Với Amazon DataZone, bạn sẽ bị tính phí đăng ký hàng tháng là 9,00 USD cho mỗi người dùng đối với 500 người dùng đầu tiên, 8,10 USD cho mỗi người dùng đối với 500 người dùng tiếp theo và 7,20 USD cho mỗi người dùng đối với hơn 1.001 người dùng. Bạn trả tiền theo mức sử dụng mà không phải trả phí trả trước cũng như không có hợp đồng dài hạn. Bạn sẽ bị tính phí vào cuối mỗi tháng.

Mỗi gói đăng ký người dùng hàng tháng bao gồm 20 MB dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu, 4.000 yêu cầu và 0,2 đơn vị điện toán được chia sẻ giữa những người dùng miền Amazon DataZone của bạn. Nếu vượt quá dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu, yêu cầu hoặc đơn vị điện toán trong gói cho một tháng, bạn sẽ phải trả phí theo mức giá tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

Dùng thử miễn phí

Bạn có thể sử dụng Amazon DataZone với tối đa 50 người dùng mà không mất thêm chi phí trong 3 tháng đầu tiên sử dụng. Bản dùng thử miễn phí bắt đầu khi bạn tạo miền Amazon DataZone trong tài khoản AWS lần đầu. Nếu vượt quá số lượng người dùng hàng tháng trong thời gian dùng thử, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá tiêu chuẩn được nêu dưới đây. Mỗi gói đăng ký người dùng dùng thử miễn phí hàng tháng bao gồm 20 MB dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu, 4.000 yêu cầu mỗi tháng và 0,2 đơn vị điện toán được chia sẻ giữa những người dùng miền Amazon DataZone của bạn. Nếu vượt quá số lượng trong gói cho một tháng, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

Bảng giá

Người dùng

Bạn sẽ bị tính phí đăng ký hàng tháng cho mỗi người dùng Amazon DataZone. Người dùng có thể là người dùng doanh nghiệp mà bạn định cấu hình trong Trung tâm danh tính AWS IAM hoặc đối tượng nhận quyền (vai trò hoặc người dùng) IAM mà bạn cấp quyền Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM). Gói đăng ký hàng tháng bắt đầu khi người dùng truy cập Amazon DataZone lần đầu và phí được tính theo tỷ lệ trong tháng kích hoạt lần đầu này. Ví dụ: nếu người dùng truy cập Amazon DataZone lần đầu vào ngày thứ 14 của tháng thanh toán gồm 30 ngày, thì đối với người dùng này, bạn sẽ bị tính phí cho 16/30 ngày một tháng hoặc 0,533 tháng của người dùng. Khi bạn hủy kích hoạt người dùng, bạn sẽ bị tính phí đăng ký đầy đủ cho tháng cuối cùng này.

 

  Giá
500 người dùng đầu tiên (1-500) 9,00 USD/người dùng/tháng
500 người dùng tiếp theo (501-1.000) 8,10 USD/người dùng/tháng
Những người dùng sau đó (1,001 +) 7,20 USD/người dùng/tháng

 

Dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu

Bạn sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu nếu vượt quá 20 MB trong gói cho mỗi người dùng trong một tháng thanh toán. Dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu là kích thước của các miền Amazon DataZone, bảng chú giải và thuật ngữ, biểu mẫu siêu dữ liệu, dự án, môi trường, người dùng và nội dung. Mỗi gói đăng ký người dùng hàng tháng bao gồm 20 MB dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu. Nhân số này với số lượng người dùng của bạn trong một tháng thanh toán để tính tổng dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu trong gói của bạn. Ví dụ: nếu miền Amazon DataZone của bạn có 80 người dùng trong một tháng, thì dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu trong gói của bạn là 80 người dùng * 20 MB cho mỗi người dùng, tương đương với 1.600 MB (1,6 GB). Nếu vượt quá dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu trong gói cho một tháng, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

  Giá
Dung lượng lưu trữ siêu dữ liệu (vượt quá dung lượng trong gói) 0,417 USD cho mỗi GB

