Amazon DataZone: Tích hợp

Tích hợp của Amazon DataZone được chia thành bốn hạng mục:

Nguồn dữ liệu của đối tượng tạo

Gửi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu tích hợp sẵn cho Danh mục dữ liệu AWS Glue và Amazon Redshift. Đối với tất cả các loại nguồn khác, bạn có thể xác định loại tài sản tùy chỉnh và sử dụng các API công khai của Amazon DataZone để gửi các tài sản đó. Để tích hợp với tính năng Chất lượng dữ liệu AWS Glue, nguồn dữ liệu có thể được sử dụng để cung cấp điểm chất lượng dữ liệu theo lịch trình.

Công cụ phân tích

Làm việc với các dịch vụ như Amazon AthenaTrình soạn thảo truy vấn của Amazon Redshift để bạn có thể làm việc trực tiếp với dữ liệu từ trình soạn thảo truy vấn. Tính năng này có thể dễ dàng mở rộng bằng cách sử dụng các API để tùy chỉnh các công cụ của bên thứ ba khác. Amazon DataZone có thể chia sẻ bối cảnh truy cập dự án với các công cụ này.  

Thực hiện quyền truy cập

Tự động thực hiện và quản lý quyền đối với các bảng AWS Glue được AWS Lake Formation quản lý cũng như các bảng và chế độ xem của Amazon Redshift. Đối với tất cả các tài sản khác, Amazon DataZone phát hành các sự kiện tiêu chuẩn liên quan đến hành động của người dùng, chẳng hạn như yêu cầu hoặc phê duyệt đăng ký nhận. Bạn có thể sử dụng những sự kiện tiêu chuẩn này để tích hợp với các dịch vụ khác của AWS hoặc giải pháp từ bên thứ ba để tích hợp tùy chỉnh.

Công cụ máy học (ML)

Sử dụng Amazon SageMaker để dễ dàng tiếp cận với dữ liệu và tài nguyên ML. Bạn có thể dễ dàng thực hiện tác vụ ML và xuất bản tài nguyên ML cũng như dữ liệu mới tạo vào danh mục dữ liệu doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về cách Amazon SageMaker hỗ trợ quản trị ML.

Page Topics

Quản lý dữ liệu trong hồ dữ liệu của bạn

Quản lý tập trung và điều chỉnh quy mô quyền truy cập dữ liệu chi tiết với AWS.

Quản lý siêu dữ liệu với Amazon DataZone và AWS Glue

Bạn có thể đã sử dụng Danh mục dữ liệu AWS Glue để quản lý siêu dữ liệu kỹ thuật. Tìm hiểu cách quản lý danh mục siêu dữ liệu kỹ thuật tích hợp với danh mục dữ liệu kinh doanh bằng cách kết hợp Danh mục dữ liệu AWS Glue và Amazon DataZone.

Thống nhất bối cảnh dữ liệu của bạn bằng cách quản lý siêu dữ liệu với Amazon DataZone và AWS Glue

Bạn cần một giải pháp quản lý siêu dữ liệu toàn diện, hiệu quả để giúp người dùng, công cụ và mô hình dễ dàng tìm thấy dữ liệu của bạn. Hợp lý hóa việc khám phá, quản lý và phân tích với Amazon DataZone và Danh mục dữ liệu AWS Glue.