu nhanh hơn. Mang lại sự cân bằng phù hợp giữa quản trị dữ liệu tập trung và phi tập trung, qua đó các đội ngũ kinh doanh có thể làm việc linh hoạt và không phụ thuộc vào các đội ngũ CNTT, đồng thời giúp đảm bảo giữ vững và tuân thủ các chính sách quản trị dữ liệu.

Tăng khả năng hiển thị và quyền truy cập cho các đội ngũ dữ liệu để dễ dàng tìm và phân tích dữ liệu ở bất kỳ nơi lưu trữ nào. Cung cấp mức độ quản trị dữ liệu phù hợp bằng cách thu thập siêu dữ liệu từ nguồn của chính nó để bạn có thể tin tưởng dữ liệu. Với khả năng hiển thị dữ liệu được tăng cường như vậy, bạn không cần phải tạo bản sao cho mỗi người muốn làm việc với dữ liệu.

Lập danh mục siêu dữ liệu của bạn từ hồ dữ liệu của Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), nhiều cơ sở dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định của AWS như Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) và các nguồn dữ liệu khác bằng cách sử dụng hơn 70 trình tìm kéo AWS Glue. Nhờ tính năng tích hợp của AWS Glue với hơn 100 bộ kết nối của Amazon AppFlow, giờ đây bạn có thể lập danh mục nhiều nguồn dữ liệu hơn nữa để dữ liệu được hiển thị và cung cấp trên toàn tổ chức, loại bỏ dữ liệu bị cô lập và ẩn.