Yêu cầu

Bạn sẽ bị tính phí cho các yêu cầu nếu vượt quá 4.000 yêu cầu trong gói cho mỗi người dùng trong một tháng thanh toán. Yêu cầu là một tương tác với Amazon DataZone, bất kể thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, cổng thông tin Amazon DataZone, SDK Amazon DataZone, dịch vụ được tích hợp hay API. Một số yêu cầu phổ biến là khởi chạy chức năng tìm kiếm trong cổng thông tin Amazon DataZone, xem chi tiết tài sản dữ liệu hoặc tạo dự án. Mỗi gói đăng ký người dùng hàng tháng bao gồm 4.000 yêu cầu. Nhân số này với số lượng người dùng trong một tháng thanh toán để tính tổng các yêu cầu trong gói của bạn. Ví dụ: nếu miền Amazon DataZone của bạn có 200 người dùng trong một tháng, thì số yêu cầu trong gói của bạn là 200 người dùng * 4.000 yêu cầu cho mỗi người dùng, tương đương với 800.000 yêu cầu. Nếu vượt quá số lượng yêu cầu trong gói cho một tháng, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

  Giá
Yêu cầu (vượt quá số lượng trong gói) 10 USD cho mỗi 100.000 yêu cầu

Điện toán

Bạn sẽ bị tính phí cho các đơn vị điện toán nếu vượt quá 0,2 đơn vị điện toán trong gói cho mỗi người dùng trong một tháng thanh toán. Đơn vị điện toán Amazon DataZone được sử dụng để thu thập siêu dữ liệu nội dung và lược đồ từ các nguồn dữ liệu của bạn, bao gồm cơ sở dữ liệu AWS Glue và Amazon Redshift, đồng thời tùy chọn cung cấp cho bạn đề xuất tên doanh nghiệp khi xuất bản nội dung vào danh mục của bạn. Bạn sẽ bị tính phí cho các tác vụ điện toán tạo tên hoặc tải nhập đã hoàn tất thành công. Mỗi gói đăng ký người dùng hàng tháng bao gồm 0,2 đơn vị điện toán. Nhân số này với số lượng người dùng của bạn trong một tháng thanh toán để tính tổng đơn vị điện toán trong gói của bạn. Ví dụ: nếu miền Amazon DataZone của bạn có 75 người dùng trong một tháng, thì đơn vị điện toán trong gói của bạn là 75 người dùng * 0,2 đơn vị điện toán cho mỗi người dùng, tương đương với 15 đơn vị điện toán. Nếu vượt quá số lượng đơn vị điện toán trong gói cho một tháng, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá tiêu chuẩn được nêu dưới đây.

  Giá
Đơn vị điện toán (vượt quá số lượng trong gói) 1,776 USD cho mỗi đơn vị điện toán

Đề xuất

Bạn sẽ bị tính phí cho mã thông báo đầu vào và đầu ra để tạo mô tả cột, mô tả tài sản và các trường hợp sử dụng phân tích trong các đề xuất AI cho mô tả. Mã thông báo là một đơn vị cơ bản biểu thị một số ký tự văn bản. Mã thông báo đầu vào và đầu ra được tính phí riêng. Mã thông báo đầu vào bao gồm siêu dữ liệu tài sản và văn bản câu lệnh được sử dụng để tạo đề xuất. Mã thông báo đầu ra bao gồm văn bản đề xuất mà Amazon DataZone cung cấp lại cho bạn. 

Tham số

Giá trên mỗi 1.000 mã thông báo

Mã thông báo đầu vào

0,015 USD

Mã thông báo đầu ra

0,075 USD

Phụ phí

Amazon DataZone thay mặt bạn điều phối các dịch vụ AWS khác trong tài khoản AWS của bạn và liên kết người dùng với các dịch vụ AWS để phân tích. Bạn có thể sẽ phải trả thêm phí từ AWS Glue cho Amazon DataZone để tương tác với Danh mục dữ liệu AWS Glue của bạn. Bạn có thể sẽ phải trả thêm phí cho Amazon DataZone sử dụng Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS) để mã hóa siêu dữ liệu đang được lưu trữ của bạn. Bạn có thể sẽ phải trả phí cho Amazon Athena và Amazon Redshift nếu người dùng của bạn sử dụng Amazon DataZone để liên kết đến những dịch vụ này, ví dụ như truy vấn dữ liệu. Bạn có thể sẽ phải trả phí Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) nếu bạn sử dụng Amazon DataZone để tạo các tài nguyên này. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh khi sử dụng trong tài khoản AWS của mình. Giá tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.